HBTQ-certifierad skola

Det är en skola i Norrland som beskrivs som en av de första i Sverige att blåsas av RFSL! De har hoppat på världens bästa affärsidé, Blåståget, som rullar genom landet och blåser kommuner och landsting på enorma belopp! Och de gillar att bli fetblåsta, de gillar det så mycket att de frivilligt betalar massor av pengar för att bli det.

hbtq certifierad skola

Nu har alltså tåget kommit till en skola i Norrland. De har fått ett ”kvitto på att arbetet burit frukt”. Vad har de fått för pengarna?

Mikael Wiklund berättar att det inte är så mycket som kommer att föränadras på skolan i och med certifieringen, processen har mer handlat om att fördjupa de kunskaper man redan haft i dessa frågor. Han berättar att man redan sett exempel på utbildningens effekter.

De har redan sett exempel på utbildningens effekter!

– Tillexempel så var det en personal som kom in till mig i samband med att vi kallade till föräldramöten till skolan och ställde frågor kring varför vi just väljer att benämna det ”föräldrastamtal”. Idag har vi många elever på skolan som inte har föräldrar utan kanske istället vårdnadshavare eller en god man. Att då få en lapp där man bes ta med sina föräldrar kan kanske då kännas konstigt – är man mindre värd för att man inte har föräldrar? Det kan tyckas som en futtig grej, men det är sådana detaljer som gör skillnad för individen.

Det ovan är ”utbildningens effekter”… Med stavfel och allt. De ifrågasätter varför man kallar det ”föräldrasamtal”… Har ni sett värre trams från skolvärlden tidigare?

Mikael Wiklund rekommenderar fler skolor att genomföra den här typen av åtgärder.

– Om inte annat så för att det fungerar som en väckarklocka.

Han rekommenderar fler skolor att bli blåsta av RFSL, han tycker det är en väckarklocka.

Så länge skolvärlden har pengar att kasta bort på sånt här trams så ska de inte ha en enda krona till! Pengar är uppenbarligen inte ett problem i skolan! De har alltså betalat en ganska stor summa för att ifrågasätta ordet ”föräldrasamtal”, som om det är ett av de stora problemen som skolan har. Miljoner rullar ut från verksamheter som är i kris och rullar in på RFSL:s konto istället…

Sveriges framtid

MVH

MiT

 

Föregående inlägg
Lämna en kommentar

103 kommentarer

 1. Pelle2

   /  08/10/2016

  Mikael Wiklund på skolan säger följande om certifieringen
  ”Mikael Wiklund berättar att det inte är så mycket som kommer att föränadras på skolan i och med certifieringen, processen har mer handlat om att fördjupa de kunskaper man redan haft i dessa frågor.”
  Dom betalar alltså för kunskap som dom redan har i ämnet. Det gör ju slöseriet ännu mera uppenbart.
  Sedan visar dom ju vilka kränkta människor det handlar om när dom tror att någon tar illa vid sig om man säger föräldrasamtal.
  Sverige är ett land av offerkoftor där man snart inte får säga eller göra någonting eftersom man inte får riskera att kränka någon…

  Svara
 2. Rikard

   /  08/10/2016

  Hej.

  För det första är det, och skall vara, överflödigt: vi har en av regering och skolverket fastlagd värdegrund som gäller på arbetsplatsen, och som all personal i skolan är skyldig att följa.

  (Hur väl denna efterlevs på kulturberikade skolor med stora utmaningar kan man inte föreställa sig: det måste upplevas, och jag rekommenderar samtliga som är positiva till mångkultur och öppna gränser att ta vikariat i Ronna, Husby, Angered, Rosengård, m fl kommuner och kommundelar. Gör det, och berätta om med vilken framgång ni lärt eleverna att respektera allas lika värde.)

  För det andra är den vanliga termen ‘utvecklingssamtal’, alternativt ‘elevvårdssamtal/-konferens’. Typiska närvarande är mentor, elev och minst en vårdnadshavare, oavsett om denne är biologisk förälder eller på annat sätt är ansvarig för eleven. Rutinen brukar vara att protokollet för samtalet översänds till vårdnadshavarna för påseende och godkännande, innan det arkiveras.

  För det tredje är tanken med att en ideologisk certifiering har med kvalitet att göra löjeväckande – det påminner om stämplar i partiboken, eller kyrklig sanktion. Elevernas betyg från högskolor och universitet, samt andelen elever som går vidare till karriär och yrkesliv är den bästa kvalitetsmätaren, och det vore fullt möjligt för skolverk och skolinspektion att skapa ett sådant verktyg. Som lärare vill jag uppmuntra eventuella föräldrar och andra vårdnadshavare som läser detta att skriva till skolverket och skolinspektionen, samt utbildningsansvariga ministrar med förslag om detta.

  För det fjärde: sexuell preferens som inte medför tvång, våld och hot mot partnern eller annan person behöver varken förbjudas eller påbjudas. Det är kultur- och religions/ideologibundna ståndpunkter vilka uppmanar till mord och förföljelser baserade i etnicitet, läggning, och åsikt/tro (eller avsaknad av dessa) som skall bekämpas.

  För det femte: med allt annat jag skall ägna mig åt – när skall jag undervisa?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  Svara
  • Senior

    /  08/10/2016

   Just gällande utvecklingssamtalen har jag haft en intressant diskussion med mina barns skola gällande den juridiska giltighet detta äger. Skolan gjorde nämligen tvärtom vad som sagts och överenskommits i nämnda utvecklingssamtal. Vid påföljande samtal frågade jag därför efter värdet av min (vårdnadshavarens) underskrift då detta ändå inte följdes, varvid jag fick svaret att det i praktiken inte hade något juridiskt värde. Kan tillägga att jag inte heller skrev under några fler protokoll efter denna händelse.

   Svara
   • Rikard

     /  08/12/2016

    Hej.

    Sent svar, men ändå.

    Det finns flera anledningar till att föra dokumentation, inte minst med tanke på att många skolor har relativt hög personalomsättning, särskilt i områden med stora utmaningar, som man säger.

    Dels är det för att hålla ryggen fri för anklagelser om att skolan inte känt till/uppmärksammat en situation, eller inte genomfört åtgärder. Dels är det för att elev och vårdnadshavare skall kunna ställa skolan till svars om överenskomna åtgärder inte genomförts (exempelvis vid anmälan till skolinspektionen). Ett annat skäl är för att själv kunna ha kontinuitet med arbetet med en elev, så att man kan följa vad man diskuterat och vilken utveckling man tycker sig se – en faktor som är intressant här är om föräldrar och skolpersonal ser likheter respektive skillnader i beteenden hos barnet.

    Sedan är vi tvungna att föra protokoll, alldeles oavsett behov. Med de flesta utvecklingssamtal ligger fokus på att informera vårdnadshavare om vad man rekommenderar mer respektive mindre av, samt hur studier och inlärning skall kunna förbättras (oavsett om läget är bra eller ej).

    För egen del handlar i min yrkesroll mest om att försöka lista ut hur stor del av elevens problemsituation föräldrarna utgör, och hur jag skall skapa ett ”Vi mot problemet”-tänkande där jag, skolan, eleven och föräldrarna gemensamt kan arbeta fram metoder för elevens bästa. Inte det lättaste, då föräldrar till elever med problematisk skolsituation ofta är i försvarsläge, och inte sällan förekommer det att det finns en konflikt där både skola och förälder bägge grävt sina skyttegravar. Då kan protokoll vara en stor hjälp för mig enär jag kan sätta press både på förälder (”Du/ni lovade att ni skulle göra skoluppgifter tjugo minuter/dag varje dag – varför har så inte skett?”) och på skolledning (”Vi kom överens om att eleven skulle ha flexibilitet i schemat och att jag ansvarade för frånvaroregistrering, men de lektioner där jag haft ensamundervisning har ändå satts upp som frånvaro. Det måste åtgärdas!”).

    Min rekommendation, om du anser det mödan värt, är att skriva till skolverket och skolinspektionen med dina frågor angående protokoll från utvecklingssamtal, och även själva samtalen. Det är inte helt osannolikt att du får svar du kan använda dig av i en vidare diskussion med skolan ifråga. Vi (som i vi som jobbar inom skolan) är inte alltid så pålästa som vi borde vara när det gäller de mer byråkratiska och juridiska aspekterna, och tyvärr är det lätt att man går i försvarsläge om en förälder utmanar ens auktoritetsställning, sådan den nu är.

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, lärare

    Svara
  • Senior

    /  08/10/2016

   Är du öppen för privatundervisning? 😉
   Önskar vi hade lärare av din kaliber på mina barns skola.

   Svara
   • Rikard

     /  08/12/2016

    Hej.

    Tack för beröm.

    När det gäller lärargärningen stödjer jag mig på två käppahästar (utöver kunskap):

    1. Jag skall stå på, och vid, elevens sida – inte skolans, inte skolpolitikers, inte intresseorganisationers, eller ens föräldrars.
    2. Det opersonliga och opartiska tjänstemannaidealet skall vara ledstjärna. Vem jag är privat får inte påverka mitt omdöme på arbetsplatsen.

    Detta har jag fått mycken kritik för under lärarutbildningen, då jag redan då var tydlig med att jag vägrar anpassa min undervisning till vad som för stunden är politiskt korrekt eller förenligt med värdegrunden. Sakkunskap, fakta där konsensus finns, och att beskriva något både utifrån och som det beskriver och förstår sig självt är grunden.

    Kunskap är demokratisk, då envar kan lära sig mer. Motsatsen är att tro på karismatiska personligheter med moralisk överhöghet. Den frasen brukar fungera tillnyktrande på kollegor när den sedan appliceras på Sverige och det politiska klimatet.

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, lärare

    Svara
 3. Pelle2

   /  08/10/2016

  OT:
  Svante Tidholm från Fatta man skriver en sedvanligt enfaldig och osann drapa i dagens Metro
  Han inleder med följande:
  ”Vi vet att 98 procent av de som misstänkts för sexualbrott är män och att det sker kring 100 våldtäkter om dagen, enligt Brås uppskattning. Vi vet att det inte är ett medfött beteende att våldta och förtrycka utan att det är något vi lär oss.”

  Ja,det kanske är 98% män som är misstänkta för sexualbrott men det är omkring 5% av alla män som står för dessa brott. Då är det ju enbart löjligt att påstå att det är ett mansproblem och inte ett problem för ett fåtal män.

  Jag vet inte i vilka kretsar han umgås och vilken uppfostran han har fått men jag har inte fått lära mig att det är ok att våldta och förtrycka någon.Tvärtom har jag fått lära mig att man inte skall göra andra människor illa och alla jag känner hatar våldtäktsmän av hela vårt hjärta. Det får mig att tro att Tidholm projicerar sitt eget beteende och sina egna erfarenheter på alla andra män alternativt att han skapar problem för att motivera hans och hans organisations existensberättigande.

  Han fortsätter därefter med följande:
  ”Så hur ska vi komma åt de här mansproblemen som får så vidriga konsekvenser?
  Det handlar om mod. Om att våga stå upp mot de manliga normerna och stereotyperna som format oss och vara förebilder för andra i att gå emot.”

  Om det vore en norm för oss män att begå sexualbrott och förtryck så skulle väl förmodligen 100% av oss män syssla med sådant men det gör vi bevisligen inte.
  Vi skulle också se till att det inte är straffbart med våldtäkt och andra brott men det gör vi inte heller. Det är i allra högsta grad straffbelagt att våldta någon.
  Vidare skriver han följande:
  ”En av de vanligaste frågorna vi får är hur vi ska åstadkomma förändring av manlighetsnormerna. Vi tror inte det finns något enkelt svar på den frågan. Det finns ingen quick fix. Vi måste se att mäns problem med våld och sexuellt våld är en del av den kultur vi växer upp i och lever i, och att vi måste förändra normer och strukturer djupgående för att nå roten till problemen.”
  Återigen, om det är 5% av oss män som sysslar med sexuellt våld är det ingen norm eller struktur för oss män som tvingar oss att begå dessa brott.De som begår våldsbrott är förmodligen inte många fler dom heller

  Svante och hans organisation är helt enkelt bara ute efter att skapa sig en plattform i samhället som de kan leva på. Detta utan att tillföra samhället ett skit mer än en massa
  rökridåer,ideologiskt trams och rena dumheter…

  http://archive.is/4LnW4

  Svara
  • Att skylla på normer och strukturer som orsak är ju för fan att ursäkta gärningsmannen.
   ”Han kände sig tvingad att våldta pga. mansnormen” Det är så jäkla fegt att skylla ifrån sig, inte är det heller särskilt manligt…

   Svara
   • Grodan Boll

     /  08/10/2016

    Det är anledningen Kapten Klänningar dras till feminismen: de behöver inte ta ansvar för sina gärningar utan kan fördela det på kollektivet (för att därefter be om syndernas förlåtelse och låta kollektivet stå som ensam ansvarig).

    Fegt.

    Omanligt.

    Svara
    • Ivar L

      /  08/11/2016

     Det är klara Kapten Klänningvibbar på Svante Tidholm. Titta på hans dokumentär ”Som en pascha” om en bordell i Tyskland och hans relation till den enda av de prostituerade som han intervjuar. Där finns nog en helt annan historia än den som berättas.

     Svara
  • Olof

    /  08/10/2016

   Ja, det flesta normala män, även om jag börjar tvivla på vänsterfeminister, vet att normen är att man inte ägnar sig åt övergrepp. De som gör detta är per definition normbrytare.

   Hur har Svante tänkt sig att han skall få normbrytare att följa normen genom att förändra normer? Jag tror inte Svante är inne på rätt väg om han vill vara stark och våga bryta mot normen, och alltså själv då begå övergrepp… eller?

   Som jag sagt tidigare, jag vet inte exakt hur vidriga människor som befolkar de kretsar där människor som Svante umgås, men uppenbarligen är det en obehaglig grupp man bör hålla sig och sina nära och kära långt borta ifrån.

   Svara
   • Senior

     /  08/10/2016

    Precis som Grodan boll skriver ovan verkar ju dessa dras till feminismen, det är väl helt enkelt de som känner sig träffade av feminismens budskap, och tror därmed att de är normala emedan de i själva verket är de som avviker.

    -Bra att de kan skylla sina egna brister på utomstående orsaker än deras egen empatistörning. Normala män (norm, normal) ägnar sig som bekant inte åt tex. sexuella övergrepp så som störda människor gör, den moraliska kompassen förhindrar sådant beteende.

    Mig veterligen är det i stort sett två kategorier människor som ägnar sig åt dessa övergrepp: sjuka människor med empatistörningar i ett fredligt samhälle, samt (hjärntvättade) soldater i krig där man demoniserat motståndarsidan så till den grad att det är legitimt och rätt, att motståndarsidan ”förtjänar det”. (Ett av ledarna medvetet inducerat tillstånd av empatistörning som behöver avprogrammeras när den väpnade konflikten upphört.)

    Svara
 4. Svenne

   /  08/10/2016

  OT: BF kommer med förslag om förstärkningar av försvaret:

  Svara
 5. goran

   /  08/10/2016

  Unken benämning! ”Samtal”. Kränkande mot stumma. Kommunikation kan gå, men om man är blyg då? Jag motionerar om att det skall kallas för ”♌”

  Svara
  • Frida Gustavlin

    /  08/10/2016

   Äntligen lite vett och sans här på bloggen! Självklart är det jätteviktigt och trippelpepp att Ådalsskolan certifierats. Superbilligt blev det också!

   * Inledande och avslutande möte med ledning, HR, fack och sammankallande i den hbtq-grupp som verksamheten bildar.

   Det gissar jag betyder två halvdagarsmöten med ca 20 personer. 10 arbetsdagar.

   * 4 halvdagars utbildningstillfällen med all personal i verksamheten.

   På Ådalsskolan betyder det 200 arbetsdagar.

   * 2 workshops med verksamhetens hbtq-grupp (ca 5-10 strategiskt utvalda personer i verksamheten)

   Där rök 20 arbetsdagar.

   * Handledning i arbetet med att undersöka normer och risker i verksamheten, samt att ta fram en handlingsplan för fortsatt arbete.

   Där rök 20 arbetsdagar.

   * Uppföljning av handlingsplanen ett år efter avslutad certifieringsprocess.

   Där rök 5 arbetsdagar.

   Totalt 255 arbetsdagar, eller 2040 timmar.

   Lägg på resor, hotell, traktamente, arvode till ”föreläsare” och säkert någon certifieringskostnad på några hundra tusen.

   Ett svenskt skolår motsvarar 178 dagar, eller ca 765 timmar i skolbänken.

   Vilken pepp, så välinvesterad arbetstid för att komma fram till att det inte ska heta föräldramöte, oklart vad det ska heta dock, men det är ju inte så viktigt.

   /Frida

   Svara
  • Goran

    /  08/10/2016

   Jäklar! Funkar inte för blinda. Föreslår påläggande av ljud på begreppet ”♌”. Ett primalskrik kanske kan vara passande? Eller ljudet av en landande symaskin släppt från hög höjd?

   Svara
  • MiT

    /  08/10/2016

   Hahahaha! 😀

   Svara
 6. Människor som har problem med ett pronomen är lyckligt lottade.

  Pronomproblem är ett Sverige jag vill ha, faktiskt, men nu är det inte så verkligheten ser ut.

  Svara
 7. På 2013 års skolrankning var Kramfors på plats 32. År 2015 har de plats 96. Det blir spännande att se hur HBTQ certifieringen lyfter skolresultaten. Visst får Kramforsbarnen valuta för pengarna?
  Varför tvivlar jag på det? Fy, fy!

  Föräldrar är de som tar hand om barnet. Mor/far den som tillverkat barnet. Vårdnadshavare är en juridisk benämning. Den får barnbidraget och kan söka pass till barnet och besluta om vård, mm. Ofta är man alla tre samtidigt, men inte alltid.

  Svara
  • Rp

    /  08/10/2016

   Är det inte lite fel att kalla det barnbidrag.. alla som får bidraget är ju inte barn 🙂

   Svara
   • Nu blev det problematiskt. Barnbidrag är ju faktiskt utpekande och begränsande.

    Svara
  • Ivar L

    /  08/11/2016

   I kommuner där det finns flera likvärdiga skolor att välja på tror jag att hbtq-certifiering kan vara en nackdel. Blir inte många föräldrar misstänksamma mot en skola som lägger resurser på politiserade och till synes meningslösa hjärntvättskurser? Jag skulle vara det i varje fall. Den andel föräldrar som tycker detta är viktigt måste vara försvinnande liten.

   Svara
   • Svenne

     /  08/11/2016

    De föräldrar som lutar åt (bokstavs-)vänster lär vara överlyckliga. Marknadsanpassning, så att säga…

    Svara
    • Ivar L

      /  08/11/2016

     De utgör en mycket liten del av föräldrarna. Att de hörs i medierna har inte skolan nytta av om merparten av föräldrarna blir misstänksamma eller inte bryr sig. Jag har svårt att se att hbtq-certifieringen ger den typ av mervärde för ”kunderna” som riktiga certifieringar inom t.ex. byggbranschen och liknande gör.

     Svara
 8. Sven

   /  08/10/2016

  Frida som räknade ut att 2040 timmar brändes av på detta. Lågt räknat kostar väl tiden ca 300 kr/h och med detta enkla mått hela alltet 600000 kr för denna skola. En lagom liten kommun med 20000 invånare kanske har 10 skolor vilket skulle ge 6 miljoner i kostnad för skattebetalarna. Inte varje år men det ska ju senare omcertifieras till nya kostnader för skattebetalarna.
  Som någon skrev, det räcker med att rektorn gör sitt jobb och ser till att värdegrunden följs.

  Svara
  • Frida Gustavlin

    /  08/10/2016

   Vill bara tillägga att jag mest gissade, men visst tror jag att du har rätt, någonstans mellan en halv till en miljon lär det ha kostat. Att de har mage att bränna sådana pengar på sådant här trams, de får se till att inte komma och gnälla på att de har dålig ekonomi framöver. Det är inte bara kostnaden för själva certifieringen, det handlar även om enormt många förlorade arbetstimmar för skolans personal som de skulle kunnat använda till något mer användbart. Förslagsvis kunde personalen tagit friluftsdag och piffat upp sin närmiljö, skulle med all säkerhet glatt både elever, lärare och Kramforsbor i gemen.

   https://www.google.se/maps/@62.9313755,17.7831173,3a,75y,6.43h,95.69t/data=!3m6!1e1!3m4!1s3VYSfJlQiAm8GMiYpNnhIQ!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1

   Med lite planering kan man definitivt få 500 personer åstadkomma rätt mycket på två dagar.

   Det brukar vara ett jävla gnäll över att det saknas läromedel i skolan. Fördelat på aktuell skola (ca 500 elever) blir det upp mot 2000:- per elev. Det är verkligen inte några småpotatis. En mattebok kostar ungefär 300:-. Dessa försnillade pengar räcker med andra ord till att, med råge, bekosta alla matteböcker för en naturvetenskaplig gymnasieelev under samtliga tre år.

   /Frida

   Svara
 9. MiT

   /  08/10/2016

  Svara
 10. MiT

   /  08/10/2016

  Sen tillkommer resten av rättsväsendets kostnader för detta och även kostnaden för fängelsetiden som väl är MINST 1500-2000 kronor per dag? De dömdes till en jävla massa år…

  Svara
  • T

    /  08/10/2016

   Investeringar som påminner om Fermenta och Habo Finans.

   Svara
  • Ivar L

    /  08/11/2016

   Nu tycker jag i och för sig att det är centralt i ett fungerande rättssystem att alla har rätt till försvarsadvokat. Jag har inte närstuderat rimligheten i kostnaden just här men rent principiellt är det viktigt. Problemet är ju snarare att brottslingarna som sådana inte ens funnits innanför våra gränser om vi fört en sund invandringspolitik, där ligger den felaktiga investeringen. Det är ju för övrigt mycket mer än försvarsadvokaterna som kostat i detta fall. Undrar vad ett dåd som detta kostar totalt? 100 miljoner?

   Svara
 11. MiT

   /  08/10/2016

  Apropå bilbränderna i Malmö och reportaget i Sydsvenskan igår (tror jag det var)

  Svara
  • Havre flarnstad

    /  08/10/2016

   Parodikonto på den vedervärdige miljöpartisten eller är det hans konto ??

   Svara
  • Senior

    /  08/10/2016

   WTF!
   En klockren och vettig kommentar från honom?!
   Kors i taket!

   Svara
   • Havre flarnstad

     /  08/11/2016

    Eller hur därför ja trodde det var ett trollkonto , det säger mycket om hur sjuka kommentarer den mannen normalt bjuder på .

    Svara
 12. MiT

   /  08/10/2016

  Svara
 13. Svenne

   /  08/10/2016

  Kvinnlig vs. manlig blick…

  Svara
 14. Svenne

   /  08/10/2016

  En intervju med ”notch”, bl.a. om ‘mansplaining’, ‘ovary-acting’ och ‘cunt-fusing’…

  Svara
 15. Pelle2

   /  08/10/2016

  Ot:
  Johan Westerholm på ledarsidorna sågar Antje Jackeléns uttalande i Dn angående den dödade prästen och nunnorna i Frankrike som hon skrev tillsammans bl.a med en representant för det muslimska brödraskapet.
  Läs och njut !
  http://ledarsidorna.se/2016/08/det-villkorade-grannskapet/

  Svara
  • Pelle2

    /  08/11/2016

   Lite mera bra från Westerholm idag.
   Han skriver om Livets ords idiotiska tilltag att vilja bomba IS med biblar och vad det kan leda till för den kristna befolkningen i de länderna.
   Han länkar också till en bra debattartikel som han och några andra skrev i DN angående att Antje Jackelén och andra kyrkliga företrädare försöker skjuta över skulden för religiöst motiverat våld på det sekulära samhället.
   http://ledarsidorna.se/2016/08/livets-ord-dodens-bok/
   http://www.dn.se/debatt/repliker/skyll-inte-religiost-motiverat-vald-pa-det-sekulara-samhallet/

   Svara
   • Svenne

     /  08/11/2016

    Försöker Livets Ord bara få uppmärksamhet…?

    Svara
   • Kristian

     /  08/11/2016

    Minst lika klokt som när The Guardian fick folk att skriva till röstande amerikaner att de inte skulle välja om Bush d.y.

    Svara
  • Pelle2

    /  08/11/2016

   Kan för övrigt säga att idag skickade in min begäran om utträde ur den Svenska Kyrkan. Jag vill inte längre tillhöra ett samfund som relativiserar religiös extremism,predikar vänsteråsikter,ber om ursäkt för sin existens och som för övrigt är så utslätat att det har förlorat all mening.
   Hoppas att ni andra också går ur…

   Svara
   • Alla jag känner väl har redan gjort det. Några av dem är troende. Du får ändå betala till kyrkan begravningsavgift. Det kan bli en del om du är ung. Du får dock inget festligare för det, bara rätten att bli lagd i jorden genom grav/ kremering.

    Svara
    • Nano

      /  08/12/2016

     ”Alla jag känner väl har redan gjort det. Några av dem är troende. Du får ändå betala till kyrkan begravningsavgift. Det kan bli en del om du är ung. Du får dock inget festligare för det, bara rätten att bli lagd i jorden genom grav/ kremering.”

     Det är inte helt sant Elina.
     Det finns bland annat Borgerlig begravning precis som Borgerligt äktenskap.
     https://sv.wikipedia.org/wiki/Borgerlig_begravning

     Det är inte ett faktum som är vida spritt dock

     Svara
   • Ivar L

     /  08/11/2016

    Jag vill egentligen gå ur men att lämna över ansvaret för 1000 års kyrklig kulturhistoria till dessa dårar är oförsvarligt. Jag stannar ett tag till och röstar SD i kyrkovalen. De kommer ju för tusan att göra moskéer och HVB-hem snart av våra kyrkor.

    Svara
   • Ivar L

     /  08/11/2016

    Jag misstänker för övrigt att kyrkokommunisterna kanske vill att mer konservativt och kyrkligt folk skall gå ur så att de självsvådligt får ännu större möjligheter att göra vad de vill med kapitalet och byggnaderna.

    Svara
 16. MiT

   /  08/10/2016

  Svara
  • Vill bara påpeka att ett bilbrand på samma plats är just 1 bilbrand oavsett hur många bilar som brinner.

   Svara
  • Senior

    /  08/10/2016

   Lösningen torde vara en bildekal; ”Polis, bränn inte bilen!”

   Då kan man sedan säga att det alltid brunnit så många bilar, det är bara att anmälningsbenägenheten nu har ökat tack vare den lyckade kampanjen.

   Svara
  • Ivar L

    /  08/11/2016

   Vad jag förstår är romer underepresenterade när det gäller anläggande av bilbränder vilket är konstigt eftersom de är fattiga och utanför samhället. Kan det vara något tokigt med tesen om utanförskap?

   Svara
 17. MiT

   /  08/10/2016

  Svara
  • Ivar L

    /  08/11/2016

   Undrar hur många journalister som ens förstår vad TIno säger. De matematiska insikterna på våra redaktioner är i princip lika med noll. Inte menat som kritik mot TIno utan mot att det saknas journalister med grundläggande förståelse för den här typen av synnerligen viktiga resonemang. Det är därför de är så lättlurade och enkla offer för bortkollrande trixs från politiskt korrekta rapportmakare av den typ Tino kritiserar.

   Många tidningar och medier har språkrådgivare som hjälper till att hålla hyfsad fason på språket och hur man skriver och uttalar. (Trots det ser det och låter det ofta illa men det hade förmodligen varit ännu värre utan.) Däremot har jag aldrig hört talas om att det finns matematiker eller statistiker på redaktioner som hjälper till att tolka och genomskåda undermåliga statistiska framställningar.

   Svara
 18. Jan

   /  08/10/2016

  För att förstå hur landets professorskår, medierna och den politiska överklassen resonerar så måste man begripa att de för en agenda. Så här resonerar de ofta:

  1) Ingenting negativt beror någonsin på invandring.
  2) Positiva saker däremot kan ofta härledas till invandring.
  3) Inkallade experters uppgifter är att ljuga och dölja sanningen så gott det går. Gör de inte det så hör ingen redaktion av sig igen. Landets professorskår ställer villigt upp vid ljugarbänken.
  4) Den som kritiserar invandring eller invandrare är obildad och misslyckad.
  5) Den som gillar invandring är bildad och framgångsrik.
  6) Invandringen går alltid med vinst.
  7) Gör den inte det så finns det alltid andra skäl att bedriva den.
  8) Den som är för invandring är god.
  9) Den som kritiserar den är ond.
  10) Det finns ingen åsiktskorridor…..

  Svara
  • Ivar L

    /  08/11/2016

   4 & 5 är de mest centrala teserna enligt min mening, tillsammans med 8 & 9. Det är rädslan att framstå som lågstatus, obildad och cynisk som skapat förlamningen. Jag vet, för jag har själv lidit av den.

   Svara
 19. MiT

   /  08/11/2016

  Gäller den här personen

  Svara
  • G

    /  08/11/2016

   Har någon inom svensk media skrivit rakt ut var ifrån lagledaren i gothia cup kommer än, eller är det fortfarande tyst ?

   Undrar då de inte verkar ha några problem med händelser kring OS.
   En man från Nederländerna blev hem skickad för att han bröt mot alkoholreglerna och kom tillbaka till OS-byn för sent/tidigt morgonen efter.
   Och så den Marockanska mannen som ofredade en städerska (om jag kommer ihåg rätt) som fick konsekvenser.

   Men de tiger fortfarande om lagledaren och skriver inget om hans eller lagets nationalitet, vad jag kunnat hitta iaf. Det borde väl gå kanonbra att skriva om det, då landet som han och hans lag kommer från inte ligger speciellt långt från Marocko.

   Uppgivenhet var ordet :(………….

   Svara
 20. MiT

   /  08/11/2016

  Svara
  • Ivar L

    /  08/11/2016

   Amir ger ett bra svar men även om han inte är tankeläsare borde han väl kritisera en metodologi där man bygger in förutfattade meningar redan innan analysen. Jag tycker ofta man ser sådana här ”metoder” med en mängd påhittiga parametrar som på olika sätt skall vrida slutresultat i en särskild riktning. Finns även i ekonomiska kalkyler där en viss typ av ekonomisk inriktning skall favoriseras.

   Svara
   • Frida Gustavlin

     /  08/11/2016

    ”Studier har visat att bilbränder i Sverige koncentrerats till stadsdelar med hög boendesegregation, alltså områden där befolkningen har liten kontakt med majoritetsbefolkningen.”

    ”Däremot finns inget tydligt samband mellan andelen utrikesfödda i ett område och bilbränder.”

    Svara
    • Frida Gustavlin

      /  08/11/2016

     ”Studier har visat att bilbränder i princip inte förekommer i stadsdelar utan boeendesegregation, alltså områden där befolkningen endast utgörs av majoritetsbefolkningen, och att bilbränder förekommer i mycket låg omfattning i områden med låg boeendesegregation.”

     ”Däremot finns inget tydligt samband mellan andelen utrikesfödda i ett område.”

     Svara
     • Frida Gustavlin

       /  08/11/2016

      ”Studier har visat att bilbränder är mycket ovanligt i stadsdelar där nästan alla kan stava till boeendesegregation.”

      ”Däremot finns inget tydligt samband mellan andelen utrikesfödda i ett område.”

 21. Svenne

   /  08/11/2016

  OT: Falun: Har låst in tjejerna…

  Svara
 22. Svenne

   /  08/11/2016

  OT: Om Twitter fanns omkring år 1938… #SR_Ekot

  Svara
 23. Pelle2

   /  08/11/2016

  Ot:
  Zara Larsson intervjuas i dagens Metro och får bl.a frågan om varför män blir arga på henne
  Hon svarar då:
  ”Givetvis för att de känner sig kränkta. Vill väl också dra till med ”inte alla män” och sånt trams. Det finns många starka och kloka tjejer och unga kvinnor som säger ifrån men jag är ju redan i offentligen, så det är svårt att missa just det som jag säger!”
  Jag är inte kränkt men jag köper inte hennes manshat lika lite som jag köper någon annan form av kollektivt skuldbeläggande.
  Det är alltså trams om jag som man inte köper att jag blir anklagad för brott som jag aldrig har begått och som de flesta andra män inte heller har begått ?
  Som vanligt undrar jag då om Zara tycker att det är ok att säga att kvinnor är prostituerade,muslimer är terrorister och självmordsbombare,judar är kapitalistiska utsugare och Romer är tjuvar ? Om dom inte håller med och säger inte alla… är inte så är det bara trams ?
  Det är ju också ett skämt att hon skriver att unga kvinnor och kloka tjejer säger ifrån när dom anklagar halva mänskligheten för brott de flesta av oss aldrig har begått.

  Naturligtvis får hon inga följdfrågor från Metro utan dom köper rakt av vad idioten säger..

  http://archive.is/KiqRf#selection-967.2-967.259

  Svara
  • Nilsson

    /  08/11/2016

   Jag har lika mycket ansvar för att andra män våldtar som Zara har för kvinnlig könsstympning, ett brott som verkar utföras av 100% kvinnor.

   Svara
   • Pelle2

     /  08/11/2016

    Fast det är ju egentligen patriarkatet som tvingar de stackars rasifierade kvinnorna att utföra könsstympningen..

    Svara
 24. Jan

   /  08/11/2016

  De utländska spelarna (med utländsk bakgrund) i Sveriges alltmer multikulturella fotbollslandslag vill inte sjunga den svenska nationalsången. När de tillfrågas varför svarar de med att frågan inte är passande.

  http://www.aftonbladet.se/sportbladet/os2016/article23318729.ab

  Svara
 25. Ivar L

   /  08/11/2016

  Det är väl snarare det att det finns en massa elever som inte har föräldrar som är problemet? Det normala har ju varit att barn har föräldrar. En och annan föräldrarlös har alltid funnits men nu är det mängder och många är inte ens barn och har inte ens på en grundskola att göra.
  Kanske för övrigt mer intressant ur hbtq-perspektiv att arbeta med de ”föräldrarlösas” inställning till hbtq än med skolans.

  Svara
 26. Jan

   /  08/11/2016

  Kommer ni ihåg den här mannen? En hjälte bland moderater för bara ett par år sedan. En man som mässade om arbetslinjen och genomförde det ena ”jobbskatteavdraget” efter det andra. Mannen som skrev en bok om hur samhällets förlorare skulle, på moraliska grunder, leva på absoluta svältgränsen. En bok som ingen moderat vill höra talas om idag.

  Nå. Nu har han beviljat sig själv det största jobbskatteavdraget av alla. Nu är han den största bidragsparasiten av alla. Han har använt bidragen som eget kapital i det bolag han startat enbart med syfte att bidragsmaximera. Här har ni arbetslinjen i egen hög person. Ett levande jobbskatteavdrag! Hell Mammon!

  http://www.expressen.se/ledare/stoppa-fler-fran-att-gora-som-reinfeldt/

  Svara
  • Pelle2

    /  08/11/2016

   Inte för att jag försvarar att Reinfeldt utnyttjar systemet men vänstern är väl representerade i den grenen.
   Såg i någon tidning idag att t.ex Göran Persson,Pär Nuder,Leif Pagrotsky,Gudrun Schyman och kanske framförallt Lars Ohly har gjort detsamma under många år.

   Skillnaden är möjligen att Reinfeldt klagade på att Vänsterpartierna är bidragspartier.

   Men å andra sidan har vi ju den solidariska vänstern som predikar skatternas lov för att därefter starta bolag och trixa på alla de sätt för att undvika att betala skatten de säger sig älska.
   .Senast var det väl Timbuktu,Jonas Gardell,Henrik Schyffert och Lena Endre bland kulturvänstern, som utmärker sig genom att prata om solidaritet, som Weidmo Uvell drog ner byxorna på genom att visa hur de tar ut sin lön som utdelning från sina företag
   istället för att ta ut vanlig lön och betala en högre skatt.

   Så hycklare finns det på bägge sidor och bägge sidor försvarar sig med att de inte gör något olagligt…

   Svara
   • Jan

     /  08/11/2016

    Det ena fallet är inte bättre än det andra. Jag tar inte någon i försvar. Men i Reinfeldts fall blir det särskilt graverande med tanke på den politiska linje han bedrev. Den moral han förespråkade tycks inte gälla honom själv. Han skuldbelade bidragstagare men blev själv landets kanske största bidragstagare.

    Svara
    • Pelle2

      /  08/11/2016

     Tja, vänstern skuldbelägger alla som inte delar deras ideologi och som gör vad dom kan för att betala så lite skatt som möjligt medan vänsterns höga företrädare inte drar sig för att göra detsamma.
     Detta trots att deras officiella ideologi är att det är bra med hög skatt och att solidaritet är betecknande för vänstern enligt dom själva.
     Så vad som är mest graverande och hycklande kan man ju fråga sig…

     Svara
     • Jan

       /  08/11/2016

      Du tycks bara ha förmåga att kritisera vänstern. Vänstern har emellertid inte bedrivit samma hetsjakt mot arbetslösa och bidragstagare som De Nya Moderaterna gjorde. Därför blir hyckleriet, den här gången, större i Fredrik Reinfeldts fall. Ingen annan har heller skrivit en bok om hur bidragstagare borde leva på svältgränsen.

     • Pelle2

       /  08/11/2016

      @Jan
      och du tycks bara ha förmåga att kritisera högern så där är vi nog lika goda kålsupare;-)
      Vänstern bedriver hetsjakt på på dom som inte frivilligt vill betala så hög skatt som möjligt ifall dom inte tillhör vänstern. De har däremot inte sett så mycket kritik mot t.ex kulturpersonligheter och vänsterpolitiker som undviker att betala skatt på precis samma sätt som den höger som dom gnäller på.

      Mona Sahlin sa att det var häftigt att betala skatt men hade inga problem med att anlita svartarbetande barnflickor och använde arbetets kreditkort för privat konsumtion mm.
      Kan inte se att det är mindre hycklande när Pär Nuder,Göran Persson,Leif Pagrotsky och Lars Ohly utnyttjar sin statsrådspension för att starta företag eller slå dank som Ohly. Även dom hävdar att dom drev en arbetslinje och att statliga pengar inte skall användas för personlig vinning.

      Så hyckleriet är nog minst lika stort på bägge sidor men på olika områden..

      Det enda vi kan vara överens om är att det är åt helvete att före detta politiker trixar med sina inkomster så att dom kan behålla sin statsrådspension ograverad trots att dom i många fall tjänar väldigt mycket pengar på andra håll.

  • Kristian

    /  08/11/2016

   Tja, mer motbjudande kunde han ju ändå inte bli, så varför inte passa på så länge smörgåsbordet är öppet?
   ”Prisa Gud, här kommer skatteåterbäringen.”

   Svara
 27. Johan A

   /  08/11/2016

  Ok. Spenderar 5:e dagen på medeltidsveckan i Visby och hittills har inte ett enda sexuellt övergrepp rapporterats. Inte en tafsning, inte en våldtäkt och inga grupperingar av killar som omringar unga tjejer. Det är tusentals personer här och tro mig – det finns en hel del lättklädda unga tjejer här också, precis som det finns massor av vita svenska män. Här pratar vi macho: vita svenska män klädda som riddare överallt! Det finns också en hel del turister, många tyskar, amerikaner, kineser och japaner. Något som inte verkar finnas så mycket av (faktiskt verkar det saknas helt) är nyanlända från MENA-länderna. Har inte sett en enda om jag ska vara ärlig. Fast jag antar att de uteblivna anmälningarna om övergrepp och de frånvarande nyanlända från MENA inte har något samband. Det måste helt enkelt vara så att trenden med den ökade anmälningsbenägenheten inte har kommit till Gotland än. Ja, så måste det vara!

  Svara
  • Ivar L

    /  08/11/2016

   Jag tror du missförstått alltihop. Det är ju det goda inflytandet från unga mena-killar som gör att tjejer vågar anmäla. Ni på medeltidsveckan lever fortfarande med er medeltidsmentalitet och det våldtas hela tiden utan att ni bryr er på grund av den svenska, tyska och japanska våldtäktskulturen.
   Först när Svante Tidholm kommit och hållit seminarium eller ett HVB-hem bussat informanter till er vidriga våldtäktsfestival kommer sanningen att uppdagas.
   😀

   Svara
  • Rikard

    /  08/12/2016

   Hej.

   Akta dig så inte Sverok (eller andra bidragsexperter) upptäcker att det råder snedfördelning av HBTQ, MENA, feminister och så vidare ur den goda hetsens gottepåse.

   Vips, så kommer det krav på kommittéer med planer för hur man skall bredda hobbyn, arbeta inkluderande, och annat snömos som egentligen betyder ideologisk kontroll av verksamheten.

   Du ger mig en idé till en kostym, i fall man skulle våga sig på att delta i framtiden: klädedräkt á la Saracen cirka år 1200 ekr. Borde göra succé, och skägg som ett skatbo har jag redan.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, lärare

   Svara
   • Johan A

     /  08/13/2016

    Nja, feminister finns det redan här. Vi hade t o m en regnbågsmarsch där det fanns en del sådana. Det finns även ett tält där kvinnojouren Trots håller till men det är alltid tomt. Det verkar som att ingen känner behov av att gå dit av någon anledning. Och ja just det – idag är det dag 7 och ännu har det inte rapporterats några sexualbrott här. 🙂

    Svara
 28. MiT

   /  08/11/2016

  Svara
  • Pether

    /  08/11/2016

   För att killar inte kan drabbas?
   Kom gärna ihåg hur nuvarande ‘demokratiminister’ hotade med att dra in stödet till organisationer som hjälpte både manliga och kvinnliga offer av hedersvåld ifall de inte slutade ge hjälp till killarna.

   Svara
   • Frida Gustavlin

     /  08/11/2016

    ”Nu i maj presenterades resultatet – men någon kartläggning av själva omfattningen hade man inte gjort.

    Istället meddelande förvaltningen att man inväntar resultatet av en undersökning som just nu genomförs av den ideella organisationen Varken Hora eller Kuvad, som skickat ut enkäter till ett par skolor i Angered.”

    Nu tycker jag personligen att den där ideella organisationen verkar hyfsat vettig, utan att veta allt för mycket, men vad är det för jävla fel på våra politiker? Kan de inte förstå att de måste sätta oberoende ickepolitiska byråkrater på att uttreda sådant här. Organisationen ovan är omtvistad, många vänstertyper och antiislamofober gillar den inte. En byråkrat är en byråkrat i den bästa av världar. Eller är det så att pengarna är slut i kommunkassan och att det är billigare att låta en extern organsiation göra jobbet. Slarvigt.

    /Frida

    Svara
 29. Jan

   /  08/11/2016

  DN eldar på massinvandringen och kallar återigen Sverigedemokraterna, och nationen Australien!, för fascister.
  Du har fel, Kristina. Australien har all rätt i världen att skydda sina gränser. Det är ingen mänsklig rättighet att bli australisk, eller svensk, medborgare. Lyckade länder har inget moraliskt ansvar att försörja misslyckade länders ständigt emigrerande befolkningar.

  Asylrätten är kraftigt missbrukad. Den var inte tänkt för enorma folkomflyttningar.

  http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/kristina-lindquist-migranter-gors-till-kriminella-genom-sin-blotta-existens/

  Svara
  • Kristian

    /  08/11/2016

   ”… misshandel, vidriga levnadsförhållanden och sexuella övergrepp – inte minst mot barn.”
   Jag håller med, vi har en stor överbelastning och svenska asylboenden är verkligen inte … jaså, det var i Australien?

   Svara
  • Frida Gustavlin

    /  08/11/2016

   När en tyckarartikel är publicerad på dagstidningarnas kultursidor så vet man att det inte kommer sluta bra, orkar faktiskt inte ens läsa vad hon har att säga eftersom jag vet att det rent logiskt inte kommer hålla ihop.

   Migranter blir kriminella av sina blotta existens, nja, migranter blir inte kriminella, de blir asylsökande, och det är givetvis inte samma sak. Men jag kanske har helt fel. Det kanske är så om jag har ett äpple som jag mosar så blir det äppelmos, om jag sedan mosar ett päron så blir det också äppelmos. Om man sedan blandar dessa två typer av äppelmos, vad får jag då.

   Jag kan inte så mycket om förhållandena i Australien, men om det är så att ”olagliga” migranter sätts i dessa läger på obestämd tid under enkla förhållanden utan möjlighet att återvända till de länder som de rest ifrån så är det självklart mycket problematiskt. Men något säger mig att så inte är fallet. Jag gissar i enlighet med min cynism att de inte har gilltiga asylskäl enligt Australiensisk rättsordning och istället väljer att resa till ö-riket som papperslösa med förhoppningen att i slutändan få komma in, när de sätts i dessa läger så väljer de ändå att stanna där med hopp om att få komma in i landet. Om de är så att de som satts i dessa läger faktiskt har valfriheten att återvända till landet de kom ifrån är den behandlingen som de får knappast att betrakta som om vore de kriminella. Och vad det här har med Sverige att göra är tyvärr obegripligt.

   /Frida

   Svara
  • Ivar L

    /  08/11/2016

   Jag läste om samma sak i SvD. Det finns säkert all anledning att kritisera dåliga förhållanden på deras flyktingstationer men det som både DN och SvD glömde var att redovisa hur drunkningsstatistiken sjunkit sedan Australien ändrade metod. Även om det sker övergrepp och är illa ställt på flyktingförläggningarna så kanske det är bättre än att drunkna såsom sker på Medelhavet precis hela tiden.

   Det finns ju ingen enkel och bra lösning på de här problemen, det är det som är så tragiskt med Amnesty och liknande när de enögt bara kritiserar en aspekt av problemet. De presenterar inte tillstymmelse till realistisk lösning på problemet. Om Australien överger sin nya metod kommer folk återigen att börja drunkna och då kommer Amnesty kritisera det också. Det enda de inte skulle kritiskera vore öppnade gränser, ända till den dag då det leder till kaos och våldsupptrappning varvid Amnesty börjar kritisera det också.

   Det grundläggande problemet är ojämlikheten och fattigdomen i världen och den löses inte med att de starkaste med livet som insats sätter sig på båtar till rika länder. Fasen vad trött jag är på de humanitära organisationernas förenklingar. De behöver presentera helhetslösningar istället för ensidigt klagande.

   Svara
 30. Frida Gustavlin

   /  08/11/2016

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article23320398.ab

  Omar Ali Abdalsalam döms till 18 års fängelse följt av utvisning för att ha mördat sin flickvän när hon gjorde slut. Men kunde inte det här utvisningsbeslutet kommit en gnutta tidigare?

  ”Tidigare dömd för brott mot kvinnor 24-åringen förekommer sedan tidigare under sex avsnitt i belastningsregistet. Bland annat har han dömts till fängelsestraff för att 2011 tagit strypgrep på sin dåvarande fästmö. Fästmön, som var gravid, låg och sov när han knivhögg henne i halsen och magen.”

  Men som sagt, det är självklart alla mäns ansvar att det blev som det blev, hade bara Fatta Man funnits redan år 2000 och redan då börjat sitt viktiga pepparbete med att skuldbelägga samtliga män så hade mordförsöken och mordet självklart aldrig inträffat, elfteseptemberattackerna hade uteblivit, krigen i Afghanistan och Irak hade inte heller inträffat, fan, inte ens mordet på Anna Lindh hade skett.

  /Frida

  Svara
  • Ivar L

    /  08/11/2016

   Det är en betydande mängd människor i Sverige som skulle sluppit utsättas för brott om man mycket mer konsekvent utvisade personer som inte är medborgare och inte sköter sig. Men tyvärr skall det till mord eller andra extremt grova brott innan det blir utvisning. Man offrar hellre lite av den inhemska befolkningen.

   Svara
 31. Nano

   /  08/12/2016

  Det som är Mest intressant av detta är att skolor(och andra inrättningar) satsar framförallt pengar på denna form av ”certifiering”
  När de istället skulle behöva fokusera på banaliteter som exempelvis bullernivå , lysrörsljus,ventilation och liknande arbetsmiljörelaterat.
  För det är något som drabbar ALLA i skolan.
  Eller vi har ju iallafall en lärare här Rikard , vad säger du ?
  Känner du dig pigg efter en dag i skolan?
  Är det skönt att gå ut och ta frisk luft på rasten?

  men nejdå,sånt tar vi inte upp.

  Idioter.

  Svara
  • Rikard

    /  08/12/2016

   Hej.

   Ursäkta mitt sena svar.

   En av de största arbetsförmåner jag kan få som lärare, är att ha en rektor som ger mig förtroendet att ha autonomi i hur jag väljer att arbeta.

   Den fysiska miljön är ett kapitel för sig, då många kommuner använt lokalhyra som ett sätt att sänka skolors anslag utan att det direkt syns:”Öronmärkt statligt anslag till skolor med problem? Höj hyran!”

   Det finns inte pengar öht till att renovera skolor.

   Själv har jag många gånger förklarat för föräldrar och elever, och kollegor, och politiker: jag använder hörselkåpor avsedda för industriarbete för att kunna vistas i vissa klassrum. Så illa kan det vara.

   Jag har varit på skolor (kommunala) där källare, städskrubbar och andra liknande utrymmen blivit klassrum och arbetsrum.

   Jag har varit på skolor där man löst problem med mögel i ventilation genom att stänga av och försegla denna, tills det finns budget för sanering.

   Jag har jobbat på en skola där det tog den kommunala fastighetsägaren över ett och ett halvt år att laga en hiss. Under tiden bar vi den elev som använde rullstol upp och ner för trappor.

   Det som gör mig pigg är att bråka om allt som är fel. Det är också skälet till att jag sällan erbjuds längre anställningar – korruption, felaktigheter, och annat kräver trots allt medlöperi för att fungera. Det är kanske att begära mycket att man skall välja mellan samvetet och magsäcken, men som svensk ser jag inget annat val än att välja mitt samvete varje gång.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, lärare

   Svara
   • Nano

     /  08/13/2016

    Tack för svar!
    Med tilläggsfrågan
    Om anställda personer på din aktuella arbetsplats skulle börja propagera för HBT certifiering.Hur skulle du hantera den situationen?
    Jag hade personligen försökt styra samtalet till hur dessa pengar bättre kunde användas till att först och främst se till att alla fick en skälig arbetsmiljö (jag jobbar dock inte inom skolan) detta för att det är något som drabbar ALLA,efter att arbetsmiljön är tipp topp (fast det skulle förmodligen aldrig hända) skulle jag möjligen kunna ge med mig om att det kunde vara på sin plats med diverse certifikat.

    Hur hade man blivit bemött i ett sånt fall?Hur kan det INTE vara positivt att man vill att alla ska få det bättre,lärare , vaktmästare , elever , elevassistenter , mattanter HBT-personer inom skolan och resterande personer och personal.
    Det är väl inkluderande om något!?

    Jag drog faktiskt scenariot om hbt certifikat med en bekant som jobbat med inriktning på bullermätningar och liknande
    Den personen undrade om det verkligen var det vettigaste sättet att förbruka skattepengar,vi var alltså på samma nivå.

    Svara
 1. Blåståget rullar obekymrat vidare genom Sverige | WTF?
 2. Sammanfattning av 2016 del 5 | WTF?
 3. 1 april varje dag del 38: Kriminalvården HBTQ-cerifieras för att alla ska känna sig välkomna | WTF?
 4. 1 april varje dag del 38: Kriminalvården HBTQ-certifieras för att alla ska känna sig välkomna | WTF?
 5. HBTQ-certifierade öppna förskolor i Uppsala | WTF?
 6. Påminnelse inför valet: Del 8 | WTF?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

<span>%d</span> bloggare gillar detta: