Ett gästinlägg från Ninni: SDs rötter & historia – alla är vi barn i början. Del 1

För ett tag sedan frågade Ninni på Genusdebatten om hon fick publicera ett inlägg som hon höll på med om SD även här på bloggen. ”Naturligtvis! sa jag”. Här finns det publicerat på Genusdebatten och jag antar att del 2 kommer inom kort.

Det ser lite annorlunda ut visuellt eftersom jag inte har samma möjligheter för det grafiska men jag har försökt få det så likt som möjligt. Här är Ninnis inlägg:

SDs rötter & historia – alla är vi barn i början. Del 1

Inledning

I maj 2013 ramlade jag på en artikel som fick polletten att trilla ned. Plötsligt förstod jag vad vänner bland Sverigedemokraterna höll på med som för mig var ”tjafs” – detta eviga tjat på mig om mångkultur(ism). Plötsligt förstod jag att det jag upplevt som tjat var att man ville förstå varför jag tänkte annorlunda – men vi pratade förbi varandra eftersom jag inte hade förstått vad ordet innebär. Det ledde till att följdfrågan ”Vad mer finns det som jag inte vet?” tändes inom mig och jag började gräva i SDs rötter & historia. Jag skrev i en kommentar till Utlandssvensk:

När jag grävde i SDs rötter och historia. Du vet hur jag är i genusfrågan … jag vill gå till botten och förstå. Resultatet av bilden som växte fram var att jag för första gången i mitt liv blev deprimerad – i ordets rätta betydelse. Det blev ett personligt misslyckande för mig, liksom, att detta har skett i mitt land mot mina medmänniskor utan att jag såg det … och jag plågades av ”Hur kunde jag låta det ske?”-tankar.

Det är ett mycket omfattande material jag grävt i och inlägget avslutas med en förteckning över materialet. Det finns ingen möjlighet att i ett inlägg ge en heltäckande återgivning och det är därför heller inte syftet. Syftet är att visa och förklara ”bilden som växte fram” – på samma sätt som jag brukar göra när jag förklarar mina genusteorier.

blasippa-3

En blåsippa till Hysterisk kvinna
Blidkälla

Varför föddes SD?

Redan Gunnar Myrdal insåg det för många år sedan när han skrev att välfärdsstaten är ett nationellt projekt. [professor Assar Lindbeck, ca 1:14]

 

svensk-spargris

Välfärdsstaten – ett nationellt projekt!

Välfärdsstaten var på denna tid ett kontrakt mellan svenska medborgare och staten som en svenska folkets gemensamma spargris. Folkets del av kontraktet är dels en lagstadgad skyldighet att lägga en inte obetydlig del av sin inkomst, men också ett moraliskt ”gör din plikt”. Demokratiskt valda representanter hade i uppgift att prioritera spargris-pengar mellan olika utgifter och statens del av kontraktet var att leverera tjänster åt folket för dessa pengar, så som försvar, rättsväsende, vård, skola och omsorg osv.

fotoskafferi_barn_och_ungdom_16_4356

Barnarbetare tidigt 1900-tal Bildkälla: Nordiska museet.

Svenska folket var ett mycket fattigt folk som med hårt slit byggde upp ett fantastiskt arv där ingen – oavsett medfödda förutsättningar – behövde svälta. Det kan upplevas avlägset för oss som växt upp under ekonomiskt goda förutsättningar, men mat för dagen var inte en självklarhet för min svärfar och han arbetade som hjälpande hand åt ölkusken för att bidra till familjens försörjning redan innan han uppnått en tvåsiffrig ålder – mer avlägset än så är det inte. Det var ett, i princip, kulturellt homogent folk vars kultur möjliggjorde uppbyggnaden av detta kollektiva arv.

Allt staten äger är vår kollektiva egendom, skapad av våra förfäder och oss, som politiker ska förvalta till kommande generationer utefter folkets önskemål – det är vad ”representativ demokrati” och ”all offentlig makt i Sverige utgår från folket” innebär. Ett ”argument” som ofta slängs mot Sverigedemokrater är ”Ni har alltid varit mot invandringspolitiken” samtidigt som man låtsas att att man inte kunde förutsäga problemen före hösten 2015. Men är det sant? Hur började egentligen den sorgliga soppa de etablerade partierna skapat åt oss i Sverige?

Som jag skrev tidigare, när jag gräver så vill jag förstå. Och det jag hittat som jag identifierat som starten för det samhällsförfall vi ser är att Förenta nationernas generalförsamling den 21 december 1965 antog en Internationell konvention mot alla former av rasdiskriminering. Det medförde att man i Sverige från 60–talets andra hälft genomförde en mängd reformer i syfte att likställa medborgare och icke-medborgare. Det vill säga: vår nationella spargris, vårt kollektiva arv, gjordes tillgänglig för allt och alla – bara man tog sig hit. Man behöver inte vara Albert Einstein för att förstå att denna politiska sväng från ”välfärdsstaten är ett nationellt projekt” till ”internationell solidaritet” – i en ekonomiskt och frihetligt ojämställd värld – kommer att medföra att folk vallfärdar till Utopia där ”staten (dvs. folket) betalar”. Inte heller behöver man heta Marie Curie för att räkna ut att vallfärden kommer öka i omfattning efterhand ryktet om Utopia – landet där man får – sprider sig i världen. Varningar fanns tidigt i maktelitens dokument, till exempel:

Om inte invandringen i större utsträckning än hittills skett anpassas efter samhällets möjligheter att bereda invandrarna bostäder, utbildning och social omvårdnad av den karaktär, som är specifik för att utlänningen skall kunna växa in i det svenska samhället, föreligger risk för att de sociala problem och anpassningssvårigheter, som knappheten på bostäder, utbildningsmöjligheter och social omvårdnad redan nu gett upphov till bland invandrarna, allvarligt förvärras. [SOU 1967:18, sidan 174]

På samma sida står ett annat stycke som ”den humanitära stormakten” borde ha funderat på:

Det är också en allmänt omfattad åsikt att vårt land av solidaritetsskäl bör bistå hjälpbehövande i andra länder. Det är emellertid långt ifrån säkert att detta bistånd bör lämnas på så sätt att de hjälpbehövande tillåts fritt invandra i landet. En sådan ordning innebär ju att vi överlämnar åt invandrarna att själva bestämma vilka som skall ha hjälpen och begränsar våra möjligheter att utforma biståndsverksamheten så att hjälpen blir så effektiv som möjligt och kommer dem till godo som är mest i behov därav.

1975 beslutar en enig riksdag att frångå assimileringspolitik och började föra en integrationspolitik, i strid med FNs flyktingkonvention:

Every refugee has duties to the country in which he finds himself, which require in particular that he conform to its laws and regulations as well as to measures taken for the maintenance of public order. [Article 2 – General obligations]

The Contracting States shall as far as possible facilitate the assimilation and naturalization of refugees. They shall in particular make every effort to expedite naturalization proceedings and to reduce as far as possible the charges and costs of such proceedings. [Article 34 – Naturalization]

Johan Westerholm på Ledarsidorna skriver om flyktingkonventionen:

Författarna av FN:s flyktingkonvention var sannolikt smärtsamt medvetna om vikten av att flyktingar lever efter värdlandets lagar efter andra världskrigets flyktingströmmar […] Värdlandet åläggs att allokera nödvändiga resurser för assimilation och naturalisering för att migrantgruppen skall så snabbt som möjligt kunna bli en del av värdlandets kultur och arbetsmarknad.

Jag kommer i kommande inlägg förklara varför jag anser att detta beslut var synnerligen illa, men kort sagt: integrationspolitik är politik som leder till ett splittrat samhälle, bland annat på grund av det är en politik som särbehandlar grupper utifrån etniska faktorer – detta beslut är identitetspolitikens vagga. För att svenska folket ska uppfostras till att acceptera den förda politiken skall man införa ”opinionsbildning” från förskolenivå:

IU [Invandringsutredningen] framhåller att syftet med informationen till invandrare är att förmedla sådana fakta som invandrarna bör känna till för att fungera i den nya omgivningen. När det däremot gäller   i n f o r m a t i o n   t i l l   s v e n s k a r   om invandringen och invandrare är syftet att påverka den allmänna opinionen och skapa ökad förståelse för människor med värderingar, traditioner, seder och beteendemönster, som skiljer sig från svenskarnas. IU förordar att information till svenskar ökas avsevärt. Formerna härför kan diskuteras. IU är tveksam till annonskampanjer eller dylikt. Opinionsbildning på lång sikt — som det här är fråga om — sker bäst genom ökade insatser inom utbildningsväsendet och åtgärder som leder till ökade kontakter mellan olika befolkningsgrupper. Framför allt bör man satsa på förskolan, grundskolan och gymnasieskolan för att lägga grunden för en framtida ömsesidig tolerans och förståelse. [prop. 1975:26, sidan 25–26]

Även i denna proposition framgår varningens tecken, till exempel:

Beträffande barna- och ungdomsvården konstaterar IU att störningar i invandrarbarnens och invandrarungdomarnas utveckling har observerats i ökad utsträckning. Störningarna har ofta sin grund i identitetskriser och motsättningar mellan olika kulturmönster. Tendenserna bör ägnas omsorgsfull uppmärksamhet. [sidan 19]

Ju längre tiden går, desto tydligare ljuder varningarna i statens dokument, så här låter det 1995:

Den öppna arbetslösheten för utomnordiska medborgare var i april 1995 hela 28 procent medan motsvarande tal för svenska medborgare var drygt 7 procent enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar. Bland vissa invandrargrupper är siffrorna än mer katastrofala, för vissa utomeuropeiska nationaliteter över 40 procent. Ett etniskt och socialt segregerat samhälle håller på att växa fram. […] Ett permanent bidragsberoende som särskilt drabbar vissa grupper av invandrare medför också hot av nya slag mot Sveriges framtid. Ett utanförskap skapar spänningar och fördomar med allt vad det kan komma att innebära för enskilda individer i gruppen och i form av sociala konflikter inom samhället i stort. [SOU 1995:76, sidan 8–9]

Kan det tydligare stå ”Detta går rakt åt fanders! Bromsa för sören!”? Året därpå hade man även BRÅs rapport om invandrares överrepresentation i brottslighet. Jag har många gånger mött kommentarer där man försöker lägga skulden på SD för situationen, typ: Om inte SD kommit in i riksdagen så hade de etablerade partierna bedrivit en annan politik. Men dessa varningar gavs 15 år(!) innan SD kom in i riksdagen. Man hade gott om tid att trycka på bromsen om man hade haft den intentionen. Man valde att inte göra så, trots alla varningar.

Häromdagen skrev Hanif Bali en rant på twitter, en anekdot om ett möte förra våren på Sergels torg. En ung afghan, som kommit till Sverige under krishösten kände igen Hanif Bali och började språka med honom. Jag har gjort om delar av ranten till ett citat för ökad läsbarhet. Det är lite ”klipp & klistra” för att få fram kärnan men originalet finns här.

Under hösten hade hans mor lånat 40 000kr och sagt: ”Alla är på väg till Europa, åk du med”. Så nu var han här. Hans mor (och 3 småsyskon) ringde gråtandes varje dag och undrade när han kunde skicka tillbaka pengarna som hon hade lånat. Han undrade vad han skulle göra, jag förklarade att det är svårt att få ihop 40K i Sverige som 16 åring utan språk o kontakter.

Här var en skarp, vältalig artig ung kille – ensam på andra sidan jordklotet. Med enorm press på sig hemifrån och skuldsatt helt utan asylskäl. Ansvaret för svensk ”signalpolitik” som fick hans mor att skicka honom är oerhört. Även om han hade fått stanna, hur hade han kunnat fokusera på ex studier med en ensam mor och tre småsyskon hemma med lånehajar i hälarna.

Han kommer förmodligen få avslag – om han ej ljuger. Han kommer då utvisas till Kabul. Han kommer vara i en sämre sits än innan. Enbart på grund av att svenska politiker ville Värdegrundsposera™ på Medborgarplatsen av inrikespolitiska skäl.

Ja, det oerhörda ansvaret vilar tungt på svenska politikers axlar! Den signalpolitiken har svenska politiker förvärrat med tid, inte minst under moderaternas senaste regeringsperiod. Det är en politik som slår hårt mot:

 • Folket i Sverige som tvingas stå för notan, drabbas av undanträngningseffekter och försämrad välfärd när samhällssystemet inte räcker till för en snabbt växande befolkning, får lägre upplevd trygghet, sänkt ”hemma–känsla” och importerad brottslighet och kulturellt grundade konflikter. Med inhomogen befolkning följer sjunkande social tillit och ökad social isolering:

  Diversity seems to trigger not in-group/out-group division, but anomie or social isolation. In colloquial language, people living in ethnically diverse settings appear to ‘hunker down’ – that is, to pull in like a turtle. [Putnam, R. D. (2007)]

 • Människor som lockas hit med drömmar om Utopia men som fastnar i utanförskapsområden där de styrandes inkompetens medför att situationen blir allt värre.
 • Verkligt hjälpbehövande i närområdena.

Det är märkligt, tycker jag, att en moderat politiker på riksdagsnivå, som långt före kappvänderiet i svensk politik debatterade i migrationsfrågor, behövde ett personligt möte för att inse allvaret i den svenska signalpolitiken. Det borde ingå i deras högavlönade uppdrag att vara pålästa:

Sverige har kommit att framstå som ett lockande mål för många, som av politiska, ekonomiska eller andra skäl vill lämna sina hemländer. En orealistisk bild av Sverige och överdrivna förväntningar om levnadsbetingelserna här kan för den enskilde innebära svåra besvikelser. Den presumtive emigranten bör därför genom information ges det faktaunderlag han behöver för ett realistiskt beslut om han skall utvandra till Sverige eller inte. [prop. 1975:26, sidan 24]

Jag blir stolt som sverigedemokrat när mina förtroendevalda, istället för att skriva rantar om anekdoter på twitter, agerar i ett försök att minimera antalet människor som möter samma tragiska öde som denna unge afghan och hans familj.

teodorescou

Artikel

Hur är detta ens möjligt ”inom loppet av ett år”? Svar: Förr eller senare kommer sanningen fram. Sen decennier tillbaka har etablissemanget – politiker och journalister – medvetet verkat bakom en ridå av lögner:

Flykting- och invandrarfrågan är det största journalistiska sveket som min generation journalister genomfört i det här landet. Vi har inte på ett seriöst och trovärdigt sätt beskrivit vilka oerhörda problem som finns i ett mångkulturellt samhälle. [Janne Josefsson]

Lögnen kan få dystra politiska konsekvenser. Under många år fanns en outtalad överenskommelse mellan journalister, politiker och tyckare att inte säga sanningen om det framväxande mångkulturella samhället. Vi – jodå, jag tillhörde lögnarna – förnekade problemen, fast vi alla såg dem. Vi satt i teve och förnekade att det vid sidan av det positiva och nödvändiga också fanns svårigheter och problem. [Birger Schlaug]

Samtidigt förhindrades ”mörka krafter” (översättning: svenska folket) att avslöja lögnerna genom att visa belägg för problem, då man infört mörkläggning av statligt finansierad brottsstatistik:

Fram till år 1994 publicerade Statistiska centralbyrån årligen statistik över personer misstänkta och lagförda för brott uppdelat på de aktuella personernas medborgarskap och folkbokföring i landet.[1] Uppgifterna inhämtades genom att registren samkördes med folkbokföringen. Sedan den 1 juli 1994 ansvarar Brå för Sveriges officiella kriminalstatistik. Fr.o.m. publiceringen av Kriminalstatistik 1995 redovisas inte längre utländska medborgare i statistiken över personer personer misstänkta och lagförda för brott (angående kriminalvårdsstatistiken, se nedan).[1] Förändringen har alltså ägt rum i samband med 1994 års statistikreform när ansvaret för kriminalstatistiken flyttades från SCB till Brå. Någon närmare motivering till förändringen har utredningstjänsten inte kunnat finna.

Signalerna att man behöver dra i nödbromsen fortsätter att finnas tillgängliga för våra politiker, Tino Sanandaji skriver:

Samtliga akademiska studier om invandringens effekt på offentliga finanser i Sverige visar på en nettoförlust, inklusive Ekberg (1999, 2009, 2011), Gustafsson & Österberg (2001), Storesletten (2003), Ruist (2015), Ruist & Flood samt Aldén & Hammarsted (2016). Det existerar ingen svensk forskningsstudie som visar vinst för statskassan.

Jag har själv inte läst någon av dem, men Tino Sanandaji har visat att han är en hedersman av rang med en ryggrad av stål, så jag litar på hans ord. Notera igen: Av de sju rapporter han räknar upp är fyra daterade till tiden innan SD kom in i riksdagen.

regeringsformen

Regeringsformen, Lag (1974:152)

Den omfattande förändringen av kontraktet mellan folket och stat är, från början, gjord utan att försäkra sig om folkets stöd. Det är inte förenligt med min syn på demokrati. Enda gången man överhuvudtaget stämt av med folket är lokalt, folkomröstningen i Sjöbo 1988 och där vann nej-sidan med betydande övertag (64,5 %, mot ja-sidans 31 %).

När politiker i en demokrati, på detta sätt, bedriver en politik som kör över folket kommer folket att reagera. Så skedde i slutet av 70–talet, då bildades en gräsrotsrörelse som en naturlig motreaktion på denna förändring i svensk politik från 1965. I mitt grävande framträdde en bild av en mycket heterogen rörelse där det enda som förenade dem var att de var kritiska mot invandringspolitiken. Denna heterogena motståndsrörelse var löst samlat under kampanjorganisationen Bevara Sverige Svenskt.

I slutet av 1970-talet bildades Bevara Sverige Svenskt (BSS) av personer ”med rötter i den tidens nazistiska och fascistiska grupperingar”. [Wikipedia]

Nu är det alltså Sverigedemokraternas rötter som har rötter? Visst är den lite kul? Wink
Istället för att lyssna på denna motståndsrörelse och försöka förstå, debattera och argumentera så föredrog media – då som idag – den bredaste mörkbruna penseln och kletade brunfärg över gruppen som helhet. ”Den bredaste mörkbruna penseln”-metoden medförde att människors grundläggande åsikts-, yttrande- och mötesfrihet i praktiken blev kraftigt reducerad – då risker som att förlora arbetet, politiskt motiverad misshandel, hot och förföljelse underminerade denna rättighet. Men att vara kritisk mot förd politik blir varken rasism eller nazism för att åsiktsmotståndare älskar sina stämplar.

(Slut på del 1)

**********

Vem som helst som vill publicera ett inlägg är välkomna att höra av sig!

MVH

MiT

Lämna en kommentar

76 kommentarer

 1. MiT

   /  11/06/2016

  Svara
  • MiT

    /  11/06/2016

   Svara
   • G

     /  11/06/2016

    Det sägs att det är en ”liten klick” i förorterna som kastar sten på blåljuspersonal osv osv ”som förstör för alla andra”. Det känns om att det är en ”liten” men jävligt gapig klick av kändis- och mediefolk på vänsterkanten med stort inflytande nätverk omkring sig som gjort en höna av en fjäder. Deras beteende är ju mer skrämmande än att SD fick ha festen på Grand. Och att Grand totalt saknar ryggrad och väljer att lyssna på mobbarna, det är patetiskt och sorgligt.

    Svara
  • Pelle2

    /  11/06/2016

   Jag hoppas att Vänsterpartiet inte är välkommet heller framöver i så fall.
   Om ett demokratiskt valt riksdagsparti på högerkanten inte är välkomna så borde
   inte ett demokratiskt valt parti på vänsterkanten vara det heller…

   Svara
   • Frida Gustavlin

     /  11/06/2016

    Grand Hotel pudlar i förhoppning om att deras mycket inkomstdrivande stamgäster från KPLM(r) och tidskriften BANG! ska våga sig tillbaka.

    Tänk vad mycket lättare det hade varit om det fanns en officiell PK-myndighet som kunde berätta för näringsidkare vad de ska göra, en officiell PK-ombudshen som med tydlig stämma och på sant STASI-mamer sa vad som var rätt och fel.

    Svara
 2. MartinA

   /  11/06/2016

  Trots att jag avskyr SD måste jag erkänna att det där var riktigt bra skrivet!

  Svara
  • Tack. 🙂

   Svara
  • Jans

    /  11/06/2016

   Utveckla din avsky mot SD.

   Jag är själv långt ifrån entusiastisk anhängare och man kan säga att jag är på jakt efter reella anledningar att inte rösta på dem. Det sägs ju att de är förfärliga men jag tycker ännu inte att jag hittat något som övertygat mig. Kanske du kan?

   Svara
   • MartinA

     /  11/06/2016

    Politiskt:
    Kombinationen av öppen svenskhet, 2 miljoner utomeuropeiska invandrare och assimilationspolitik blir att vi svenskar utrotas. SD är ett dödligt hot mot vår existens. Hellre mer slapphänthet, moras och sönderfall än ett starkt SD styrt land. För de kommer använda statens makt för att slutgiltigt göra slut på vårt folk. Åkesson klarar inte ens av att säga att det finns ett svenskt folk och utrycker sig ungefär ”ja, det kanske finns en grupp människor som har levt här länge”.

    Moraliskt:
    Ledningen för SD kommer från gamla extremhögern. Och har alltså själva sagt och gjort och tänkt otroligt mycket mer dräng-nationalistiska saker än de som de slänger ut. Uteslutningen av Kasselstrand var helt horribel. SD styrs av människor som saknar någon som helst respekt för den demokratiska processen. Och som helt saknar moral. Och som inte ens erkänner att vi svenskar finns. Möjligen med undantag för Björn Söder som förde ett intelligent resonemang i artikeln med Orrenius.

    Vidare är det synnerligen troligt att Expo et al har så många hållhakar på ledningen för SD att när de säger ”hoppa!” så frågar SD ”hur högt?”. Tänk efter själv. Expo et al har inga hämningar alls, har spinonerat, infiltrerat, smyginspelat Expo sedan nittiotalet. Det vi vet om kontakten mellan SD och Expo är att SDs härskare Mattias Karlsson mejlade Expo och bad dem om hjälp att få fram smuts på Motpol/Fria tider. Men anledningen till att vi känner till det är att Expo valde att publicera det mejlet. Det är helt otroligt att Expo skulle publicera sin enda hållhake på SDs ledning, alltså har de väldigt mycket mer.

    Vidare har SD lagt sig fullständigt platt för medias och Expos värderingar och världsbild. De är verkligen ett antirasistiskt mittenparti.

    Vidare stödjer aldrig SD sina egna medlemmar utan kastar dem ofelbarligen till vargarna. Ja, om det inte är ledningen och deras lilla kabal förstås.

    När jag personligen hade det tvivelaktiga nöjet att träffa en modern SDare för ett tag sedan så hade han precis den här smyginspela, hållhakar, fusk och utpressningsmentaliteten. Det första han vill ha är namn och bild och personuppgifter på mig. Och någon känsla för folket saknar han helt. Han kunde inte ens erkänna att det finns ett svenskt folk. Hela diskussionen handlade om hur vederbörande planerade att få två riksdagsperioder och satt och gottade sig åt tanken på lönen.
    Jag har däremot träffat många före detta aktiva i SD som var synnerligen bra människor.

    Svara
    • Det är riktigt. SD är kulturnationalister, inte etnonationalister. Kommer mer om det i nästa avsnitt. 🙂

     Svara
     • MartinA

       /  11/06/2016

      Och det hade kunnat vara acceptabelt om demografin var som den var år 2000, möjligen. Men idag är det rena rama folkmordet.

     • MartinA

       /  11/06/2016

      Dessutom är jag extremt skeptisk till att det överhuvudtaget går att bygga en ”nationalstat” på ”svenskt beteende” vilket väl är vad ”kulturnationalister” hade tänkt sig. Historien är central för alla former av nationalism. Och ”Kultursvenskar” ser tillbaka på en helt annan historia än vi svenskar. Så projektet hade troligtvis varit döfött år 2000 också.

     • Jag tänker inte diskutera enskilda uteslutningsfall utan jag förklarar min inställning på ett principiellt plan.

      Låt säga att jag skulle välja att bli aktiv inom Liberalerna. Som aktiv där så pratar utifrån mina åsikter. Då förstör jag inte bara för partiet Liberalerna och alla aktiva som är ideologiskt hemmahörande i Liberalerna. Jag förstör också för väljarna – för väljarna behöver veta vad olika partier står för så de vet vad de ska rösta på och mina, från Liberalerna, avvikande åsikter förvirrar väljare. Då är det helt okej och det rätta att göra att Liberalernas ledning kickar ut mig från positionen. Det kan jag välja att acceptera eller bråka om. Om jag bråkar om det på en öppen arena så så får jag leva med konsekvenserna av det valet, utan gnäll.

      Som aktiv i ett parti måste man kunna acceptera och tala utifrån partiets ideologiska ståndpunkter och partiets åsikter i sakfrågor. Det innebär inte att man är en åsiktsslav. Jag kan tex. skriva: ”Jag har annan åsikt än SD i den frågan. Min åsikt är X, partiets åsikt är Y”. Men man bär ett ansvar om man har en förtroendepost inom ett parti (vilket jag inte har) – kan man inte uppfylla det ansvaret får man söka sig någon annanstans eller starta ett parti själv.

      Det är inte första gången jag får höra om något mysko folkmord – det ni etnonationalister behöver förstå är att vi inte har gemensamma åsikter att samlas kring i den frågan. Jag hade aldrig ställt mig bakom SD om SD inte stod för ”öppen svenskhet” – såväl internt som externt.

      Etnonationalister och kulturnationalister skiljdes åt 2001. Det är dags att komma över skilsmässan. 🙂

     • MartinA

       /  11/07/2016

      ”Etnonationalister och kulturnationalister skiljdes åt 2001. Det är dags att komma över skilsmässan”

      Att psykologisera sin motstånadare höjer knappast min respekt för dig. Vidare har jag gjort min åsikt om uteslutningarna tydlig i mina övriga kommentarer. Om du kan stödja människor som beteer sig så får det stå för dig. Men kom då aldrig mer och tala om moral och etik?

     • MartinA

       /  11/07/2016

      Förresten, vad tycker du om att sjuklövern släpper in 2 miljoner utomeuropeer mot folkets vilja. Och att sedan SD tar vid med auktoritär assimilationspolitik? Assimilation betyder ju att få folk att gifta sig med varandra. Med hjälp av statliga regler och skattepengar (som ju samlats in med tvång). Är det verkligen opposition? Varför inte låta folk vara ifred? Sverige är inte och kommer aldrig igen att bli ett homogent land. Att låtsas att det är möjligt att göra sverige till det med retorik är bondfångeri. Eller, farligt vansinne på bolshevikisk nivå.

    • tompas11

      /  11/06/2016

     Det är knappast SD som är hotet mot vår existens. Aldrig hört talas om Islam?

     Svara
     • MartinA

       /  11/06/2016

      SDs kombination av öppen svenskhet, 2 miljoner fjärrinvandrare och assimilation betyder att vi utrotas. Kopterna har levt under islamiskt förtryck i över tusen år. De finns fortfarande kvar.

    • jans

      /  11/06/2016

     OK, tack för info. För mycket foliehatt för mig.

     Den åsiktsinriktining som jag tror du förespråkar kommer inte inom rimlig tid att bli en relevant kraft i det politiska Sverige. I bästa fall en marginalföreteelse av kuriös karaktär med lite flaggor och fanor och i värsta fall med våldsinslag adderade.

     SD däremot, med de fel och brister de har, äger redan ett stort politiskt inflytande med den inriktning de har haft sedan ungefär ett decennium. Jag kan förstå att det sticker i ögonen på de högerextremister som en gångs såg SD som ett löfte. Dags för er att släppa den mentala låsningen vid SD och gå vidare med era promillepartier och fanor. SD har lämnat er för länge sedan.

     Svara
     • MartinA

       /  11/06/2016

      Hur ska ni kunna bygga en nationalstat utan historia? Förstår ni inte att hur mycket ni än babbalar om öppen svenskhet kommer det fortfarande finnas svenskar och ickesvenskar?

      Dessutom, du babblar om ”foliehatt” och bygger sedan halmgubbar. Jag är konservativ. Någonting som ni charlataner inte ens vet vad det betyder. Tack för att du demonstrerar vad ni SDare är, oärliga, ytliga och antiintellektuella. Förresten, hur översätter man ”Heja Jimmie” till tyska?

     • Jans

       /  11/07/2016

      Som sagt, släpp taget om SD. De har lämnat dig för länge sedan. Det är inte ditt parti helt enkelt. Fast det är klart, om man inte är demokrat så kanske det känns oerhört viktigt att ha ett alldeles eget parti. Lite som för kommunister.

      Själv är jag demokrat så SD är inte ett dugg heligt för mig. Men jag tänker testa det kommande valet, om inget oväntat inträffar.

     • MartinA

       /  11/07/2016

      Samma fixering vid politik och samma arroganta uttolakande av vad du menar att jag skulle tro på. Jag tycker som sagt var att SDs vision av att ”återskapa nationalstaten genom att kalla alla som befinner sig i sverige svenskar” är orealistisk. Nationalism utan en gemensam historia är ej möjlig. Nationalstat utan en gemensam historia är ej möjlig.

      MIN slutsats är att vi som bor i sverige har mindre gemensamt med varandra nu än under nationalstaten och välfärdsstaten. Följaktligen bör vi dela mindre resurser med varandra. Och lösa färre problem gemensamt. Det tycks inte finnas någon konservativ opinion i sverige. Följaktligen är inte partipolitik intressant för mig.

      Jag argumenterar mot SD därför att jag anser dem vara monster. Inte för att jag föreställer mig att de någonsin skulle kunna få en bra eller mänsklig politik. De är samma maktgalna jättestatsanhängare som alla andra politiska alternativ i sverige tycks det.

      Om du är demokrat är det mycket förnånande att du stödjer SD. De saknar helt respekt för den demokratiska processen.

   • MartinA

     /  11/06/2016

    För övrigt, att Mattias Karlsson mejlar Expo och ber om hjälp att skada kosnervativa/nationalister borde vara anledning nog att aldrig någonsin ha någonting mer med de där skurkarna att göra.

    Svara
    • Mattias Karlsson mejlar Expo och ber om hjälp att skada kosnervativa/nationalister

     Till skillnad från alla av media skapade ”skandaler”, där media kokar soppa på en spik eller snarare en kvarts spik, som får folk att yla i kör medan jag skakar på huvudet pga avsaknad av substans så är vi ense i detta. Jag har några saker jag är kritisk mot och det är en.

     Svara
   • MartinA

     /  11/06/2016

    Två saker till om uteslutningarna. Dels, sättet som de gjorts på. Många gånger har SD gjort sitt bästa för att smutskasta och brännmärka de uteslutna. Som till exempel William Hahne. Alltså en ung människa som jobbat hårt och ideellt för partiet under många år. Ska göras oberörbar av SD, uppenbarligen i syfte att eliminera honom och andra uteslutna som framtida politiska hot. Men herregud? Att behandla en före detta allierad på det sättet? Och en ung människa dessutom. Ja, det är i och för sig inte bättre när de har gjort samma sak mot gamla slitvargar som var med och byggde upp partiet. Människor som kan bete sig så, kan du verkligen ha förtroende emot dem?

    Dessutom, den retorik de använder för att brännmärka och skada och stigmatisera kommer direkt ifrån extremvänstern och media. ALltså de som har ställt till det här eländet i sverige från början. Neofascist, rasist, bonnläpp, nazist etcetera. Dels säger det väl om vad SD blivit under Mattias Karlsson och dels så legitimerar det medias och vänsterns världsbild och retorik.
    Jag tycker det helt enkelt är omöjligt att stödja såna här människor. Det tycks inte finnas några nedrigheter som är för låga för dem.

    Svara
    • MartinA

      /  11/06/2016

     Alltlså, tänk på hur klimatet varit i sverige de senaste tio åren? Och så har du då människor som har ställt upp för SD och lagt ner sin själ i partiarbetet och fått utstå mycket just på grund av det från media och obildad allmänhet. Och så kastar SD ut dem på det här totalbrutala sättet. Och gör sitt bästa för att göra dem oanställbara i framtiden? Det är verkligen inte klokt.

     Svara
    • MartinA

      /  11/06/2016

     Den som gör så för maktens skull är ett monster.

     Svara
     • tompas11

       /  11/06/2016

      Minns hur Juholt behandlades av S…
      Med andra ord så är vi dömda till undergång enligt MartinA. Inget annat att göra än att sitta med armarna i kors och vänta då eller..?

     • MartinA

       /  11/06/2016

      Underförstått i din kommentar är att politiken är allt. Och vi människor är ingenting. Detta beror på en grav sosseskada. Att sossarna lät staten ta över hela det civila samhället.

      Jag tycker tävrtom. Jag ser idel positiva tecken hos oss svenskar idag. Medborgargarden bildas, folk börjar fundera på en massa nya saker och ta en massa intressanta initiativ. Det här är en mycket dynamisk tid och vi svenskar har börjat reparera de hemska skador som socialdemokratin tillfogade oss.

     • Vidare har jag gjort min åsikt om uteslutningarna tydlig i mina övriga kommentarer.

      Jag har lite problem med hur kommentarsfälten trådas på denna blogg då jag ofta vill svara på mer än en kommentar samtidigt. Så nu citerar jag istället från olika kommentarer, så det blir tydligt vad jag svarar på. 🙂
      Min kommentar om uteslutningar var svar på din kommentar om uteslutningar.

      Du skrev:

      När jag personligen hade det tvivelaktiga nöjet att träffa en modern SDare för ett tag sedan så hade han precis den här smyginspela, hållhakar, fusk och utpressningsmentaliteten. Det första han vill ha är namn och bild och personuppgifter på mig. Och någon känsla för folket saknar han helt. Han kunde inte ens erkänna att det finns ett svenskt folk.

      Se där, du har träffat SD:are hör jag. Vi har en nolltolerans inom partiet, det är ingen hemlighet. Det handlar inte om att fjäska för media, eller ”maktgalna jättestatsanhängare” som ”saknar helt respekt för den demokratiska processen.” Det handlar om partipolitikens spelregler – inom ett parti är man ense om partiets ideologisk grund. Där är ”öppen svenskhet” helt avgörande. Tycker man inte så det, så är det okej – man får ha andra åsikter än oss – någon annanstans!. Nolltoleransen handlar främst om er – ni är inte SD:are och ska inte finnas inom partiet. Skulle jag möta en etnonationalist internt, skulle jag också se till att problemet åtgärdades.

      Vill du ha ett parti, kör igång ND igen. Det är din demokratiska rättighet och jag önskar dig ett seriöst lycka till.

      Men hos oss är ni inte välkomna. Get over it!

      Förresten, vad tycker du om att sjuklövern släpper in 2 miljoner utomeuropeer mot folkets vilja.

      Landsförräderi.

      Och att sedan SD tar vid med auktoritär assimilationspolitik? Assimilation betyder ju att få folk att gifta sig med varandra.

      Auktoritär? Nej, det är den inte.

      Sverige är inte och kommer aldrig igen att bli ett homogent land. Att låtsas att det är möjligt att göra sverige till det med retorik är bondfångeri.

      Etniskt homogent kommer Sverige aldrig mer bli, nej. Däremot kan Sverige bli ett mindre splittrat land och mer sammanhållet. Där har SD svar på mina frågor, en politik med konkreta politiska lösningar på vår tids problem. Man har också en ärlighet i en ”detta kommer att ta lång tid”–inställning som tilltalar mig, då detta inte är problem som löses med floskelpolitik så som ”enkla jobb”.
      SDs politik är den politik jag tror på som det bästa för Sverige. Det är en politik som ger mig hopp men inte till naivistens gräns. Det är möjligt detta inte går att lösa. Det är möjligt att vi med detta är dömda till att vara ännu ett land som kännetecknas av kulturellt grundade konflikter och krig.

     • MartinA

       /  11/07/2016

      ”Men hos oss är ni inte välkomna. Get over it!”
      Skulle aldrig falla mig in att ha någonting med SD att göra. Jag vill inte smutsa ner mig. Ni leds av monster.

      Du vet inte i vilket sammanhagn jag träffade den SDaren och jag kan inte redogöra tydligare av hänsyn till andra. Låt mig bara säga att det är fruktansvärt hänsynslöst att fotografera och ta personuppgifter i ett sånt sammanhang.

      Att du tror på SDs politik beror på att du är obildad och inte har läst historia. Ledsen att vara otrevlig. Men du har varit fenomenalt otrevlig mot mig vid ett antal tillfällen. Detta att läsa in mina motiv är förolämpande. Jag är som sagt var konservativ. Något ni inte ens vet vad det betyder. Ni är gammaldags socialdemokrater utan den demografi och ekonomi som socialdemokratin använde för sina ”framgångar”. Ert politiska projekt kommer i bästa fall bara berika ett litet antal totalt omoraliska politiska äventyrare. Och i värsta fall ställa till ännu större skada på det svenska folket. Och jo, SD är totalitärt. Det tycks vara det enda som skiljer SDs ideologi från socialliberalismen i det här skedet.

     • MartinA

       /  11/07/2016

      Att tvinga människor som inte har någonting gemensamt med varandra och som inte bett om varandras sällskap att dela enorma mängder resurser med varandra och att tvinga dem att umgås med varandra är knappast ett recept för fred.

     • Missade såklart en sak:

      Att psykologisera sin motstånadare höjer knappast min respekt för dig.

      Det skulle jag inte göra medvetet iaf, så det måste vara nån fnurr nånstans. Vissa mig gärna var du såg något sådant genom att citera ”psykologiseringen”. 🙂

     • MartinA

       /  11/07/2016

      ”Aktoritärt” skulle det stått. Inte totalitärt. Men sak samma, SDs ledning agerar fullständigt totalitärt internt. Så det kanske passar det också. Ärligt talat så är min kritik av SD nästan identisk min kritik av nationalsocialister. Ni har precis samma grundläggande feltänk och ert politiska projekt är precis lika omöjligt. Enda skillnaden mellan er är att NSarna vill återskapa nationalstaten och välfärdsstaten genom utvisning av ickesvenskar. Någonting som är omöjligt. Medan ni vill återskapa nationalstaten och välfärdsstaten genom att döpa om alla som bor i sverige till ”svenskar”. Vilket är meningslöst. Varför är det så svårt att fatta att det ej finns förutsättningar för en välfärdsstat i sverige igen? Varför är det så vigt för er att tvinga männisor att umgås med varandra?

     • Men sak samma, SDs ledning agerar fullständigt totalitärt internt.

      Andra partier har haft problem med infiltrering av islamister. Jag skulle önska att dessa partiers ledningar var mer ”totalitärt internt” och sparkade ut sådana individer. SDs ledning är demokratiskt valda i syfte att leda partiet och de väljs om regelbundet i demokratisk ordning. Hade de inte varit ”totalitärt internt” gentemot personer som avviker från partiets grundläggande ideologi hade jag inte engagerat mig.

      Jag upplever inte partiet totalitärt, det följer normal demokratisk ordning där aktiva medlemmar motionerar, motioner avlås eller röstas igenom i den normala demokratiska processen. Trots att jag själv inte har förtroendepost (min man och son har. Det är mer än nog med ideellt merarbete inom familjen med två.) så lyssnar man på vad jag har att säga.

      Men avviker man från ett partis grundfundament så ska det vara ”totalitärt”, anser jag. Gör man det bör man lämna partiet självmant, oavsett vilket parti det handlar om.

     • MartinA

       /  11/07/2016

      Ta valet i Stockholm till exempel? Där ett styrelseförslag vinner medlemmarnas förtroende. Och partiledningens reaktion blir att utestluta de som vunnit medlemmarnas förtroende. Och tar hjälp från Expo för att smutskasta dem så mycket de kan. Vad du inte förstår är att i en demokratiskt organisation så är ledningen till för medlemmarna. Inte tvärtom. Vilket gör dig till totalitär och auktoritär. Jag antar att du är för hemmablind för att se vad såna ord betyder. Eller för all del, vad en demokratisk organisation innebär. Du anser att toppstyrning är normalt. Du är en mycket typisk företrädare för SD. Du sitter på höga hästar just på grund av att du är okunnig om det du uttalar dig om.

     • Nu har du kallat mig okunnig, hemmablind, totalitär och auktoritär i en och samma kommentar. Tidigare anklagade du mig för att ”psykologisera sin motstånadare”. Det imponerar … inte.

      Jag förstår vad du vill ha sagt, men jag håller inte med dig. Vi får lov att ha olika åsikt, faktiskt. 🙂

      Jag menar att det finns en avgörande punkt som skiljer en politisk förening mot kommunens schackförening – väljarna.

      Jag bor i en bostadsrätt. Så länge vår BRF håller sig inom lagar o regler så finns det ingen utanför vår BRF som har med att med att göra vad vi pysslar med. Som aktiv medlem i ett politisk parti har man ett ansvar inför väljarna att vara en företrädare för partiets politik – som aktiv medlem i en BRF har jag inget ansvar gentemot låt säga kommunens invånare.

      Uteslutningsprocessen regleras i stadgarna (2 kap 2 §) som säger att partistyrelsen verkställer uteslutningar. Stadgarna sätts av de aktiva medlemmarna i den interndemokratiska processen, tillika väljs även partistyrelsen. Det här gäller inte bara SD, det gäller andra partier med.

      Sen kan man diskutera uteslutningar (vilket gjordes under Landsdagarna 2015) och det finns uteslutningar som jag är kritisk mot med. Och vill man partiet ska struktureras på annat sätt så får aktiva medlemmar föreslå förändringar i stadgarna. Jag ser, personligen, inte något bättre sätt att lösa den frågan på.

     • MartinA

       /  11/10/2016

      See no evil, hear no evil. Och du har fel. Ledningen bör vara ansvarig inför medlemmarna i ett demokratiskt parti. Men ni i SD har ställt detta på huvudet, ni har istället gjort medlemmarna ansvariga inför ledningen. Troligtvis därför att ni inte är demokrater.

      Du pratar om att skillnaden är väljarna, så ok. När ni behandlar era egna medlemmar som skit för att de anonymt har sagt någonting oförsiktigt. Trots att de kanske offrat decennier av umbäranden för ert parti. Hur kommer ni då inte behandla oss medborgare om ni inte tycker om vad vi säger eller tycker? Uteslutning från medborgarskapet? Uteslutning från jordalivet? Kanske låter löjligt nu men det är hårda tider framöver. Och allt kommer radikaliseras. Tyvärr kommer SD radikaliseras till något sant skräckinjagande, skriften står på väggen alla redan.

      Att du på fullt allvar försvarar SDs extrema toppstyrning och SDs uteslutningar och horribla behandling av partivänner säger mycket om dig. Och litet om SD. Dessutom, vem tror du att du lurar? Tar man ett snack med ordinär SD medlem mellaln skål och vägg får man snabbt höra hur stämningen är i ert parti. Det Åkessons svärmor berättade är allmän kunskap hos oss som läser mycket alternativmedia.

      I dagsläget ser jag faktiskt inte att SD tillför någonting alls. De snackar om att hindra mer invandring, precis som alla andra. Och SD har agerat för att upprätthålla den politiska korrektheten. Vilket egentligen var det viktigaste partiet kunde bidragit med. De har uteslutit otroligt många medlemmar för avvikning i nationalistisk och konservativ riktning. Men inte en enda för avvikelse åt MSMs värderingar. Och er partiledare är i dagsläget MSMs sprattelgubbe, som vi såg ifrån hans uttalanden om Trump. Och den verkliga makten i partiet är Expos sprattelgubbe, vilket är ännu värre. Men för all del, får önska mycket nöje med riksdagslönen. För det är ungefär allt SD bidrar med i dagsläget, att flytta riksdagslöner från en skock parasiter till en annan skock.

     • Ledningen bör vara ansvarig inför medlemmarna i ett demokratiskt parti.

      Det är de! De tilldelas på Landsdagarna, av medlemmar, ett tvåårigt mandat att utföra en specifik uppgift, helt i enlighet med stadgarnas lydelser. Om de inte sköter det uppdraget, på ett sätt som majoriteten medlemmar accepterar, är det bara att byta ut dem. Det är inget som är unikt med SD, tex. Ms stadgar:

      Medlem eller registrerad medlem som är ansluten i och/eller aktivt arbetar för någon med partiet konkurrerande politisk organisation, eller genom sitt handlande skadar partiet, kan uteslutas genom beslut av partistyrelsen. [sidan 10]

      Är man inte nöjd med den ordningen får man skriva förslag på förändring av stadgarna. Jag försvarar inte ledningen eller deras agerande. De är ingen helig ko för mig. Jag litar på att mina partikamrater på Landsdagarna inte ger förnyat förtroende till ledningen om de anser det är befogat att byta ut dem. Partistyrelsen valdes i nov 2015 och jag respekterar Landsdagarnas val.
      Uppenbart har du svårt att respektera mina partikamraters val av partiledning och partistadgar. Det får du lov att ha.

      Vi kommer inte komma längre. Tack för samtalet. 🙂

     • MartinA

       /  11/10/2016

      Hehe, du kommer gå långt, du kan redan skriva politikersvar 🙂 Lycka till med riksdagslönerna!

     • MartinA

       /  11/10/2016

      Sen får jag i och för sig passa på att be om ursäkt för min otrevliga ton. Där har du helt rätt. Men min avsky för SD är passionerad.

     • Sen får jag i och för sig passa på att be om ursäkt för min otrevliga ton.

      Det är allt för sällan man ser folk be om ursäkt, tycker jag. Stiligt. 🙂

 3. MiT

   /  11/06/2016

  Svara
  • Jans

    /  11/06/2016

   Ingen tvekan om att Sverige lider av en slag bidragskorruption. Expos sammanväxt med statsapparaten är synnerligen ohälsosam och uppseendeväckande. Speciellt som de har rört sig i lagens gränsmarker i sin verksamhet och dessutom har starka band till svensk media. Expos Kerstin Brunnberg var till och med VD för SR tidigare.

   Svara
 4. MiT

   /  11/06/2016

  Svara
  • Pelle2

    /  11/06/2016

   Det visar med all önskvärd tydlighet vilka idioter Vänsterextremisterna är.
   Det är alltså önskvärt i deras ögon att idioter i förorten bränner bilar och inget skall
   göras för att förhindra det.
   Undrar om dom skulle vara lika förstående om någon eldar upp deras bilar i den mån dessa samhällsparasiter har någon bil ?

   Svara
   • Jans

     /  11/06/2016

    Sedan det visat sig att synnerligen få bränder startas av högerextrema så har vänstern blivit oerhört ointresserad av fenomenet. Ni minns väl för några år sedan när de ryckte ut och nallebombade moskéer varannan dag tills de förstod att det kanske inte var några skinheads som tänt på. Sickna hycklare.

    Svara
 5. tompas11

   /  11/06/2016

  Tack Ninni!

  Svara
 6. Jan

   /  11/06/2016

  Långt, men ingenting nytt där. Vi får dock inte glömma bort att majoriteten av svenska folket röstat för mångkulturen. Särskilt moderater och Miljöpartister har varit ivriga att öppna spärrarna på vid gavel. Det glöms ofta bort i debatten. Samma personer som kritiserar invandringen för fulla muggar här på forumet har själva röstat igenom den i allmänna val. Tål att tänkas på…

  Svara
  • Pelle2

    /  11/06/2016

   Skulle vilja säga att C och V också har varit och är drivande i att öppna gränserna igen.
   Sossarna hade heller inte särskilt bråttom att stänga gränserna.
   Fram till hösten 2015 hade inte dom heller några problem med invandringen.
   Det hedrar dock S att dom drog i handbromsen sent omsider.
   Det som är skrämmande är att V,MP och C vill fortsätta med öppna gränser trots att vi nu har facit i hand vad det ledde till..

   Svara
  • Det kommer mer. 😉

   Svara
 7. Pelle2

   /  11/06/2016

  Bloggaren Sven-Erland ironiserar lite över att Sd fick boka Grand Hotels och rabaldret kring det.
  https://svenerland.wordpress.com/2016/11/06/sondag-morgon-pa-hotell-hitler/

  Svara
 8. Svenne

   /  11/06/2016

  Tack Ninni!
  I övrigt vill jag tillägga: #schyffertonomics

  Svara
  • Jans

    /  11/06/2016

   Det är viktigt att inte blanda ihop begreppen. Henrik ligger ju som bekant bakom två nya grenar inom ekonomiforskningen.
   Schyffertonomics och Pizzanomics.

   Pizzanomics är den matematiska grenen som koncentrerar på prisbildningens förhållande till olika pizzasorter i ett immigrationssamhälle medan Schyffertonomics handlar om hur man förklarar för utbildade nationalekonomer med doktorsgrad att de har fel.

   Svara
  • G

    /  11/06/2016

   Här kommer lite mer från den mannen, från i Fredags….

   Svara
   • jans

     /  11/06/2016

    Ser ut som V:s valvaka 😀

    Svara
   • G

     /  11/06/2016

    Tror TV4 tyckte att Parlamentet hade för höga tittarsiffror och ville göra något drastiskt för att få färre tittare. 😛

    Svara
   • Vissa är uppenbart taskigt vaggade. Vuxna (nåja, iaf på pappret) människor …

    Svara
    • #NoSocialNetwork (fd. Ulf Andersson)

      /  11/07/2016

     ”Vissa är uppenbart taskigt vaggade.”
     Klockren kommentar, Ninni!
     Tänk om det bara var medverkande i tv-programmet
     Parlamentet som var taskigt vaggade…….

     ”- What´s your major malfunction you numbnut?
     Didn´t your mommie rock you har enough?”
     – från filmen Full Metal Jacket

     Svara
     • #NoSocialNetwork (fd. Ulf Andersson)

       /  11/07/2016

      Förtydligande:
      Det är illa ställt med PK-maffian i Sverige,
      både politiskt, massmedialt och i samhället.

      PK-nissor och PK-nissar har blivit taskigt vaggade.

 9. Pelle2

   /  11/06/2016

  Ilan Sadé, partiledare för medborgerlig samling, skriver bra om Vänsterns politisering av allt med anledning av prisutdelningen på Grand Hotel.
  http://www.expressen.se/debatt/ingenting-forskonas-nar-allt-politiseras/

  Svara
  • G

    /  11/06/2016

   Guldstjärna till Ilan ❤ Bra motvikt till Emmas debattartikel.

   Svara
 10. Jans

   /  11/06/2016

  Intressant sammanfattning, men det jag skulle vilja veta mer om är BSS. Dess rötter, dess framväxt och hur det förhåller sig mot SD.

  Sedan har ju inte Sveriges politiker gått denna väg i ett vakuum. Alla västeuropeiska länder har haft denna inriktning även om just Sverige har varit ett av de extremaste. Jag tror alla som vågar tänka inser att det vi ser är början på slutet av en epok. Drömmen om något slags lyckligt mångkulturellt paradis där alla leende lever i samvaro är slut, det kommer aldrig att hända. Frågan är vad som kommer nu och om det blir oroligheter i Europa.

  Svara
  • Klimathotet

    /  11/06/2016

   Jag tror det blir ett inbördeskrig som på Balkan på 90-talet. 5-6 miljoner antingen dör eller flyr från Sverige.

   Svara
 11. Ivar L

   /  11/06/2016

  Det här är egentligen för bra för att vara sant. Välkomna på Grand Hotell utan att Henrik Schyffert ens knystat pizzaost:
  http://embassies.mofa.gov.sa/sites/Sweden/EN/AboutDiplomaticMission/MissionNews/Pages/The-Saudi-National-day.aspx
  ”On the occasion of the Saudi National Day 2011, H.E Ambassador Dr. Gdaia hosted a reception at the Grand Hotel. Many prominent Swedish politicians attended, as well as members of the parliament and, heads of the Foreign Missions accredited to Sweden. All Saudi Students were invited with their families. Invitations were also addressed to several Muslim communities.”

  Det här handlar inte om några representanter för demokratiska partier som har mycket litet inflytande i sina respektive länder utan om verkliga matkthavare i en av världens värsta förtryckarregimer. Dessutom muslimska extremister av en rang som lär slå alla högerextrema partier i hela Europa när det gäller reaktionära idéer och antisemitism, om man gjorde en attitydundersökning.

  Svara
 12. G

   /  11/06/2016

  Svara
  • G

    /  11/06/2016

   Men vafan, tweet 1 och 2 ska byta plats, fel ordning, klantarsle!

   Svara
   • jans

     /  11/06/2016

    Spelar nog mindre roll med tanke på hur fullständigt förvirrad den där Prepper verkar vara.

    Svara
 13. Frida Gustavlin

   /  11/06/2016

  Gärningsmannaprofilgruppen säger att det är högst sannolikt att gärningsmannen/männen slår till igen och våldtar små barn igen. Men låt oss inte gå ut med något i signalement i onödan för den sakens skull. Vad är det för jävla hjärnsläpp. Vi snackar alltså om aktiva barnvåldtäktsmän!

  ”Har gett signalement. Enligt uppgifter till Aftonbladet ska flera av offren ha kunnat ge ett signalement på den som överföll dem, och signalementen från de olika våldtäkterna överensstämma på många punkter vilket får polisen att misstänka att samma gärningsman kan ha slagit till flera gånger eller att det är flera gärningsmän med liknande utseende.”

  Om jag skulle vara förälder till ett barn som blev våldtagen, och det visade sig att ett tillkännagivet signalement skulle ha hjälpt för att gripa gärningsman/män så skulle jag givetvis betrakta det som oförlåtligt, och då menar jag verkligen oförlåtligt.

  Om det finns teknisk bevisning i form av DNA så ska det fan inte vara några problem att gå ut med ett signalement!

  /Frida

  Svara
 14. G

   /  11/06/2016

  Wooow, Reinfeldt i Agenda och pratar 30-talet och hur illa det kommer gå för USA om Trump vinner.

  Svara
  • G

    /  11/06/2016

   …och talar sig varm om Clinton och hur duktig och erfaren hon är, och hur bra och stark hennes politik är.

   Svara
 15. Cain

   /  11/06/2016

  Ninni, ville bara tacka för en av de bästa texterna jag läst här på Toklandet, insiktsfullt och upplysande. Det gör alltid lika ont att inse hur vansinniga många av vårt eget folk är som inte bara blundar för och förminskar problem, utan verkar dessutom aktivt vilja förstöra så mycket de kan av vårt gemensamma arv.

  Svara
 16. G

   /  11/06/2016

  Tips. Följ gärna: https://twitter.com/jespet71 som verkar kunna fylla upp Josefin Utas plats i MP mycket bra, sedan Josefin tackade för sig, och då menar jag att hon inte är låst vid MP:s ideologi och åsikter. Utan verkar vara en fritänkare och frispråkig. Hon började med twitter så sent som i September, och när jag ser vad och vilka hon retweetar i hennes flöde, så verkar det som att hon inte ännu lärt sig* det här med vilka man ”får” följa och/eller retweeta tweets av. *Blivit tillsagd av någon. När det sker hoppas jag att hon inte lyssnar utan visar att det finns MP:are med ryggrad.

  Det var igår jag läste en intressant diskussion mellan Jessica och en annan i följande twittertråd här under av Ivar och tappade hakan när hon sa att hon var MP:are ”men jag håller inte med partiet om allt” förklarade hon, och att hon tycker MP måste bli mindre utopiska och mer kopplade till verkligheten, typ så. Men nu när jag letar i tråden så hittar jag inte diskussionen.

  Haha, innan jag skulle klicka på ”skicka kommentar” så hann hon tweeta följande ;)..

  Svara
 1. Ett gästinlägg från Ninni: SDs rötter & historia – alla är vi barn i början. Del 2 | WTF?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: