Någon som tvivlat?

Är det någon som tvivlat innan på att den så kallade genus”vetenskapen” är en klubb för inbördes beundran för kvinnor feminister? Att de som examinerats har som främsta uppgift att räkna kön och leta fel på män och manlighet? Ni kan sluta tvivla nu, det senaste utskicket från Nationella sekretariatet för genusforskning bekräftar den bilden på ett alldeles utmärkt sätt. Notera vad som saknas helt i detta…

Vad sägs om deras program den 8 mars?

kl 9.15 – 10.00 Om kropp och intellekt: betydelsen av genus i utbildningen

Först ut är Inga Wernersson – skillnader i pojkars och flickors skolprestationer

Inga Wernersson är professor i utbildningsvetenskap på Högskolan Väst. Hon har i snart 40 år forskat om genusfrågor inom skolan och är en flitigt anlitad expert på området. Ett exempel på detta är att hon på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan har skrivit kunskapsöversikten Könsskillnader i skolprestationer – idéer om orsaker (SOU 2010:51). I den går hon igenom den pedagogiska forskningens förklaringar till att flickor som grupp presterar bättre i skolan än pojkar. Inga Wernersson konstaterar att det inte finns några skillnader mellan pojkar och flickor i intellektuella förutsättningar. Den mest sannolika förklaringen till skillnaderna i resultat är att flickorna anstränger sig mer än pojkarna. Det är mer socialt accepterat för flickorna att anstränga sig. Flickor har också en tendens att underskatta sig själva, vilket motiverar dem att jobba hårdare, medan pojkar tenderar att överskatta sig själva.”

En person som varit delaktig i DEJA och statens utredningar tycker att det är pojkarnas fel att de inte lyckas i skolan… Detta är inget skämt utan taget direkt från sidan med info om henne… Inte en enda tanke eller reflektion alls över om det kanske kan bero på det som införts de senaste 25-30 åren, nämligen den förbannade genus”vetenskapen”… Felsökning är INTE genusovetares starka sida! Väldigt svårt tydligen att se bjälkarna i de egna ögonen efter 40 år… Här kan ni läsa SOU 2010:51. Om ni orkar plöja igenom smörjan förstås!

Nästa är Karin Grahn – genusskillnaden i föreningsidrott

”Forskningen behandlar genusfrågor inom idrotten, framförallt frågor kring hur genus konstrueras inom föreningsidrotten. Barn, ungdomar och dess tränare står i fokus.”

Mmmm, genus, genus, genus, konstruktion…

Sen kommer Petra Angervall – genus och utbildning

”My core interest in teaching at the department involves issues of power, gender, structures, and reproduction/change. I am primarily active in the field of general education, in undergraduate courses in education, but also in international courses and courses addressing educational issues in working life. My teaching interests largely coincide with my research interests.”

Gender, power, structures… Klingar lite bekant…

Samtalsledare är Lina Färm.

Det var första den första punkten på programmet

Andra punkten på programmet heter

kl 10.15 – 11.30 Kampen om kvinnokroppen

Bli medveten om bilder och populärkultur som ständigt befäster gamla könsroller och om bilder som utmanar.

Först ut här är Cecilia Björck – att ta plats eller sitta fint

Hennes forskningsområden innefattar naturligtvis genus… Och vad det brukar innebära vet ju de flesta, jag ids inte läsa igenom något men gissar på ganska goda grunder att det på något sätt går ut på att män/pojkar är dåligt och att kvinnor/tjejer är bra. Men jag kan ha fel…

Nästa är Kristina Holmqvist Gattario – positiv kroppsuppfattning

Hon verkar inte ha något med genus att göra, inte officiellt i alla fall.

Nästa person, Lina Hagvall – kosmetika kontra hudforskning

Verkar inte heller ha något med genus att göra. Wow, två i rad… Men lugn bara, för att kompensera de två så fläskar man på med lite hederlig

Cathrin Wasshede – heteronormativ könsmakt

”filosofie doktor i sociologi och genusvetenskap och är verksam vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.”

”Hennes avhandling Passionerad Politik. Om motstånd mot heteronormativ könsmakt handlar om hur unga politiska aktivister i den utomparlamentariska vänstern i Göteborg gör motstånd mot dominerande normer kring kön och sexualitet. Frågor som ställs är: Vad gör de motstånd mot? Hur ser alternativen ut? Vilka strategier har de? Och – vad händer när idealen inte låter sig omvandlas till praktik på något enkelt sätt? Cathrin Wasshede visar att motstånd alltid äger rum inom rådande ordningar och att nya ordningar växer fram inom motståndskulturer. Den passionerade politik aktivisterna bedriver innebär att gränser förskjuts och att nya möjligheter framträder.

Cathrin disputerade i april 2010. 

Cathrin Wasshede sitter med i programrådet för Förskollärarutbildningen.”

Heteronormativ könsmakt, sitter i programrådet för förskollärarutbildningen…

”Undervisning

Cathrin Wasshedes specifika undervisnings- och handledarkompetens ligger inom fälten feministisk teori, queerteori samt postkolonial teori, men hon undervisar även på kurser som till exempel organisation och ledarskap, främlingskap, utanförskap och modernitet, socialpsykologi samt på Psykolog-, Personalvetar- och Lärarprogrammet.”

Feministisk teori, queerteori, postkolonial teori. Undervisar med den bakgrunden av någon anledning även på kurser inom ledarskap, modernitet, psykologprogrammet, personalvetarprogrammet och lärarprogrammet… Skev verklighetsbild ska tydligen tryckas in överallt…

Nästa är Simone Lindsten – Allt är möjligt – om bilden i media

”Det mediekritiska nätverket Allt är Möjligt bildades 1992 av en grupp kvinnor som en reaktion mot stereotypa skildringar av kvinnor och män i massmedierna. Vi diskuterade hur medierna påverkar oss och hur vi kan påverka dem. När vi började agera utåt upptäckte vi att fler tyckte som vi, både här i Sverige men också internationellt.

Allt är Möjligt är en så kallad media watch-organisation, som granskar, informerar och debatterar människoskildringar i massmedierna. Här på webbplatsen hittar du nyttiga länkar till andra organisationer och instanser som arbetar med ett mediekritiskt förhållningssätt.”

Observera att det står kvinnor och män i första meningen, är det någon som tror att de som står bakom INTE har feministisk inriktning? Dvs att det till slut ändå kokar ihop till att det nog är fel på mannen och manligheten… Titta in på deras blogg så syns ju inriktningen ganska tydligt!

Samtalsledare är Lina Söderström från Spionen

Då var de första två punkterna avklarade. Vad sägs om lite klassisk Guilt by Association i nästa punkt? Den heter

kl 13.00 – 14.00 Vita kränkta män

Hotfullt med kvinnor som tar plats. Och vi som trodde att vi kommit längre.

Mmm, visst känns tugget igen? ”Hotfullt med kvinnor som tar plats”…

Och först ut är Kerstin Alnebratt– varför genusforskning

Där är det en film som man kan se, jag gissar att filmen inte besvarar den berättigade frågan utan snarare pekar på att det är såååå viktigt med genusvetenskap och hur fantastisk den är, jag drar den slutsatsen eftersom Alnebratt är föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning…. Ni som orkar se den kan ju säga om jag har fel eller rätt.

Nästa på tur är Mia Eriksson – Breiviks manifest och tillhörighet

Där kom det vi väntat på, Breivik i egen hög person under en rubrik som heter ”vita kränkta män” och efter ”Hotfullt med kvinnor som tar plats”… Tillfällighet eller genusovetarvana? Om det är tillfällighet så är det märkligt hur ofta just den tillfälligheten inträffar…

Mia Eriksson är doktorand inom genus”vetenskap”, känns bekant att just sådana associationer används när genusovetare tar till orda… Eller när feminister gör det, fast det är ju samma sak.

”Jag närmar mig mitt material utifrån ett feministiskt teoretiskt och politiskt perspektiv (framförallt relationell-materiell feminism, postkolonial feminism och posthumanism).”

Så skriver Mia Eriksson om hur hon tänkt sig sitt arbete. Apropå det där med att vara feminist alltså!

Nästa är Johanna Andersson – Prästen – En man?

”I mitt avhandlingsarbete granskar jag konstruktioner av maskuliniteter i debatten mot kvinnliga präster i Svenska kyrkan för att förstå varför manligt kön uppfattats som en avgörande egenskap för att inneha prästämbetet.”

Konstruktioner av maskuliniteter…

Sen kommer Ulla Eriksson-Zetterquist – upplevd diskriminering inom Försvarsmakten

Det finns mycket ”gender” och ”genus” blandat med ”intersektionalitet” och olika varianter på dessa i hennes arbeten. Och vad betyder det? Förmodligen att hon svalt feminismen med hull och hår. Och hon har hållit på med detta lääääänge… En sak låter lite intressant dock, det är ”Finns det genus i maskiner? , GUP 81624”…

Samtalsledare: Helene Bergman , journalist och författare.

Sista punkten är

kl 14.15 – 15.30 Vad kan kvinnorörelser på gräsrotsnivå göra för att lösa världsproblemen?

Kortföreläsningar cirka 10 minuter vardera, därefter frågestund ledd av Hellen Smitterberg, tidigare bland annat konstnärlig ledare för Pustervik och Stora Teatern

Först ut här är

Mona Lilja – motståndsstrategier

”Min undervisning kretsar främst kring olika demokratifrågor, makt och motstånd, civilsamhället, globalisering samt genus.”

Hon verkar ha varit väldigt engagerad i Kambodja så vi får väl hoppas att hennes undervisning inom genus och maktfrågor just handlar om Kambodja och inget annat.

Sen kommer Lena Martinsson – transnationella rörelser

Länken som är hennes namn leder ingen vart, men jag har hittat denna Lena Martinsson, vilket är samma person.

”Jag är professor i genusvetenskap och docent i etnologi vid Institutionen för kulturvetenskaper. Jag disputerade 1997 i etnologi med avhandlingen Gemensamma liv: Om kön, kärlek och längtan.”

Läser man här så kan man se att hon är ganska nytillträdd professor i genus”vetenskap”… Där kan man även läsa

”– Min forskning kan bidra till att utmana vanetänkanden och normer. Jag har exempelvis sett hur min och mina kollegors forskning används för att komma åt heteronormativitet i skolor och på arbetsplatser eller problematiska föreställningar om ledarskap i organisationer, säger Martinsson till nyhetsbrevet HumNytt vid GU.”

Komma åt heteronormativitet i skolor… Låter det sunt alls? Verkar nästan som om man ska använda knep och trick för att lura andra!

Och sist ut är Viveka Enander – mäns våld mot kvinnor

Inget feministiskt samtal kan ju avhandlas utan att smeta på vanliga hederliga män lite våld också…

”Viveka Enander tog sin socionomexamen 1993 och har bland annat arbetat som forskarassistent och som fristående föreläsare inom området våld mot kvinnor. Hon har även arbetat som socialsekreterare inom Individ- och familjeomsorgen. Viveka Enander har även arbetat på olika kvinnojourer samt varit med och drivit en personalkooperativ kvinnojour.”

Inte så konstigt att man möts av människor med konstig världsuppfattning inom socialen om någon som arbetat/arbetar som socialsekreterare också varit/är aktiv inom en jour (åtminstone om jouren har som princip att aldrig ifrågasätta något en kvinna säger) med tanke på att det har hänt flera gånger att jourer gärna hjälpt till att t ex få bort pappor från barnen enbart på mammans utsagor som man inte ifrågasätter. Det kanske är lätt att ta med sig den otroligt skeva synen även till jobbet som socialsekreterare? Där är det LÄTT att göra undermåliga arbeten och komma undan med det… Saker och ting får ju en förklaring helt plötsligt.

Samtalsledare: Hellen Smitterberg, om henne kan man t ex läsa att hon är

”programläggare av bland annat feministisk scenkonst och debatt. Hon var tidigare konstnärlig ledare på Pustervik och under 2012 på Stora Teatern. Har presenterat de flesta av 2000-talets feministiska scenpersonligheter för göteborgarna, startat en utbildning i hiphop-dans och feminism tillsammans med Kvinnofolkhögskolan, Klubb Scratch och stans hiphopare, var initiativtagare till HBTQ-festivalen (numera West Pride) och Flatlobbyn.”

Så var det slut på dagen, vad är det då som saknas? Någon man kanske? Ett litet ynkligt manligt perspektiv vore kanske inte helt fel och då inte bara i negativ kontext som är brukligt när genusovetare är igång? Och med man så menar jag inte heller ”man” som t ex Wetterberg från MFJ utan någon som INTE sitter fastgjuten i den feministiska betongen. Någon som har lite mer sunda åsikter och tankar kanske? Och stämmer det som Holgersson sa, att genus”vetenskapen” är inkluderande med tanke på de som släpps fram ovan och vad som ständigt saknas? Jag undrar jag, krig är fred, slaveri är frihet, exkluderande är inkluderande… Och kom inte och säg att det beror på att den 8 mars är internationella kvinnodagen för programmet skiljer sig inte på något sätt mot vad de brukar avhandla!

Jag har nog svårt att tänka mig några mer onödiga saker än vad de ovan gör, måste kosta enorma summor för att de titelsjuka människorna ska vara nöjda samtidigt som otroligt många inte ens vill ha skiten utan anser att det endast är politisk indoktrinering av både unga och gamla. Det är ju för fan farligt med dessa genuspolizei som nästlar sig in överallt för att sprida sina fabler!

Och om man kollar igenom vad deras ”arbeten” handlar om så lovar jag att man inte kommer att hitta en enda grej där män eller manlighet framställs i något som ens med bästa välvilja kan tolkas som positivt. Kan någon nämna ett enda arbete där män eller manlighet framställs som positivt i någon form?

Är inte det ovan det yttersta beviset på att genus”vetenskapen” är en klubb för indoktrinerade kvinnor betald med skattemedel? De få män som verkar inom området räknar jag som ”män” med tanke på att de svalt den feministiska religionen med fjädrar och allt. Det är ju ett villkor inom genus”vetenskapen” att svälja det och bli just ”män”, bara en sida ska räknas och då duger det inte med män…

Inte konstigt att det bara blir sämre och sämre i t ex skolan när idioter tillåts sitta och reproducera felen gång på gång på gång och vill lösa det med mer av det som orsakar problemen i en allt ondare cirkel, allt för att tjäna pengar och status på det själva i en liten snäv värld där titlar är allt, både för dem själva och de som ”utbildats” i att räkna penisar… Samtidigt som de sitter och berömmer varandra över hur duktiga de är när de hänvisar till varandra för att ge legitimitet till sin dynga i en cirkel som aldrig tar slut. Klart att det uppfattas som bra och ordentligt arbete av de som tycker exakt likadant, problemet är ju att man kanske bygger sitt arbete på något som var ”fel” från början, t ex Hirdman… Hon är nog inte den enda som ”missat” en del i sin ”forskning”…

Och här har jag inte ens nämnt det övriga som står i utskicket, ni kan klicka, läsa och njuta själva nedan.

Vad sägs om ”Genusforskare höjer varningsflagg för rektors ökade makt” Läs igenom texten och notera vilket kön de som protesterar har. Nej, man behöver ingen utbildning inom genus för att klara av att räkna kön, ni är fetblåsta om ni tror det…

EU-parlamentet i täten för genus i forskningen

Manligheten bygger på att bilen används” Nej, det är inget skämt… Det är en ”man” som ligger bakom denna… Hans arbete var för övrigt ett av de arbeten som lyftes fram av pressade genusovetare som absolut inte ville veta av något mer om männens villkor när PM Nilsson tillträdde som utredare, de poppade genast upp som flugsvampar ur marken och påstod att det inte behövdes mer forskning om män och manlighet alls utan att det området var väl utrett redan. Av genusforskare med feministisk inriktning förstås… Här kan ni läsa lite mer om det.

Nytt nummer av Genusperspektiv” Bara att läsa… Tidigare kan man t ex läsa ”lektorers” förklaringar till varför pojkar presterar bättre inom idrott…

Ganska många skattekronor rakt in i det svarta hålet som slukar allt utan att ge något bra tillbaka…

Det är lätt att bli genusprovocerad i Sverige idag…

Finns genus i maskiner?

MVH

Medborgare i Toklandet

Föregående inlägg
Lämna en kommentar

17 kommentarer

 1. AV

   /  03/06/2013

  När pojkar presterar bättre i idrott är det givetvis pga maskulin normativitet, strukturer och en idrott där färre tjejer känner sig hemma. När flickor klarar sig bättre i skolan är det givetvis pga att de bara är flitigare och lite bättre på att plugga. Då finns ingen feminin normativitet, strukturer och en skolmiljö där färre killar känner sig hemma i (dvs skolans fel) utan killarna är bara lata.

  I rest my case.

  Svara
  • AV:
   Klart att det i deras värld inte kan bero på samma saker som när flickor drabbas, vore det så så skulle ju de diskvalificera sig själva för mera skattekronor och folk skulle ju börja ifrågasätta deras låtsaskunskap. De måste se till att allt upprätthålls så inte det deras goda liv upphör.

   Svara
 2. Anders Senior

   /  03/06/2013

  Detta är en del av den indoktrinering som genomförs….
  Kolla här, Carin Götblad i sitt esse;

  ”Män måste få vara svaga”
  Redan nu ser hon en sak: för att långsiktigt få bukt med män som misshandlar måste man börja redan i förskolan.
  – Börja på dagis, säger hon. Titta på mansrollen. Jag är ju själv gamma förskollärare. Vi behöver träna pojkar i att prata om sina känslor. Vi behöver titta på mansrollen. Det måste vara tillåtet för män att vara både svaga och rädda.”

  http://www.expressen.se/gt/hennes-uppgift-att-stoppa-kvinnovaldet/

  Varför skall vi män indoktrineras till att gå som strykrädda hundar efter väggarna och skämmas, vara svaga och rädda?

  Man vill som i gamla DDR ha fogliga, lättstyrda människor, det är vad det handlar om….

  Snart dags att söka politisk asyl någon annan stans…..

  Svara
  • Anders Senior:
   Visst är man trött på att man ska ”prata” om allt? Pojkar och män visar redan känslor men inte på samma sätt som flickor och kvinnor gör. Skulle vara intressant vad hon menar med ”titta på mansrollen”…

   Svara
 3. mats

   /  03/06/2013

  Som sagt var man undrar ju vad allt detta kostar
  Nämn genus och någon väl vald genusfloskel så får du nära nog obegränsat med skattepengar att leka med.

  Sen kan man ju undra hur det kommer sig att journalisterna sväljer allt med hull och hår.
  Man har helt klart slutat med kritiskt granskande och undersökning av fakta.
  Till exempel varför reagerar ingen journalist då det i diverse jämställhetsplaner står målsättningar i stil med MINST 50% kvinnor.
  Eller när norrmännen drog in stöd efter tv serien som sågade genushysterin (hjernvask vill jag minnas). Mig veterligen finns ingen journalist som funderat i banorna att det kan se likadant ut i Sverige som i Norge.

  Tyvärr har media blivit megafoner åt proffstyckare som vill trycka ut vad/hur folket skall bete sig. Ty de har skådat ljuset och och vi andra dödliga förstår inte vårt eget bästa utan måste tvingas in i deras världsbild

  Mats

  Svara
  • mats:
   Det kostar nog mer än vad någon frisk människa vill veta…

   Och att journalisterna sväljer allt är inte så konstigt, om de inte gör det är de körda på marknaden. Det finns ju GOTT om kollegor till dem som tycker exakt som dessa genustomtar, då behövs ju ingen fakta…

   Svara
 4. ‘Mer socialt accepterat för flickor att anstränga sig’. WTF??? Vem förbjuder pojkarna att anstränga sig menar hon?

  Svara
  • bashflak:
   Haha, jag visste att du skulle reagera på det! De behöver aldrig någonsin förklara sig vad de menar för eftersom de har en titel så har de alltid rätt. Skulle de säga att pojkar är sämre i skolan för att solen är blå så skulle tusentals utexaminerade könsräknare säga att det är så för att det var en med en TITEL som sa att det var så. Har du NÅGONSTANS sett att någon inom genus tyckt att någon som inte är utbildad inom genus ska få kritisera? Titel=Valfri gud… Om man läser lite på de olika länkarna så är det NOGA med att titlarna skrivs ut om de så upptar två rader…

   Svara
 5. Hjalmar

   /  03/06/2013

  Zombie-feministerna ser på samhället som Fan läser bibeln. Kvinnor/flickor är alltid förtryckta, och män/pojkar är ondskefulla kvinnoförtyckare. Vakna ffs!

  Anders Senior:
  ”Varför skall vi män indoktrineras till att gå som strykrädda hundar efter väggarna och skämmas, vara svaga och rädda? ”

  Så är det redan… Mansrollen ska utplånas, oppositionen ska krossas, feminismen ska säkra sitt ‘Lebensraum’. Överlyckiga politiker och journalister appåderar experimentet som gör män till trälar. Kritik tolereras ej. Win-win!

  Svara
  • Hjalmar:
   De ser inte på samhället alls, det behövs inte när man tror sig ha SANNINGEN…

   Svara
 6. Hjalmar

   /  03/06/2013

  Sverige fick det sämsta från två världar, kommunismen från öst och feminismen från väst… Därtill drabbas vi av annat elände, som landet också står försvarslöst inför. Är det Asarna som straffar oss, eller är det bara omänsklig dumhet? 😉

  Svara
  • Hjalmar:
   Omänsklig dumhet och religion brukar gå hand i hand. Det ena brukar ge det andra oavsett vilken man sätter först.

   Svara
 7. Kristian

   /  03/06/2013

  Orkar bara med lite grann av SOU 2010:51. En stor del går åt till att sammanfatta olika forskning och sedan fråga ”är detta relevant?”
  ”Det är dock inte alldeles självklart på vilket sätt detta är ett problem.”
  Nej, inte när det är pojkar som ligger efter.

  Men nog kan det vara så att pojkar redan får nytta av skolan som den ser ut idag:
  ”Att intellektuell utveckling och inhämtande av kunskap är centralt för utbildning är ett helt trivialt påstående, vilket det också är att hävda att skolans uppdrag inte är begränsat till detta. Goda värderingar, sociala kompetenser och personlig utveckling är delar av uppdraget som inte mäts med ämnesbetyg.”
  Så även om de ligger efter vad gäller kunskaper och betyg, så har de kanske i alla fall lärt sig de rätta värderingarna.
  (Vi blickar tillbaka på 1800-talet: Kvinnor behöver ingen boklig lärdom, men de måste lära sig hur en hustru och mor skall uppföra sig. intellektuell utveckling, nej, men Goda Värderingar, ja.)
  Man förmodar att de goda värderingarna har feminism och genus som huvudmål.

  Avslutningen verkar helt sakna innehåll:
  ”Konsten är att kunna äta kakan och ha den kvar dvs. att behålla insikten om betydelsen av köns och genus med den maktordning det innebär och samtidigt kunna se den stora variationen mellan individer och betydelsen av andra sociala kategoriseringar. ”
  Så vi har en könsmaktsordning men samtidigt är det skillnad mellan individer, och det finns andra sätt att se på saken.
  Det var ju glasklart. (Glas görs numera av lera, tror jag.)

  Svara
  • Ulf T

    /  03/06/2013

   “Konsten är att kunna äta kakan och ha den kvar”

   Ha! Det är ju vad vi brukar kritisera dem för att vilja, men jag har aldrig sett det nedtecknad som ett konkret mål. 😀

   Det är ju lite av en favoritsport det där för feminister: kvinnor är individer när det passar, och ett kollektiv annars. Frågan är vad pojkarna är…? Just det ja, de är ”normen”.

   Ursäkta min förvirring. Nu står allting klart för mig.

   Man kan även se tendenser på högskolan, att kvinnor får bättre betyg, men männen etablerar sig snabbare på arbetsmarknaden. Många män tycks alltså klara sig hyfsat trots skolan, men man skall nog inte förlita sig på att det kommer att hålla i sig.

   En annan sak jag minns som känns lite relaterat, var ur en studie om ”rough-and-tumble play” på dagis, där pojkarna gillade att jaga tjejerna, och tjejerna inte hade något emot det. Dock sprang tjejerna sedan till personalen och klagade, och personalen skällde ut pojkarna, som i sin tur inte verkade ha något emot det – det var liksom bevis för att de varit tillräckligt busiga.

   Ber om ursäkt för att jag inte tillhandahåller referenser. Har lite för mycket att göra…

   Svara
   • Ulf T:
    Det är nog så att hur mycket man än vill det så är pojkar och flickor olika ”från början”. Det hjälper inte hur mycket de än vill konstruera så blir de inte lika för det, det enda konstruerande åstadkommer är motstridigheter inombords hos barnen. Någonting inom dem säger en sak och de vuxna ”säger” tvärtom. Gissar att alla fjortisfeminister som gapar får ett brutalt uppvaknande när de själva får barn…

    Fast en del inser nog inte ändå hur de funkar, t o m Jeffrey Dahmer erkände ju att hon levde helt på sin man ett tag, hon tog ut all föräldraledighet hon kunde, dvs han fick avstå. Men det berodde ju givetvis på att just DE var i den situationen att det var den enda möjligheten… Annars minsann… Nä det är ju självklart att hon inte skulle gjort så om hon inte var tvungen… Eller? För exakt så gör ju INGA andra mammor i Sverige? OBS GROV IRONI! 😉

    Svara
  • Kristian:
   Hon Wernersson är en person med MYCKET makt när det gäller sånt här, hon har varit med i ett flertal liknande utredningar… Jag skummade igenom snabbt (vilket man inte ska göra) och fick intrycket att det är viktigare att bevara ideologin före att se till problemen. Vad är väl ”några” pojkar i skolan jämfört med den ”viktiga” könsmaktsordningen ungefär. Men då skummade jag bara!

   Svara
 1. Begripligt eller obegripligt? « Toklandet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: