Ett gästinlägg från Ninni: SDs rötter & historia – alla är vi barn i början. Del 2

Dags för del 2 av Ninnis gästinlägg som hon frågade mig om jag också kunde publicera här på bloggen. Här hittar ni del 1 som det är en bra idé att läsa först om man inte redan gjort det.

Ordet till Ninni:

Inledning

Förra delen handlade om tiden före Sverigedemokraterna bildades. Denna del handlar om SDs utveckling som parti. Det var tänkt att vara sista och avslutande delen, men i skrivande stund funderar jag på att skriva en del 3 också. En frågeställning jag ofta möter är varför man ”trots alla skandaler” fortfarande sympatiserar med SD nu när andra partier, åtminstone i ord, skärpt sin migrationspolitik. Såväl privatpersoner som olika personer inom etablissemanget tycks förvånade över att man inte ser massiv utströmning från SD i detta skede. För mig som Sverigedemokrat är det lika förvånande att man seriöst trodde att så skulle ske. Jag lutar mot att den frågeställningen bör besvaras på ett seriöst och förklarande sätt och jag har påbörjat ett sådant inlägg. Det blir i så fall del 3.

De första åren

När jag läste på EXPO så gör de en stor sak av att vissa av SDs grundare kommer ifrån andra partier inom den nationella rörelsen. Men att starta ett parti är mycket arbete – det gör man bara om man är missnöjd med de som redan finns. Så vad var det för ett parti Sverigedemokraternas grundare ville bygga upp?

I programmet Rakt på, SVT 21 sep 2016, säger Jan Björklund (L) [ca 10:00–11:30]:

Alla i partiet tycker inte lika och det vore förfärligt om alla tyckte exakt lika om allting, så vi har ju väldigt frejdiga diskussioner. […] I alla partier så finns det olika uppfattningar. En partiledares uppgift är naturligtvis att både staka ut vägen framåt och hålla ihop partiet.

Det gäller alla partier och i synnerhet i början då man inte har någon historia av partiledare som ”staka[t] ut vägen framåt” och när grundare såväl som partiets medlemmar kommer från en heterogen motståndsrörelse. Men det man är ense om som är partiets linje och den väg som ska stakas ut framåt, det ser man i partiprogrammet.

Med de fördomar jag hade om SD – jag trodde det i starten var ett enfrågeparti som startats av demokratiskt tveksamma personer men att partiet, någon gång längs vägen, typ kapats och stöpts om till vad det är idag. Men, med undantag för några enstaka formuleringar (t.ex. ”Kopplingen mellan abortönskemål och adoptionsbehov bör utredas för att komma till rätta med onaturliga inslag i befolkningspolitiken.”) och enstaka åsikter (t.ex. dödsstraff) som jag inte skulle skriva under på, så blev jag, när jag läste SDs första partiprogram, extremt förvånad och imponerad över hur mycket av dagens SD som redan fanns på plats i juni 1989, t.ex.:

Hjälp i närområdet:

En utsträckt hand och stöd ska vi ge till folk som lider nöd i andra länder. Sverige bör bidra med materiellt eller ekonomiskt stöd vid naturkatastrofer och hungersnöd eller till flyktingläger.

Demokrati:

Sverigedemokraterna vill slå vakt om den parlamentariska demokratin. Alla svenskars lika värde och våra medborgerliga fri- och rättigheter måste klart uttryckas i lagar och förordningar. Det åsiktsförtryck och de inskränkningar i mötes- och yttrandefriheten som drabbat svenska folket under socialdemokratiskt styre måste upphöra. Yttrandefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet måste gälla alla svenskar och garanteras i grundlagen. Folkets delaktighet i beslutsfattandet måste ökas genom en förbättrad närdemokrati. Innan viktiga politiska beslut fattas bör de vara föremål för allsidig och öppen debatt. Då det gäller större förändringar av den politiska inriktningen bör folkomröstning kunna tillgripas för att utröna om beslutet är väl förankrat hos medborgarna. Sådana omröstningar kan ske såväl på riksplanet som kommunalt och lokalt och de kan vara både rådgivande och beslutande.

Detta är en av de främsta orsakerna till att jag är sverigedemokrat. Jag anser att vårt land har ett demokratiskt underskott och att demokratin därför behöver förbättras och förstärkas så att den offentliga makten, på allvar, utgår från svenska folket. Det är bara Sverigedemokraterna av partierna i riksdagen som har en syn på demokrati som överensstämmer med min syn.

EU:

Sverige bör kulturellt och ekonomiskt närma sig Europa utan att binda upp sig till avtal som inverkar negativt på vårt nationella oberoende. Därför säger Sverigedemokraterna nej till den Europeiska gemenskapen (EG) i dess nuvarande form.

Försvar och säkerhet:

Sverige måste ha ett välfungerande totalförsvar för att kunna värna om sin frihet och sitt nationella oberoende. Hela Sverige skall kunna försvaras. Sverige skall bevara den alliansfrihet som ger oss möjlighet att vara neutrala i krigstid. En alliansfri politik fötutsätter emellertid ett så starkt försvar att det undanröjer fiendens vilja att anfalla. Då nordens strategiska betydelse kan komma att öka bör förhandlingar inledas med de övriga nordiska länderna om en gemensam säkerhetspolitik.

Försvaret skall vara baserat på allmän värnplikt där varje vapenför svensk deltar. De som av etiska, religiösa eller andra skäl inte vill använda vapen kan erhålla vapenfria uppgifter inom totalförsvaret. En obeväpnad ambulansförare vid ett frontavsnitt gör en lika viktig insats som en skyttesoldat. Det viktiga är inte att man deltar i själva stridshandlingarna utan att man solidariskt delar risker och arbetsinsatser efter förmåga.

När jag läst, lyssnat på och korsjämfört olika källor så framträdde olikheter som jag kategoriserade i tre falanger, visade schematiskt i bilden nedan. Hur stora de olika grupperna var är det är svårt att uttala sig om.
skarmavbild-2016-10-05-kl-14-16-11Kulturnationalistisk falang: Ilona Michalowski, SD Mölndal, har skrivit ett bra inlägg om denna nationalism, här. Jag kommer längre fram skriva ett inlägg specifikt om detta. Med tanke på hur partiprogrammet ser ut bör kulturnationalisterna varit i majoritet under denna period då programmet i det stora hela är fritt från etnonationalism.
Etnonationalistisk falang: etniciteten anses vara en grundläggande eller nödvändig komponent i en individs nationstillhörighet.
Stöveltrampsfalang: Denna är jag osäker på. Om det fanns en sådan grupp bland SDs medlemmar i detta skede så bör ha varit en liten minoritet. Kanske var det ett problem som uppstod senare?

En intervju med Anders Klarström (talesperson 89–92, partiordförande 92–95) angående partiprogrammet kan man höra här. Anders Klarström och Ola Sundberg (talesperson 89–92) i Nattkafé 1989, del 1 och del 2:

Idag presenterade Sverigedemokraterna sitt partiprogram. Stommen i det nya partiet, ja, det är medlemmar av den rasistiska rörelsen Bevara Sverige Svenskt, den som las ner 1986. Aktuellt bad författaren Theodor Kallifatides, som behandlat invandringsfrågan, både i romaner och debatter, att vara med på dagens presskonferens.
Theodor Kallifatides hade läst igenom Sverigedemokraternas partiprogram redan innan han kom till dagens presskonferens och han hade sin uppfattning klar. Det här är ett rasistiskt parti, sa han till Sverigedemokraternas 23-årige talesperson Anders Klarström, och han drog historiska paralleller. [Aktuellt om partiprogrammet]

Där hämtade man penseln med brunfärg! Anders Klarström svarar, men hans svar får tittaren inte höra. (Varför inte? Var det för bra?) Istället används en voice-over som säger att ”svaret blev undanglidande. Anders Klarström ville hellre beskriva sin syn på invandringen så här …
Läs partiprogrammet och lyssna sen på hela inslaget i Aktuellt. Istället för en saklig granskning ägnar man tiden åt att spekulera i vad det kan vara för mentalt fel på individerna!

De mörka åren

Under åren 91–94 radikaliserades partiet och det var en mörk period. Anders Karlström säger vid en presskonferens (1993-07-13):

Vi har, det måste man nog säga, förändrats som parti. Det är ganska klart att vi var klart liberalare för 2–3 år sedan än vad vi är idag. Vi har blivit tuffare. Det beror lite på att Ny Demokrati har kommit och de beror också på att samhället har utvecklats förstås. [8:15–8:26]

Det är en förändring som är märkbar när man vandrar framåt i deras dokument, till exempel kommer följande in i partiprogrammet -94:

Stora resurser måste avsättas för att skapa förutsättningar för att de som kommit till vårt land efter 1970 ska kunna återvända till sina respektive länder inom en snar framtid. Någon hänsyn till utgivna medborgarskap kommer inte att tas utan förslag till en grundlagsförändring och en ny medborgarskapslag kommer läggas. |sidan 10]

Ny Demokrati och en vilja att bevara sitt existensberättigande genom att förstärka skillnaderna gentemot dem är säkert en delförklaring till denna radikaliseringsprocess. Men jag ser andra förklaringar till att det blev som det blev under denna period:

1. I början av 90-talet föll Sverige ner i en omfattande ekonomisk kris där man införde påtagliga besparingspaket samtidigt som invandringen slog rekord. Den ekonomiska krisen slog hårt mot många, i synnerhet de som var unga och precis trätt ut i vuxenlivet med tillhörande ekonomiskt egenansvar. Samtidigt som man drog in skattemedel för unga svenskar så delade staten ut dessa medel till nyanlända. Det väckte en, i mitt tycke, befogad ilska. Har staten inte råd att ta hand om sina egna medborgare, så har man inte råd att ta hand om andra länders medborgare. Statens främsta ansvar är de egna medborgarna.

2. Aktuellts hantering av SD (ovan) har från start varit regel, inte undantag, för media. Media hanterade SD på precis samma sätt som de idag hanterar Folkets Demonstration. Det är naturligtvis frustrerande att hanteras så av media och genom att knyta rasism och nazism till SD hela tiden utpekades SD som ”legitimt mål” för våldsvänstern och deras ”aktivism”. Och där våldsvänstern finns, dit dras även våldshögern – de är samma skrot och korn och de är ömsesidigt beroende av varandras ”aktivism”. Partiet var ungt med en hög andel unga människor. Därmed var det dåligt förankrat i sin ideologi såväl som man led av bristande kompetens och saknade den livserfarenhet som krävs för att driva ett parti vilket ledde till att man inte markerade tydligt mot de högerextrema grupperingarna.

Dessa saker tillsammans blir perfekta ingredienser i recept för hur man går vilse – precis vad som skedde. En orsak till att jag är övertygad om att detta handlar om att gå vilse är hur man, sinsemellan, pratar om dessa individer – ordet ”stöveltrampsfalang” kommer från invandringskritiska som omtalar dessa problematiska element, och det redan under BSS–tiden:

Sven: Folket genomskådar alltså massmedias bluff men samtidigt så är de skrämda utav just det här som du också var inne på att de försöker bunta ihop alla som är kritiska mot invandringspolitiken med nazister och stöveltrampare och judeutrotare och allt möjligt va. [44:15–44:40]

Leif Zeilon (numer Ericsson, en av SDs grundare): Det finns ju alltså en del … ja, vad ska vi kalla dem … konstiga människor, alltså såna här som tycker om stöveltramp och uniformer och sånt här och de har ju vanligen de här åsikterna som vi har också … Och det är ju beklagligt, men vi kan ju inte lastas för någonting som vi inte är ansvariga för. Lika lite som man kan anklaga Torbjörn Fälldin för att vara ansvarig för Stalins utrotningar bara för att han tillsammans med VPK var emot kärnkraft kan man ju anklaga oss för att vara nazister eller rasister bara för att det finns vissa suspekta typer som har i vissa frågor liknande åsikter som vi har. [min emfas, 48:00–49:00]

En intervju med Anders Karlström (med flera) 1993:

Journalisten: Hur är det annars med symboler? Traditionella högersymboler, om du ser ett hakkors på något av dina möten eller någon som gör Hitlerhälsning, är det accepterat eller …?

AK: Jag blir oerhört arg när jag ser det. Men det är inte lätt … vi hade ju Karl den XII-firande förra året och […] då kommer de här människorna, ett 40-tal, bestämda hårdföra killar från VAM [Vitt Ariskt Motstånd] då alltså. Och vad i herrans namn ska man göra i det läget? Polisen tar ju inte bort dem. Vad ska jag göra? Ska jag slå ner dem? Det är ju inte så lätt att göra själv. Sen har man ju nog med allt helsike med motståndare och extrema vänstergrupper och allt som man har emot sig. Det är ju inte så kul att få nån slags krig med t.ex. VAM efter sig också. Det räcker ju liksom. Så vad ska man göra i det läget? Det är inte så lätt. [Presskonferens 1993-07-13 1:30–3:00]

Lyssna på Karlströms resonemang 13:40–17:40 där han utvecklar sina tankar kring segregering och vilka konsekvenser den förda politiken kommer att få för samhället. Jag blir bara så sorgsen, varför lyssnade vi inte? Notera även att detta (1993) är när SD är som mest radikalt.

De ”sympatisörer” som brukar dyka upp med en kasse öl i näven och utklädda som om de tänkte leka krig lyste så gott som helt med sin frånvaro. Förhoppningsvis hade de lärt sig en läxa i samband med Engelbrektsdemonstrationen, där onyktra och ”uniformerade” personer tydligt fick veta att de inte var välkomna. [1996, SD-Kuriren nr 28, s. 13–14]

I en diskussion i radio med Jimmie Åkesson och Björn Fries (V Blekinge) pressas Björn Fries angående historiebeskrivningen:

Björn Fries: Men min erfarenhet från den tiden och då pratar jag om hela 1990-talet så dominerade ju det här med främlingsfientlighet och olika organisationer diskussionen i Blekinge. Redan innan NSF bildades 1994 så hade vi …
Moderatorn: NSF? Alltså Nationlsocialistisk Front?
Björn Fries: Nationalsocialistisk Front … som från den fram till en bit in på 2000-talet var den stora nazistiska … nynazistiska organisationen i Sverige som idag kallar sig för Svenskarnas parti. Men vi hade innan dess också Vitt ariskt motstånd …
Moderatorn: Men det är ju en sak, men varför skulle Jimmie Åkesson ha kopplat ihop Sverigedemokraterna då så tidigt med …
Björn Fries: Även Sverigedemokraterna nämndes ju här … [min emfas, ca 0:30–1:10]

Detta ovan, att man klumpar ihop olika grupperingar och ”guilt by association”, är mycket vanligt förekommande.

En annan sak som gjorts och som används än idag är att bredda ”begrepp och tecken” för till exempel nazism eller rasism. Betydelsen för rasism …

norstedts-ordbok-2001Norstedts ordbok 2001

… behöver man idag 20 000 tecken för att förklara på wikipedia. Notera årtal på källorna.

torshammare-300x268Till denna problematiska orwellska i vår samtid där man skapar ett nyspråk i syfte att omöjliggöra saklig debatt (Den som inte läst 1984 med George Orwell bör absolut göra det.) så görs motsvarande med tecken och symboler, t.ex. SD hade inte hakkors – men andra nazisymboler. Jag har inte sett ett enda belägg för nazisymboler inom SDs ”väggar” trots mitt omfattande grävande. De symboler som åsyftas bör vara fornnordiska symboler t.ex. Mjölner och runsskrift. Fornnordiska symboler blir inte ”andra nazisymboler” för att EXPO säger så. När jag på Twitter visade upp mitt torshammare-halsband på grund av tramsdrevet mot Oscar Sjöstedt, så fick jag följande respons:

torshammare-vanligt-1

Jag är lite äldre och fruktat ointresserad av mode så jag hade ingen koll på detta, men google är min vän. Wink

bomberjacka-o-kangor

Modet på 90-talet. Bildkälla: vänster och höger bild

Den tidens ungdomsmode används alltså idag som ”bevis” av SDs motståndare. Vad ska man säga? Det måste vara definitionen på idioti?

Radikaliseringen av partiet samt att partiet fick dåligt anseende av att man inte höll tydlig distans till andra grupperingar ledde till internt missnöje. Detta medförde att en ny partiledare och partiledning valdes vid årsmötet 1995.

Partiledare Mikael Jansson stakar ut vägen framåt

Mikael Jansson lämnade Centerpartiet 1993 på grund av missnöje med dess hållning i invandringsfrågan och inställning till EU och han övergick då till Sverigedemokraterna. Han blev vald till partiledare vid årsmötet i mars 1995 på grund av att han hade en vision om att förändra partiet. Under mötet fick man oväntat(?) besök:

Under riksårsmötet på Scandic Hotell slungas tunga gatstenar och behållare med förtjockad saltsyra in i den fullsatta möteslokalen av ett tiotal maskerade AFA-anhängare. [länk]

sd-95-97Mikael Jansson började städa upp i och runt partiet, dels genom att lägga ner det utspårade ungdomsförbundet, men dels också genom att sända ut signaler till ”skinnskallar” utanför SD med ett meddelande om att ”uniforms­liknande klädsel” vid partiets demonstrationer inte längre skulle accepteras. Syftet var att få bort enstaka individer inom partiet och den svans av andra organisationer som man klumpades ihop med. Lyssna på intervjun jag länkade in tidigare med Jimmie Åkesson så kommer ni höra hur detta, att man med hjälp av begreppet ”uniformsliknande klädsel” markerade mot folk som inte hörde hemma i eller runt partiet, sedan har använts mot SD – damned if you do, damned if you don’t.

När partier förändras så här lämnar personer som inte uppskattar den väg som stakas ut och andra ansluter för att de uppskattar det nya. Bland de som lämnade eller uteslöts under denna period återfanns resterna från BSS–tiden som var med och startade upp partiet, till exempel tidigare nämnda Leif Zelion som nu startade Hembygdspartiet och Tina Hallberg–Bengtsson som gick till Nationalsocialistisk front (NSF). Bilderna på henne iförd nazisuniform framför nazitflagga, som ni säkert sett, är ett möte midsommaren 1996 som NSF(!) hade.

Ingen sverigedemokrat jag mött förnekar att Sverigedemokraterna hade sin mörka period under 90-talets första halva. Personligen tycker inte jag att denna fas i SDs historia enbart är en nackdel, för det är av sina misstag och – inte minst viktigt – av arbetet att rätta till sina misstag och se sitt eget ansvar som man lär sig mest. Det arbetet och att man inser sin egen del i att det blev som det blev, framkommer i SDs publikationer. Ur en text med rubriken SD – ingen subkultur i SD-Bulletinen -96:

Det är svårt att föreställa sig Svenska nationalister som berusade, skränande ”Hollywood-nazister”. Att alkohol och politik (och definitivt inte nazism) inte hör samman med den politik SD företräder är ställt utom allt tvivel. Det är på tiden att vi med krafttag avvisar dessa förvirrade ungdomar från våra sammankomster. Om de inte kan ställa upp på vår politik skall de lika lite som anarkister eller kommunister befinna sig på våra möten.
Att denna subgrupp förknippas med SD är djupt beklagligt. Vi Sverigedemokrater har alltid tagit avstånd från den dekadenta skinnskallekulturen men välkomnat individer som ställt upp på våra ideal. I framtiden måste vi tydligare markera vårt avståndstagande. Inga subkulturer skall förstöra våra chanser att nå framgångar i riksdagsvalet. Så länge allmänheten förknippar SD med skinnskallar har vi inte varit tydliga nog. [min emfas, SD-Bulletinen 06/07 1996, sidan 11]

misshandel-jEfter ett torgmöte -97 överfölls och misshandlades fyra sverigedemokrater av en stor grupp maskerade vänsterextremister. Värst drabbades Joakim Larsson som slogs medvetslös. Veckan efteråt var han tillbaka på samma plats och höll samma tal, i de kläder han haft på sig när SD-gruppen blev överfallen.

Dessa extremister på vänstersidan är ett allvarligt demokratiskt hot då de ses som ”goda” inom media:

 

 

 

 

 

En av ”skandalerna” som används, igen och igen, i syfte att kleta nazism på SD är en bild med Björn Söder och en man vid namn Franz Schönhuber.

franz-schonhuber-och-bjorn-soderFranz Schönhuber var under andra världskriget, 50(!) år före bilden är tagen, en del av rörelsen som dominerade Tyskland vid den tiden. Bilden är från en valkonferens inför valet -98, dit man bjudit in representanter från några olika europeiska partier. Franz Schönhuber var där som representant för ett tyskt nationalistiskt parti – Deutsche Volksunion.

Björn Söder har skrivit om denna bild och inget jag hittat om Franz Schönhuber (t.ex. SD-kuriren nr 14, (-91), ett tal av Franz Schönhuber från -91 (ca 7 minuter in), SD-kuriren nr 33 (-98) och wikipedia) talar mot Björn Söders berättelse – snarare styrks än fälls berättelsen.

Så läs Björn Söders text om saken och bedöm själv om det är en skandal eller en ”skandal”. Min åsikt är att detta, precis som med Erik Walles, är trams. På 50 år är det inte bara troligt utan även mest sannolikt att en person förändrats i sina åsikter. Att SD-motståndare behöver använda sig av så låg nivå i sina försök att brunsmeta gör mig bara än tryggare i mitt politiska val.

Åter till partiets utveckling; Det tar tid att vända en negativ trend såsom ”de mörka åren”, men skillnaden märks förvånansvärt snabbt och det blir successivt allt bättre både vad gäller partiprogrammets framskridande och SDs andra publikationer. Det är tydligt att Mikael Jansson gör ett mycket beundransvärt jobb i sin position för att förverkliga den vision han valdes för.

sd-01 Politiskt förändringsarbete leder, som alltid, till falangstrider och heta debatter internt. Och 2001 går kultur- och etnonationalister skilda vägar då partiet splittras i Nationaldemokraterna och Sverigedemokraterna.

Att denna splittring skulle uppstå förr eller senare var förutsägbart då skillnaden mellan etno- och kulturnationalism är av avgörande betydelse. <clear=right>

Denna splittring är också en faktor som bidragit till Sverigedemokraternas framgångar då majoriteten nationalister är kulturnationalister och då har man inte en gemensam grund att stå på tillsammans med etnonationalister.

Sten Andersson, riksdagsledamot för Moderaterna 1983–2002 (politisk vilde sista året) gjorde sig känd som uttalat kritisk till den i Sverige förda invandringspolitiken.

Sten Andersson gick med i Sverigedemokraterna 2002. Det är naturligtvis mycket värdefullt tillskott för ett parti som är ungt att få in en så omfattande erfarenhet av det politiska arbetet som Sten Andersson bar med sig. Sten Andersson stod med på Sverigedemokraternas riksdagslista inför valet 2010, men avled strax före valet.

Förändringsarbetet fortgår, det gamla systemet med ett partiprogram ansågs inte räcka till för det parti Sverigedemokraterna hade utvecklats till. Man beslöt därför att övergå till ett system med ett övergripande principprogram för partiets grundläggande ideologiska principer som kompletteras med sakpolitiska handlingsprogram. I principprogram 2003, skrivet av Mattias Karlsson, Mikael Jansson och Jimmie Åkesson, förtydligas Sverigedemokraternas ideologi med bland annat uttrycket ”öppen svenskhet” (sidan 3) – ett tydligt kulturnationalistiskt, socialkonservativt principprogram.

Partiledare Jimmie Åkesson stakar ut vägen framåt

Jimmie Åkesson blev vald till partiledare vid riksårsmötet i maj 2005. Detta är snarare nutid än ”rötter”, men några saker vill jag ta upp ändå. Vid denna tid så är partiet så färdigutvecklat ett parti blir. I partipolitiska utvecklingsprocessen tas nu olika sakpolitiska handlingsprogram fram. Dessa är inte dokument huggna i sten för all framtid, det är levande dokument som utvecklas och förändras av de i Sverigedemokraterna aktiva medlemmarna i den demokratiska processen.

muhammeddansk-sjalvcensurI februari 2006 publicerades teckningen ”Muhammedansk självcensur” i SD-kuriren som stöd för den danska Jyllandsposten och syftet, både för Jyllandsposten och Sverigedemokraterna, var såklart att stå upp för västerländsk yttrandefrihet.

Att stå upp för våra grundläggande värderingar är av yttersta vikt för annars kommer vi förlora dem. Man kan inte vara tolerant mot intolerans, då förlorar toleransen, ett steg i taget – The paradox of tolerance.

Sverigedemokraternas publicering leder till att SDs webbhotell släcker ner partiets samtliga hemsidor efter påtryckningar från SÄPO, Stefan Amér och Laila Freivalds.

Detta, att SÄPO och riksdagsminister ser till att få ett partis informationskanaler nersläckta, det är en verklig skandal i svensk nutidshistoria, för vad kallas en stat där man agerar så?

SD – De som haft rätt analys, i sakfråga efter sakfråga.

Tidigare lyfte jag att ”hjälp i närområde” var med redan i SDs första partiprogram. Organiserat tiggeri, åldersbluffen, terrorister som gömmer sig i migrantströmmar, ekonomiska belastningen som ett hot mot vår välfärd osv. osv. I fråga efter fråga har SD kunnat säga ”Vad var det vi sa?” och hos andra partier har kopieringsmaskinen gått varm för att kopiera SDs politik samtidigt som man ihärdigt hävdar att ”SD saknar lösningar”. Hade det inte varit så allvarlig situation vi står inför hade farsen varit rent komisk.

Det som förvånade mig när jag grävde var hur stabilt Sverigedemokraterna stått politiskt och hur tidigt man hade rätt analys i många olika frågor och jag vill därför visa några exempel.

Uppdrag granskning visade Bakom fasaden i svenska moskéer, 2012, Dannmarks TV2 en motsvarande Moskeerne bag sløret, 2016 om fundamentalism i moskéer. Detta problem tas upp flera gånger tidigt, t.ex. på följande sätt i SD-Kuriren nr 28 (1996):

[Partiledare Mikael Jansson] framhöll att utländska erfarenheter visar att moskéerna ingalunda fungerar som oförargliga samlingslokaler för religiösa människor, utan att de spelar en ödesdiger roll som samlingsplatser för fundamentalisterna inom islam. De blir centra för fanatism och terrorism. Detta, menade han, är känt bland svenska politiker, men då dessa politiker oftast saknar civilkurage tiger de hellre än går emot massmedias talkör. [min emfas, sidan 12]

2009 skrev Jimmie Åkesson den artikel på vilken Aftonblandet(!) valde sätta den lika horribla som missvisande rubriken ”Muslimerna är vårt största utländska hot” där det står:

Naturligtvis är en betydande andel av Europas muslimer inte bokstavstroende, även om de flesta studier som gjorts på området visar att fundamentalisterna är en stor och växande minoritet.

2012 skriver Mattias Karlsson ”Regeringen tandlös mot den muslimska fundamentalismen i Sverige” där det står:

Sverigedemokraternas kulturpolitiske talesperson, Mattias Karlsson, menar att regeringen haft en alltför naiv syn på utbredningen av fundamentalistiska strömningarna inom islam i Sverige och kräver att det statliga stödet till de moskéer som förespråkade en kvinnofientlig hållning i programmet skall dras in. [min emfas]

2013 håller Richard Jomshof ett anförande i riksdagen om islam och avslutar med följande:

Då säger någon kanske ”alla muslimer är inte sådana”. Nej, det är de inte och det påstår inte jag heller. Det finns liberala krafter inom islam, i Europa, men också i den muslimska världen. Men de har det inte lätt, det är bara att ta en titt på den muslimska världen. Det är bara att ta en titt på hur det ser ut, i land efter land runt om i Europa och hur ledande imamer uttalar sig. Dessa liberala krafter behöver vårt stöd, men de gynnas inte av att vi, eller rättare sagt ni övriga partier, blundar, förnekar och kröker rygg. [från 5:40]

Gång på gång upprepas samma varning: Inom islam finns totalitära krafter som utgör ett hot mot västerländska kulturer. Men det var enklare att inte lyssna …

sticka-huvudet

Bildkälla

Redan i första partiprogrammet var försvarspolitik ett högprioriterat område för Sverigedemokraterna. Att värna medborgarnas säkerhet är statens främsta uppgift. Så här omskrivs neddragningarna inom försvaret 1996:

Riksdagens kraftiga besparingsförslag inom hela försvaret med hela 25 % av anslaget, då medtaget den normala inflations- och kostnadsutvecklingen gör att Sverige tappar en stor del av sin förmåga att försvara sig i händelse av ofred. Politikerna motiverar sitt agerande med att:
Situationen i vårt närområde är lugn och stabiliserad.
Sverige har inga fiender. Genom att nedrusta sänder Sverige ut signaler till omvärlden som skall motivera den att nedrusta (moraliskt föredöme).
[…]
De militära experternas 
bedömningar, tar det socialdemokratiska partiet som huvudansvarig i försvarsutskottet ingen hänsyn till. Utopier och dogmer om Sveriges goda försvarsförmåga tillsammans med värdelösa löften om att hela landet skall försvaras dominerar deras uttalanden och beslut.
[…]
Vid en närmare analys av deras argument framträder en bild av att de inte enbart är ihåliga, de är även missvisande och till stor del helt felaktiga. Vid en säkerhetspolitisk bedömning måste följande faktorer beaktas: Situationen i vårt närområde är lugn och stabiliserad, men demokratin i Ryssland är skör. Med en annan politisk ledning skulle Ryssland inom en snar framtid framstå som ett klart militärt hot mot Sverige. Den bild av Ryssland som framförs i TV och i övrig massmedia där landets försvar presenteras som fallfärdigt och på gränsen till sammanbrott är felaktig. Årligen utbildas två miljoner värnpliktiga med prioritering på elitförband. De projekterar ett nytt stridsflygplan samt nya varianter av stridsfordon. Ryssland har inte längre den militära kapacitet som gamla Sovjetunionen hade, men de är fortfarande en militär supermakt.
[SD-kuriren nr 27, sidan 8]

1991 lyfter Anders Karlsström ”fem starka argument mot en svensk EG-anslutning”:

• Arbetslösheten ökar. I Europa används idag arbetslösheten som ett sätt att motverka inflationen. Bristen på arbetstillfällen håller lönerna nere, och därmed också inflationen.
• Vårt välfärdssystem hotas, bl a pensionssystemet och sjukvården, när vi skall ”harmonisera” oss med EG.
• Ökad miljöförstöring. Framför allt inom jordbruket används gifter i stor omfattning, och detta på ett sätt som vi i Sverige lämnade bakom oss för tiotals år sedan.
• EGs lagstiftning kolliderar på många områden med vårt rättssystem. Exempelvis hotas allemansrätten och rätten att snusa.
• Ökad centralisering. Utslagning av glesbygden och jordbruket väntar. Den politiska och ekonomiska makten kommer att centraliseras ännu längre bort från folket. [SD-kuriren nr 14, sidan 4]

Arbetslöshet: Vi har, sen vi gick med i EU, högre arbetslöshet än Norge. Men det går inte att uttala sig om huruvida det beror på EU, det finns många andra faktorer som påverkar.

Vårt välfärdssystem: Anders Karlström kunde inte förutse att våra politiker skulle vara ”naiva” att de trodde fri rörlighet och stora skillnader i välfärdssystem (som dessutom bygger på ”internationell solidaritet”) mellan staterna skulle fungera utan förutsatte man skulle ”harmonisera” vårt system mot EUs. Att man inte ”harmoniserat” välfärden är en pullfaktor som bidragit till situationen vi befinner oss i – och det vi har framför oss pga. av ”naiva” politiker är långt värre än en ”harmonisering”.

Ökad miljöförstöring: EU-medlemskapet medför en ökad miljöpåverkan. Sverige har, mig veterligen, dock inte sänkt sina miljökrav. Men: Till följd av centraliseringen transporteras mat betydligt längre sträckor innan den når vårt bord. Transporten av mat medför miljöbelastning i form av utsläpp från trafiken.

Lagsiftning: Allemansrätten och snus har vi kvar, men mycket annat har EU inskränkt. Aktuellt nu är våra kräftskivor och mentolcigarretter

Ökad centralisering: Utslagning av glesbygd och jordbruk är ett faktum. Ofta upplever jag att man diskuterar urbaniseringen som något oundvikligt. Norge visar att det inte stämmer, vilken politik som förs påverkar landsbygdens förutsättningar.

Centralisering av den politiska och ekonomiska makten var även mitt huvudargument som motståndare till EU. Jag förväntade mig att den skulle vara ökande vilket jag förklarat tidigare under rubriken ”autogenererad tillväxt”. Jag menar på nationell suveränitet med bilaterala avtal, för handel och samarbete, är ett stabilare och bättre koncept – inte minst för småföretag och ”den lilla människans” väl – än att centralisera makt.

Slutord

När man gräver i saker måste man se till både sånt som talar för och emot. Och jag hittade hur mycket som helst som står i direkt konflikt med det som ”alla bara vet” är sant i frågan, det finns så många begravda hundar (ofta i form av halvsanningar) att det skulle behövas en hundkyrkogård stor nog att täcka Skånes yta.

sd-utveckling

SDs utveckling – en naturlig process

Den bild som växte fram var en helt naturlig process där ett parti föds på grund av en politisk maktelit som missköter uppdraget som förtroendevalda. Deras uppdrag är inte att uppfostra folket till att dela jämt på föräldrapenning, deras uppdrag är att vara representanter för folket och styra landet efter folkets vilja. Statens främsta uppgift är att värna medborgarnas säkerhet. De ska vara varsamma om våra skattemedel – det är skattebetalarnas pengar.

citat

SD är ett resultat av att Sveriges maktelit – över huvudet på folket och mot folkets vilja – valde att svänga in på en politisk väg som skapade missnöje bland väljarna. Och, som debattören Fnordspotting uttrycker det, med det valet har de ”under spektakulära former lyckats köra i diket till synes helt på egen hand”. Att inte riksdagens politiker drog i bromsen senast 1995 är, i mina ögon, att betrakta som landsförräderi.

Alla partier har haft en tid med barnsjukdomar, alla partier har skräp i hörnet, alla partier har något tråkigt i sin historia:

Men, varför blev jag deprimerad av grävet?

Tyvärr är inte Joakim Larsson (som misshandlades 1997, se ovan) ett undantag. Genom hela SDs historia går en röd tråd av våld mot SD. Och det ett mycket grovt våld, de hade skyddssköldar när de demonstrerade för att skydda sig mot stenkastarvänstern. De hade skyddsvästar på möten om de skulle få oväntat besök, ännu en gång, av AFA. Det är tårgas genom fönster vid middag, det är misshandel till medvetslöshet med järnrör …
Jag klarade inte riktigt bära att vårt rättsväsende inte klarat skydda demokratin bättre än så – så får det inte gå till i en demokrati.

Men framför allt var det att upptäcka hur de hela tiden varnat för att hindra vårt land från att köras över stupet. För vem hjälper vi då? Det blev ett personligt misslyckande för mig, att jag inte varit mer uppmärksam, att min höga tillit till samhället gjorde att jag inte noterade allvaret i tid. Att vårt land brinner nu, är vårt fel – mitt fel.

citat1

Källor

proposition 1975:26
SOU 1967:18
SOU 1974:69
SOU 1974:70
SOU 1995:76

Putnam, R. D. (2007). E pluribus unum: Diversity and community in the twenty‐first century the 2006 Johan Skytte Prize Lecture. Scandinavian political studies, 30(2), 137-174.

SD–Arkivet
Sverigedemokraterna 25 år
Inte rasist men…
EXPO

Föregående inlägg
Lämna en kommentar

117 kommentarer

 1. Frida Gustavlin

   /  11/10/2016

  Och så råkade jag läsa Dagens ”vi är sanningen” Nyheter av misstag igen, fan att jag inte lär mig.

  ”Unga, svarta och spansktalande amerikaner röstade på Hillary Clinton medan vita lågutbildade röstade på Donald Trump. Vid 16-tiden på onsdagen visar rösträkningen att Clinton gått om Trump i andel av rösterna – men Trump vann rätt delstater.”

  ”The difference among races and cultures, both native and foreign born, in regard to those who have earned a bachelor’s degree or higher.” Källa: Wiki.

  Nått säger mig att en stor portion av de svarta och latinos inte heller är speciellt högutbildade, vore ju intressant att se i absoluta tal om fler svarta och latinos med högskoleutbildning än vita röstat på Trump.

  Svara
  • Vic

    /  11/10/2016

   63% av vita män lade sin röst på Trump och 53% av alla vita kvinnor. En jäkla massa outbildade vita människor i USA, alltså.

   psst! *viskar* Enligt CNN’s ‘exit polls’ så röstade de med högst inkomster på Trump och de med lägst på Clinton. I USA är det alltså möjligt (Enligt DN’s logik) att ha lägst utbildning och ha bäst lön! Varför har vi det inte så i Sverige?

   http://edition.cnn.com/election/results/exit-polls/national/president

   Svara
  • Pistolekors

    /  11/10/2016

   ”Man kan inte ställa grupper mot varandra såhär”

   Svara
 2. Jan

   /  11/10/2016

  Sverigedemokraterna som parti är ett ganska ointressant ämne. De är ett parti med bruna rötter som reformerats med tiden. Sitt bruna ursprung kan de dock aldrig springa ifrån. De är egentligen bara intressanta som ett missnöjesparti. De är det enda parti som stod upp emot massinvandringen och i tid varnade för konsekvenserna av den. Det var bokstavligen SD mot Sjuklövern. Att rösta på SD var det enda sättet att protestera mot den huvudlösa invandringspolitiken.

  Hade Sverige haft en mer normal invandringspolitik så hade SD legat kvar på någon procent i opinionen. Så man kan säga att SD:s bästa valarbetare har varit Sjuklövern (de övriga partierna). Även om de själva tror att de tagit kampen. Kampen mot Sjuklövern är dock inte över än. Det tragiska är dock att Sjuklövern också är 87 procent av svenska folket. Som man bäddar får man ligga.

  Svara
  • De är ett parti med bruna rötter som reformerats med tiden.

   Jag tar gärna del av dina belägg för det påståendet. Av det jag funnit så menar jag att den historiebeskrivningen är felaktig.

   De är egentligen bara intressanta som ett missnöjesparti.

   Det är det parti som har den politiska ideologi som är rätt för mig och som jag visade i förra inlägget så fanns det i stort med från början.

   Svara
   • Jan

     /  11/10/2016

    Okej, jag förstår. Vi har nog lite olika åsikter där. Jag ser SD främst som ett missnöjesparti i tiden. Förutom invandringskritiken har jag inte mycket till övers för deras politik. Jag tror att många resonerar som mig. SD:s ”kärna” är egentligen ganska liten.

    Svara
    • Förutom invandringskritiken har jag inte mycket till övers för deras politik. Jag tror att många resonerar som mig. SD:s ”kärna” är egentligen ganska liten.

     Som jag ser det så är det så är det egentligen tvärtom. SD:s väljarunderlag (alltså folk som skulle anse att SD har, för dem, bästa politiken) är stort, kanske tom egen majoritet – men av två orsaker hittar folk inte ”hem”.
     1. Den ökade mediekratin gör att folk inte har en bild av Sverigedemokraternas politik som är rättvisande. Folk är inte insatta i vad Sverigedemokraterna står för eftersom media har sett det som sin uppgift att demonisera ett parti. Folk har inte tid och/eller intresse att själva göra det arbete det är att ta sig förbi den mediala bilden.
     2. Invandringsfrågan är av så avgörande betydelse för vårt lands framtid att den stjäl hela ljuset, samtidigt som media förstärker detta genom att det är media som väljer vem som ska bjudas in till olika tillfällen. Ett exempel: En av de sakfrågor där jag anser SDs politik fullkomligt äger är skolpolitiken. Hur ofta, om ens någonsin, har du sett någon SD-företrädare i en debatt i tex. Aktuellt när skolpolitik debatteras? Vad vet du om SDs skolpolitik?

     Jag skrev i inlägget ”Jag anser att vårt land har ett demokratiskt underskott och att demokratin därför behöver förbättras och förstärkas så att den offentliga makten, på allvar, utgår från svenska folket.” Det handlar om att jag ser det som professor Kent Asp talar om (länken ”mediekretin” ovan) som ett demokratiskt problem.

     Svara
    • EH

      /  11/22/2016

     Allt prat om ”missnöjesparti” hit och dit är så tramsigt. Givetvis är partier ”missnöjda” med det ena eller det andra i samhället och vill därför förändra. Eller menar du att övriga partier är ”nöjdhetspartier” som är nöjda med samhällsutvecklingen? Varför ska man i så fall rösta på dem om de inte vill förändra något?

     Svara
  • Pelle2

    /  11/10/2016

   Jag är ingen SD:are men varför skulle inte SD kunna springa ifrån sitt eventuella bruna ursprung när Vänsterpartiet, åtminstone enligt egen utsaga, har kunnat springa ifrån sina kommunistiska rötter och är fullt ut accepterade som parti ?
   Kommunism, som den hittills har praktiserats när dom har haft makten, är inte ett skit bättre än Nazismen. Bägge ideologierna massmördade delar av sin befolkning och förtryckte oliktänkande.
   Ändå är acceptansen jättestor för Vänsterpartiet och ingen skriker massmördare åt dom
   eller försöker utesluta dom ur det offentliga samtalet.

   Svara
   • Jan

     /  11/10/2016

    Så du menar att eftersom du tycker att kommunismen är fel så ska man glömma bort SD:s nazistiska rötter? Nazismen är alltså okej eftersom det begåtts illdåd i andra ideologiers namn också? Jag vet inte vad jag ska säga om ett sådant förryckt resonemang…

    Svara
    • Pelle2

      /  11/10/2016

     Snacka om halmgubbe men vem är förvånad ?
     Var det något du inte förstod i följande citat från mitt inlägg ?
     ”Kommunism, som den hittills har praktiserats när dom har haft makten, är inte ett skit bättre än Nazismen. Bägge ideologierna massmördade delar av sin befolkning och förtryckte oliktänkande.”

     Låter det som om jag glorifierar nazismen ?

     Nej, jag menar inte att man skall glömma bort Nazismens illdåd men man skall heller
     inte glömma bort kommunismens illdåd vilket du och dina socialistiska kamrater är allt
     för villiga att göra.

     Vad jag menade, vilket du mycket väl förstår, är att om SD tar avstånd från nazismen och sina eventuellt bruna rötter så måste vi kunna acceptera det precis som samhället har accepterat att Vänsterpartiet säger sig ha tagit avstånd från sina kommunistiska rötter.
     Men jag vet sedan en tidigare ordväxling att du tycker att kommunism är en helt ok ideologi.Lite fina massmord och förtryck av oliktänkande i kommunismens namn är väl aldrig fel ? Eller hur Jan ?
     Klart att man inte skall gräva ner sig i Vänsterpartiets kommunistiska rötter. Det måste ju var glömt och kan aldrig mera ligga dom till last..

     Svara
     • trollan

       /  11/10/2016

      ”Klart att man inte skall gräva ner sig i Vänsterpartiets kommunistiska rötter. Det måste ju var glömt och kan aldrig mera ligga dom till last..”
      Självklart – för det handlar ju om att tanken var god och det är det viktigaste. Att praktiska exempel i verkligheten hela tiden visar att den goda teorin inte fungerar utanför böcker spelar ingen roll. Goda människor måste bli kommunister. Sen får man ju pga sina godhet naturligtvis bruka våld mot onda Lex Bamse just för att man är så god.

     • Jan

       /  11/10/2016

      Jag försvarar naturligtvis inga massmord i någon ideologis namn. Jag tycker dock inte att det ena försvarar det andra. Eller att två onda tar ut varandra. Bara för att någon nämner nazismen behöver man nödvändigtvis dra in kommunismen varje gång. Det är inget nollsummespel. Och det blir lite tjatigt.

     • Pelle2

       /  11/10/2016

      Det är dock konstigt att ni socialister är väldigt angelägna att prata om högerextrema ideologiers illdåd men är väldigt ovilliga att prata om det vänsterextrema ditot.
      Det viktiga i mitt inlägg var dock att bemöta ditt påstående att SD aldrig kan springa ifrån sitt bruna ursprung.
      Däremot har du uppenbarligen ingen synpunkt på att V har sagt sig göra detsamma med sina kommunistiska rötter och välkomnar dom in i samhällsdebatten och politiken.Dom kan utan problem glömma sin historia
      verkar det som.
      För övrigt har nog de flesta riksdagspartier saker i sin historia som dom helst vill glömma.

     • Jan

       /  11/10/2016

      Debatten gällde inte Vänsterpartiet. Jag har inte nämnt Vänsterpartiet. Det är du som har dille på att hela tiden dra upp Vänsterpartiet eller kommunism hela tiden. Trots att det inte har med ämnet att göra. Fast det är väl så du argumenterar…

     • Pelle2

       /  11/10/2016

      Jag vet att debatten inte gällde Vänsterpartiet men jämförelsen är mer än relevant tycker jag.
      Vänsterpartiet har rötter i en totalitär ideologi som bl.a har resulterat i massmord och förföljelser av oliktänkande och många menar att SD har rötter i Nazismen.
      I fallet med V har vänstern i sin helhet inget problem att samarbeta med dom och förlåta dom deras historiska skuld medan ingen i vänstern skulle komma på tanken att förlåta SD även om dom stod på torget med tagelskjorta och piskade sig själva medan dom ber om förlåtelse.

      Och du har helt rätt Jan.Du kommer aldrig självmant ta upp och kritisera kommunismen så jag får väl hjälpa dig lite på traven 🙂

      Om vi skall kritisera andras debatt-tekniker så kan vi ju ta några exempel på dina egna:
      -Kritisera alltid högern för allt och kritisera vänstern lite grann åtminstone om du blir pressad till det.
      -Bevisa i stort sett aldrig med hjälp av några källor det du påstår utan ditt ord är gott nog.
      -Kalla folk för bedragare och mutkolvar utan att ha något något juridiskt bevis för det.
      För dig duger det att du anser att dom är det.

   • Jag är ingen SD:are men varför skulle inte SD kunna springa ifrån sitt eventuella bruna ursprung när Vänsterpartiet, åtminstone enligt egen utsaga, har kunnat springa ifrån sina kommunistiska rötter och är fullt ut accepterade som parti?

    Eller varför inte centerpartiet historia som rasistiskt parti?

    För mig skulle det inte vara ett problem om SD ursprungligen hade ”bruna rötter”. Det skulle jag erkänna utan omsvep därför att ett parti är sina aktiva medlemmar. Typ 95 % av oss har kommit till SD från andra partier (eller om man är ung utan annan ”parti-historia”) efter 2001. Jag hade förväntat mig att hitta dessa ”bruna rötter” när jag grävde, men jag gjorde inte det. Notera vad som händer när jag frågar efterfrågar belägg ovan …

    Svara
    • ”För mig skulle det inte vara ett problem om SD ursprungligen hade ”bruna rötter”. Det skulle jag erkänna utan omsvep därför att ett parti är sina aktiva medlemmar. Typ 95 % av oss har kommit till SD från andra partier (eller om man är ung utan annan ”parti-historia”) efter 2001. Jag hade förväntat mig att hitta dessa ”bruna rötter” när jag grävde, men jag gjorde inte det. Notera vad som händer när jag frågar efterfrågar belägg ovan …”

     Du har ju själv i ditt inlägg tydligt visat på dessa ”bruna rötter”, t.ex. i form av ”BSS”, så varför är du ändå så överslätande och överseende med det? Det räcker att läsa på Wikipedia för att inse det. Inte heller har du tagit upp alla SD-fadäser i närtid. Allt ifrån ”järnrörsskandalen” och ytterst olämpliga uttalanden i parti och minut, till ”Putilovaffären”.

     Jag noterar att du valde att formulera dig: ”Franz Schönhuber var under andra världskriget, 50(!) år före bilden är tagen, en del av rörelsen som dominerade Tyskland vid den tiden.”. Jaha, vilken rörelse kan det tänkas ha varit då? Hm, få se nu…dominerande rörelse i Tyskland…?

     Jag noterar även detta: min åsikt är att detta, precis som med Erik Walles, är trams. På 50 år är det inte bara troligt utan även mest sannolikt att en person förändrats i sina åsikter.”
     Vad baserar du den åsikten på? Om Hitler (eller Stalin för all del) hade levt omkring år 1995, tror du då att han hade förändrats (till det positivare) i sina åsikter, jämfört med 50 år tidigare?

     ”Att SD-motståndare behöver använda sig av så låg nivå i sina försök att brunsmeta gör mig bara än tryggare i mitt politiska val.”
     Och mycket handlar nog om just det: att du ska bli tryggare i ditt politiska val. Vet att självbedrägeriet är en av de största lögnerna och genom att placera SD i en ständig, utsatt offerposition visavi media, så gör du dig själv en otjänst, eftersom det inte är med sanningen överensstämmande.

     SD:s ”bruna rötter” och mörka historia kan inte bortförklaras med barnsjukdomar, etc. Men givetvis försöker partiledarna och andra företrädare göra just det! Något annat vore närmast att betrakta som tjänstefel.

     Du bär i själva verket prägel av en ”nyfrälst”, som i princip skulle kunna ge sitt liv för partiet! Ett väloljat SD:s propagandaverktyg, som sannolikt skulle kunna göra dig nyttig i ledande ställning. Din metod är att retroaktivt ge SD rätt för sin politik från 80-talet och framåt och att göra gällande att det bara var SD som varnade om och såg ”sanningen”, om vad som höll på att hända med Sverige, d.v.s. ”förfallet”. Som om partiet vore ett astrologiskt parti med 100% korrekta förutsägelser!

     I sann SD-anda pekar du ut ”landsförrädare” och tycks tro att den kritiske läsaren ska ge dig medhåll.
     Du drar dig inte ens för att missbruka plattformen ”Genusdebatten” för att föra ut din tvivelaktiga, politiska agenda. Det är varken genus, antifeminism eller jämställdism. Nej, det om något är förräderi!

     Idag skriver vi torsdag 10:e november 2016 och uppenbarligen brinner det i knutarna, om du ska hinna omvända de ”oupplysta” till den ”rätta” och ”enda” läran, så att SD kan ges privilegiet att bli största parti vid nästa riksdagsval!

     Skulle önska dig lycka till, om jag var tillnärmelsevis lika genomsyrad av SD-propaganda som du men lyckligtvis rinner den av mig, likt vatten från en gås. Ingen bryr sig ändå om en gås, så det är nog lika bra.

     Svara
     • tompas11

       /  11/10/2016

      Klart som korvspad att ingen är samma människa efter att 50 år förflutit. Vid den svenska kärnkraftsomröstningen, som ägde rum för mer än trettio år sedan så röstade jag på linje tre. Idag så skulle jag aldrig i helvete rösta på samma som då. Du är uppenbarligen alldeles för ung för att veta vad jag talar om, så därför är du också diskvalificerad att uttrycka åsikter om att man som människa inte förändras med åren, för det gör man och det kommer även att du att inse om du lyckas bli äldre.

     • ”Klart som korvspad att ingen är samma människa efter att 50 år förflutit.”
      Det må vara sant, tompas11, för det fall vi talar om ålder och kanske livserfarenhet men nu talar vi väl om åsikter, sådant som ännu inte är skrivet i sten eller på ett kors av järn, eller trä, som lätt kan förmultna?

      Du skrev: ”Vid den svenska kärnkraftsomröstningen, som ägde rum för mer än trettio år sedan så röstade jag på linje tre. Idag så skulle jag aldrig i helvete rösta på samma som då.”.
      Okej. Du motiverade inte ditt val och varför det inte skulle bli detsamma idag.

      Vad fick dig att byta åsikt?
      Jag ställer mig allmänt skeptisk till s.k. vindflöjlar, inkongruent, inkonsekvent beteende, ”billiga politiska poäng” (dyrare i slutänden!), etc.

      Sedan undrar jag vilken koppling du gör mellan att någon ändrar åsikt om kärnkraft och att Hitler/Stalin skulle ändra åsikt femtio år senare. Utveckla gärna! Ämnena skiljer sig nämligen väldigt kraftigt åt.

      Du skrev: ”Du är uppenbarligen alldeles för ung för att veta vad jag talar om, så därför är du också diskvalificerad att uttrycka åsikter om att man som människa inte förändras med åren, för det gör man och det kommer även att du att inse om du lyckas bli äldre.”

      Mitt svar: är du åldersrasist? Om jag går på din linje: hur mäter du någons ålder och vad lägger du i begreppet? För ditt vidkommande kan jag mycket väl vara ca 3 650+ år gammal, eller hur? Och någons ålder är väl heller inget, som du ska bry dig om?

      Ett ”år” gammal för varje ”dag”, har förflutit och som ännu förflyter. Menar du med ålder biologisk, intellektuell, mental, psykologisk, tematisk, schematisk, binär, icke-binär, temporär, fysisk, fysiologisk, feministisk, juridisk, känslomässig, teoretisk, praktisk, eller någon annan ålder?

     • @svartskalle12

      Du drar dig inte ens för att missbruka plattformen ”Genusdebatten” för att föra ut din tvivelaktiga, politiska agenda. Det är varken genus, antifeminism eller jämställdism. Nej, det om något är förräderi!

      ”Plattformen” Genusdebatten är en privatägd blogg som jag var med och startade upp och som ägs av Anders Ericsson aka Dolf. Vi gör vad vi vill med vår ”plattform”. Det landsförrädarna gjort påverkar oss alla, t.ex att vi via skattesedeln tvingas att försörja, köpa bostad åt och gå i borgen för andra länders medborgare, vi diskrimineras i vårt eget land och bland våra gamla som inte har råd till mat. Min ”tvivelaktiga, politiska agenda” går utmärkt att bara avstå läsa. Det är ditt val.

      Så: Get over it!

      @Tompas

      Klart som korvspad att ingen är samma människa efter att 50 år förflutit.

      Visst är det så. Vad gäller Erik Walles så framgår det i den artikel som han skrev, 1989 i Sverige-Kuriren, som EXPO fulciterat ur. Trycker man på länken i detta inlägg så kommer man till mitt inlägg om detta.

      Franz Schönhuber var representant för ett tyskt parti, Deutsche Volksunion. Deutsche Volksunion är googlingsbart och naturligtvis gjorde jag det och mer därtill, bland annat de fyra länkar som finns i inlägget.

      Vad gäller BSS så skrev jag om det förra inlägget. Leif Zeilon hade jag med en transkribering i detta inlägg som innehåller orden ”suspekta typer”. Det är från BSS:s radiosändningar som han hade på den tiden.

      När jag skriver så förklarar jag mina åsikter och försöker ha med så mycket som möjligt för att visa vad jag grundar det på. Det för att läsaren ska kunna bilda sig sin egen åsikt om den vill. Vad man kommer fram till lägger jag mig inte i. Vill man förklara varför man anser jag har fel, så är jag intresserad. Vill man slå ifrån sig information, så som svartskalle12 gör, så är det med okej.

      Var och en väljer för sig hur denne förhåller sig till mina ord. 🙂

  • Rikard

    /  11/10/2016

   Hej.

   Jan, vill du verkligen diskutera partiers ursprung?

   Med tanke på din politiska position, menar jag.

   Du vet, lika väl som jag, att socialdemokrater och kommunister har blod på händerna i levande minne.

   Du vet vilka diktatorer och massmördare Palme kindpussades med.

   Du vet, eller borde veta, att såväl de italienska fascisterna som de tyska nationalsocialisterna är socialdemokraternas stora inspirationskällor för andra världskriget.

   Så, berätta nu varför partiers rötter är så viktiga.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, lärare

   Svara
   • Jan

     /  11/10/2016

    ”Du vet, eller borde veta, att såväl de italienska fascisterna som de tyska nationalsocialisterna är socialdemokraternas stora inspirationskällor för andra världskriget”.

    Är du galen? Nazisterna skickade socialdemokrater i koncentrationsläger…

    Svara
    • Rikard

      /  11/10/2016

     Hej.

     Nej, Jan, jag är inte galen.

     NSDAP är en av flera socialistiska inspirationskällor för den svenska socialdemokratin. Var tror du Gunnar och Alva Myrdals inspiration och korrespondens var ifrån?

     Det är en gradskillnad, inte en artskillnad dem emellan.

     Utrensningarna av socialdemokrater i Tyskland var ett massmord på politiska motståndare. Samma sorts utrensning som skedde i Sovjetunionen upprepade gånger.

     Lästips – tro nu inte att jag avser att vara nedlåtande; boken är tämligen okänd i Sverige, och ger ett perspektiv vi i vår hemmablindhet så väl behöver:

     [http://www.eindtijdinbeeld.nl/EiB-Bibliotheek/Boeken/The_New_Totalitarians__Brave_New_Sweden___1980_.pdf]

     Det är tillnyktrande att lära sig om sin historia när den skrivs av någon som inte är en del av densamma.

     Kamratliga hälsningar,
     Rikard, lärare

     Svara
    • Pelle2

      /  11/11/2016

     Jan,jag går aldrig till personangrepp,slår till igen ser jag.
     Eller anser du Jan att säga till någon att den är galen är en komplimang också ?
     Skulle vara kul att se reaktionerna i din omgivning i så fall om du kallar dom för galna…

     Svara
 3. Jan

   /  11/10/2016

  Så kommer de då, som en beställning på posten, alla dessa krönikor av besvikna kvinnliga medelklassjournalister som hade hoppats på Hillary. Inte så mycket beroende på politiken utan det faktum att hon är kvinna.
  http://www.expressen.se/kronikorer/britta-svensson/an-en-gang-fick-alla-se-en-kvinna-forlora/

  Svara
 4. Ivar L

   /  11/10/2016

  Ametist – ”Janne Josefsson är nazist” – Azordegan:
  ”Vi ser den vita mannens sista vrål just nu. Men den kommer eka ut. 💯🙌🏼 Det kommer inte gå att stoppa utvecklingen i tidsandan mot jämlikhet, jämställdhet, kvinnor och HBTQ på framfart.”

  http://web.archive.org/save/_embed/https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153894546990925&set=a.477756920924.256654.582495924

  Svara
  • Pelle2

    /  11/10/2016

   Är det någon som är förvånad ?
   Tidningar och säkert andra media också tävlar om att tala om hur fel det är att Trump vann och ännu mera fel är det för att han är en vit,heterosexuell,mer än medelålders man och inte en kvinna.
   Den stackars Hillary som ” bara” kunde bli utrikesminister är det väldigt synd om och att hon inte vann valet beror på kvinnohat och glastaket.

   Svara
  • Kristian

    /  11/10/2016

   ”Den vite mannen.” Tja, det finns män i andra delar av världen, hon kan försöka med mellanöstern, Kina, Indien, Sydamerika och Afrika.

   Sedan är det är ingen naturlag att alla [valfri grupp] får det bättre:
   ”How Brexit shattered progressives’ dearest illusions”
   http://theweek.com/articles/632380/how-brexit-shattered-progressives-dearest-illusions

   Svara
   • Ivar L

     /  11/10/2016

    Med tanke på hur Mellanöstern, Centralamerika och Afrika ser ut och fungerar är det lite svårt att begripa hur en iranska inte kan göra en djupare analys än den att om den vite mannen försvinner så blir allt på jorden frid och fröjd. Flera lite udda och relativt små folkgrupper kommer garanterat inte att få det bättre i USA om de vita blir förtryckta som hon antyder. Tvärtom, iranier som ofta utomlands är välutbildade och ”priviligierade” lär stå på tur precis som östasiater och judar. Det kommer inte att bli några lyckliga dagar i USA för att vita män (och kvinnor per definition) försvinner.

    Svara
  • Jan

    /  11/10/2016

   En fråga som Azordegan aldrig ställer sig är varför hon och andra ”rasifierade” ständigt söker sig till ”den vite mannens” samhällen? Det verkar ju aningen ologiskt med tanke på hur hemsk ”den vite mannen” är.

   Varför lämnar Azordegan (eller hennes föräldrar) sina egna samhällen? Varför misslyckas alltid ”rasifierade” att skapa egna fungerande samhällen? Någonting bra måste ju ”den vite mannen” ha gjort. Annars skulle ju inte araber och afrikaner strömma in i miljontal till ”den vite mannens” samhällen. Och varför ska den vite mannen försörja rasifierade och sedan få enbart skit i retur?

   Svara
   • Rikard

     /  11/10/2016

    Hej.

    De drar på sin läromästare Edvard Said:s ‘Orientalism’ (orientalens motsvarighet till ‘Mein Kampf’ eller ‘Det kommunistiska Manifestet’ skulle inte vara överdrivet att kalla den).

    Det är nämligen så att det är vårt fel att deras samhällen, civilisationer och kulturer misslyckas (om man jämför t ex medborgerliga fri- och rättigheter, ekonomisk frihet och rörlighet, teknologisk utveckling och annat mätbart): vi stal [valfri] från dem, och skapade alla dagens konflikter för att behålla vår makt över dem.

    Nu förenklar jag förstås nåt hialöst, men andemeningen är sådan. En sorts dolkstötslegend, och mycket smidig: håll med, och du förvandlas till skuldtyngt redskap för din egen utplåning – bestrid och du bekräftar dess giltighet genom ditt bestridande.

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, lärare

    Svara
 5. MiT

   /  11/10/2016

  Svara
  • Kristian

    /  11/10/2016

   ”If he governs in a racist, misogynistic way, we reserve the right to add it back on.”

   Hmm, så, rent hypotetiskt, utomäktenskapligt oralsex i Ovala Rummet följt av ”I did not have sex with that woman” – skulle det räcka?

   Svara
  • Ivar L

    /  11/10/2016

   På ett sätt vettigt men samtidigt väldigt revisionistiskt. Skall de inte stå för vad de sagt enbart för att resultatet inte blev det väntade? I princip betyder ju det att man inte skall ta något de skriver på allvar eftersom de kan komma att revidera det senare om det är opportunt.

   Svara
 6. MiT

   /  11/10/2016

  Svara
  • Pelle2

    /  11/11/2016

   Det är märkvärdigt tyst kring Zara Larssons uttalanden om att hon vill att de gamla som röstade på Trump skall dö. Börjar hennes hatande bli för magstarkt till och med för radikalfeministerna ?

   Svara
 7. MiT

   /  11/10/2016

  Framför allt, låter det rimligt på något sätt är en sak man kanske ska fråga sig. Om man inte vill att det skulle vara sant förstås…

  Svara
  • Jan

    /  11/10/2016

   Så länge du har ”rätt” åsikter så kommer du undan med lögner och ryktesspridning. Jag tycker dock att Alexandra börjar komma nära den gräns där etablerade medier slutar att höra av sig. Ett par lögner till och de kommer inte att vilja ta i henne. Då får hon nöja sig med b-medier som Metro, Nyheter24 och Politism.

   Svara
  • michael.

    /  11/10/2016

   Hon borde även slängt in att judarna var inblandade så hade hennes foliehatt konspirationer fått full pott.

   Svara
 8. Kristian

   /  11/10/2016

  Tack, Ninni, mycket utförligt och bra 🙂

  Svara
  • tompas11

    /  11/10/2016

   Absolut, stort tack till Ninni! 🙂

   Svara
   • Så lite så.
    Det ska finnas en rapport från 1997. Jag kan se i andra rapporter att denna rapport ska finnas då man refererar till den, men det gick inte så lätt att få tag på den så jag släppte det just då iaf. Jag har inte helt släppt att jag ska ha tag på den. Jag har hittat den på universitetsbibliotek … så en dag så vinner nyfikenheten. 😉

    Iaf, ur den här rapporten citerar SD-kuriren följande [SD-kuriren nr 33, sidan 7]:

    Sverigedemokraterna är inte antidemokratiska extremister utan ett parlamentariskt parti.

    och

    Sverigedemokraterna är inte en del av undergroundrörelsen utan ett parti som verkar inom det traditionella politiska systemet.

    Det är bara så sorgligt, tycker jag, att vi inte har en enda journalist, politisk debattör eller 7k-politiker med ryggrad nog att lyfta upp detta. Jag, som Sverigedemokrat, ska inte behöva göra detta, då jag kan sägas ”tala i egen sak”. De, inte minst de som helt eller delvis finansieras av skattemedel, borde göra det för demokratins och vårt lands skull. Och de man sviker allra mest med sin feghet är alla skötsamma invandrare i förorterna som lever i en situation där kriminella tagit över. Därför att hela den här ”anti-SD-tramset” skapar ett låst politiskt läge där en katastrof-regering, mot majoritetens vilja, bedriver en socialistisk politik, samtidigt som landet varje dag fylls på med fler migranter. Och vi kommer inte ett enda steg närmare att påbörja arbetet det är att försöka lösa vårt lands ”utmaningar”

    Vi är på väg rakt mot en omfattande social katastrof men folk duckar för stämplar … Sorgligt.

    Svara
 9. MiT

   /  11/10/2016

  Svara
  • Kristian

    /  11/10/2016

   Har de inte tillgång till Photoshop eller AfterEffects?

   Om det nu bara är ytan som räknas kan de med enkla medel visa barn i alla regnbågens färger, hobbitar, de där blåa sakerna, dinosaurier … Bryt däggdjursnormen när ni ändå håller på.

   Svara
   • Ivar L

     /  11/10/2016

    Man kan skoja, kanske bör man skoja men samtidigt…

    Wolodarski skrev att Trumpvinsten sände isande vindar över Atlanten. Inget jag begrep.

    Men detta begriper jag och det sänder isande vindar uppför min ryggrad. Det är den värsta tänkbara utveckling som håller på att segla upp nu. På kort sikt kan det se fint och gulligt ut men rassorteringen kommer om den får fäste på detta sätt att fortsätta sprida sig och det kommer inte att sluta väl. Det finns bara en enda ickerasism och det är att ignorera ras. Det finns ingen annan väg.

    Svara
    • Kristian

      /  11/10/2016

     Du har rätt. Vi har sett exempel från USA där vita skolbarn lär sig känna skuld inför ”persons of color” och tror att de har orättvisa privilegier. Rent vansinne.

     (Galghumorn är det sista som överger oss.)

     Svara
    • michael.

      /  11/10/2016

     Javisst låter det progressivt och härligt rasprofilering av barn.

     Svara
  • G

    /  11/10/2016

   .

   Svara
 10. G

   /  11/10/2016

  Hade varit mycket bättre och jag hade blivit mer imponerad om den här texten skrivits och pubbats _innan_ valet, inte nu efter det är avgjort och Trump har vunnit.

  ”Därför lockar inte Hillary Clintons feminism”
  https://www.dagenssamhalle.se/kronika/daerfoer-lockar-inte-hillary-clintons-feminism-29198

  Svara
  • Ivar L

    /  11/10/2016

   Jodu, nu kommer det produceras texter om allt de visste men aldrig sade innan valet. Lita inte på ett ord säger jag. Nu är det läge att minnas vem som sade vad INNAN valet. Den som sade trovärdiga och rimliga saker innan valet är den trovärdige även efter valet.

   Svara
  • Frida Gustavlin

    /  11/10/2016

   ”Mest anmärkningsvärt är att bland vita kvinnor valde fler att stödja Trump. En orsak är att den vita, konservativa och kristna valmanskåren, oavsett kön, utbildning och inkomst, nostalgiskt vill vrida klockan tillbaka till ett USA man tror sig förlora.”

   En orsak är givetvis att de inte är feminister, och man behöver knapast vara nostalgiker för att inte vara feminist. Inte anmärkningsvärt för fem öre, såvida man inte är feminist med skygglappar.

   Så här många kallar sig feminister i Sverige av oss fruntimmer

   Kvinnor 18–27 år – 45 procent
   Kvinnor 28–34 år – 32 procent
   Kvinnor 35–44 år – 33 procent
   Kvinnor 45–54 år – 23 procent
   Kvinnor 55–64 år – 31 procent
   Kvinnor 64 plus – 36 procent

   Enligt Yuogovs undersökning 2016 som presenterades i Metro

   http://www.metro.se/nyheter/yougov-1-av-4-svenskar-kallar-sig-alltid-for-feminist/EVHpca!AkHDAbokDz2/

   Givetvis så förklarar Metro begreppet feminism.

   ”Feminism är en ideologi som går ut på att ge kvinnor samma rättigheter och möjligheter som män. Inte särskilt kontroversiellt i Sverige, kan tyckas, men trots detta visar en färsk undersökning gjord av YouGov på uppdrag av Metro att enbart 27 procent av svenskarna kallar sig för feminister. 23 procent svarar att de bara gör det i vissa sammanhang.”

   Jag skulle gissa att 95% av samtliga svarande kvinnor ställer upp på att det är självklart att kvinnor ska ha samma rättigheter som män och kvinnor, finns säkert några religösa extremister som tycker annorlunda, men det kan inte Metro och Trumpanalytiker begripa, att man inte behöver vara feminist för att anse att jämställdhet är en självklar modernitet.

   En annan sak, jag har ännu inte hört en enda intellektuell högerperson från USA komma till tals i SVT:s nyhetsprogram, självklart intervjuar de vänsterdebattörer på löpande band. Sedan undrar de retoriskt varför ”vi” är tagna på sängen av valresultatet. Skrattretande.

   /Frida

   Svara
 11. G

   /  11/10/2016

  Hahaha fan vad billigt!

  ”När Trump höll möte i lantliga Hershey, Pennsylvania – flankerad av arbetarklass och småbarnsföräldrar – hade Hillary ”fundraising” med Jimmy Buffett, Jon Bon Jovi and Paul McCartney i East Hampton. En tillställning där de billigaste biljetterna kostade upp till 300 000 kronor, för att se Hillary på avstånd. Clintons jakt på pengar skapade ett negativt skimmer. Hon framstod inte som någon väljarna kunde relatera till.”
  https://www.dagenssamhalle.se/debatt/haer-aer-hillarys-sju-strategiska-misstag-29201

  Svara
  • Kristian

    /  11/10/2016

   Trump och Bernie hade genomgående tiotusentals personer på varje möte så länge de höll på. Clinton hade som mest strax under tiotusen.

   Svara
 12. Ivar L

   /  11/10/2016

  VARNING OBEHAGLIGA BILDER:
  http://www.infowars.com/shock-video-black-mob-viciously-beats-white-trump-voter/

  Ett gäng svarta misshandlar en kille och skriker ”you voted Trump”.
  Jag tror de snor hans bil också.

  Svara
 13. MiT

   /  11/10/2016

  Svara
  • Ivar L

    /  11/10/2016

   Fasen så bra gjort. Och glöm inte vad rasbyrån… jag menar reklambyrån heter:
   ACNE
   Rasprofilerande reklambyrån heter alltså Acne.
   Acne är en reklambyrå som sysslar med rasprofilering.

   Svara
   • Ivar L

     /  11/10/2016

    Sorry, glömde…
    …på UNICEFS uppdrag.
    UNICEF ber Acne rasprofilera.
    UNICEF rasprofilerar via ombud.

    Svara
   • Frida Gustavlin

     /  11/10/2016

    En sak kan ni räkna med, det här inlägget kommer inte uppmärksammas som ”Storm i sociala medier” av kvällstidningarna, storm i sociala medier är förbehållet kritik mot vita män.

    /Frida

    Svara
   • tompas11

     /  11/10/2016

    Jo den reklambyrån känner jag till, jag har till och med fått betalt av dom…

    Svara
  • G

    /  11/10/2016

   Heja Simon med familj, fy fan för sådan här skit!

   Uppdateringar från pappan på FB bland kommentarerna….

   facebook.com/simonwestberg/posts/10153872080502015?comment_id=10153874312782015&comment_tracking={”tn”%3A”R”}

   ”Torbjörn Vestberg:
   Och här var det pappan som gör en liten kvällssammanfattning. Nu har UNICEF gått ut med att det inte längre skall ske någon individuell casting utan nu skall istället hela körer jämföras med varandra för att den kör med bästa mångfald skall få vara med i filmen. Nu uppstår nya problem,

   1.
   Jag har läst erbjudandet från ACNE till min dotters kör om att få trettio platser. Det är en direkt förfrågan och erbjudande till just min dotters kör som körledaren har bejakat. Projektledaren ber körledaren att så snart som möjligt ta kontakt med föräldrarna till dessa trettio barn för att få ett godkännande att medverka. Projektledaren skall skicka över material som kören skall använda för att öva på. Hålltider och matfrågan gås igenom m.m. I erbjudandet och dealen finns inget om att barnen skall bedömas utifrån sin pigmenttäthet som dörröppnare för huruvida de får vara med eller inte. Detta med individuella bedömningar har alltså tillkommit efter att dealen var satt. Nu, efter min protest mot att barnen individuellt skall bli bedömda efter deras hudfärg, för att få vara med, är kören enligt UNICEF inte längre bokad och har aldrig varit bokad?! Jag har under kvällen pratat med körledaren som är mer än överraskad. Hon vet inte om annat än att kören är bokad och har inte hört något gällande avbokning. Körledaren säger att våra barn med föräldrar kommer att bli mycket besvikna över att vi tydligt inte längre skall få vara med. Föräldrar och barn har ju fått tagit ledigt från jobb och skolor för att sätta av hela onsdagen den 23 nov för detta ändamål. Dock säger körledaren att kören får väl göra en egen film med utgångspunkt i att vi inte utseendemässigt duger för UNICEF och ACNE.

   2.
   Jag undrar hur en kör skall se ut som på ett bra sätt skall spegla mångfalden i Sverige. Hur många långa skall finns med? Får det finnas med några korta? Vilka olika former av handikapp skall få finnas med i bild? Hur blir det med de smala eller tjocka? Hoppas de inte glömmer skåningar, samer eller finländare. Jag undrar hur en göteborgare kommer att se ut? Tänk om det bara kommer att vara Stockholmare i kören?

   Ps kanske skall tillägga att enligt brevet från ACNE till kören så skulle barnen vara utklädda till julklappar, jag undrar hur mångfalden skall synas genom dessa kostymer…?
   1 min sedan · Har redigerats

   Torbjörn Vestberg:
   Och så en kommentar om kommunikationschefens och mina samtal. Efter att vid två tillfällen varit i kontakt med UNICEFs kommunikationschef har följande framkommit. ACNEs argument att barnen behöver rasifieras för att motverka vithetsnormen i media, är enligt UNICEFs kommunikationschef ett språkbruk som organisationen tar avstånd ifrån. Dock vill inte kommunikationschefen ta avstånd från det politiska statement som vithetsnorm står för. Både jag och kommunikationschefen är överens om att det i Sverige finns mångfald och att det i Sverige skall finnas mångfald. Hur detta sedan skall tolkas eller omsättas i praktik via en filminspelning är vi dock inte överens om.
   9 min sedan.

   Svara
   • Jans

     /  11/11/2016

    Den bitterhet som barnen i kören kommer att känna är kanske det sorgligaste av allt. Så ser rasismen ut i praktiken, när barn blir bortsorterade av rasister. Just de här barnen kanske inte kommer att förknippa UNICEF med något gott i fortsättningen. Förmodligen fler som skulle behöva den lärdomen.

    Schyffert startar ett drev och UNICEF pudlar imorgon?
    Näh…
    Gardell somnar om, båda Gardellerna somnar om.

    Svara
 14. G

   /  11/10/2016

  Svara
  • Kristian

    /  11/10/2016

   Hela frågan känns lite som 70-talet när föräldrar skulle prata sex med barnen så mycket som möjligt. Oavsett om barnen var intresserade.

   Svara
   • G

     /  11/10/2016

    Från sexist, rasist, homofob osv till Pedofil. Skolan är verkligen dålig.

    Svara
 15. G

   /  11/10/2016

  .

  .

  Svara
  • Frida Gustavlin

    /  11/10/2016

   Strandhälls uttalande är milt sagt populistiskt. Kanske dags att börja uppmärksamma vänsterpopulism i Sverige för just populism. Strandhäll är i gott sälskap med bäzta populistkompizen Veronica Palm. Och vad är F! om inte ett djupt populistiskt parti med enkla lösningar på komplicerade frågor.

   Har vi härt dem presenteras som ett populistiskt parti någon gång? Kanske är på tiden att börja kalla dem för vad de är. Här kommer ett axplock ur feministisk initativs populism

   Lägg ner militären så att det inte blir krig.
   A-kassa på högsta nivå på obegränsad tid
   Inkomster upp till 100.000 kr ska vara skattefria, men bara om man jobbar med kultur
   Kollektivtrafiken ska bli avgiftsfri
   Fri invandring, bortsett från arbetskraftsinvandring
   Kvinnor ska få lättare att beviljas banklån för dåliga affärsidéer
   Skolor och förskolor som inte har ett HBTQ-perspektiv ska förbjudas
   Minderåriga ska få göra (fysiskt) könsbyte

   /Frida

   Svara
  • Kristian

    /  11/10/2016

   Trump hade inte vunnit om han inte ökat andelen R-väljare bland kvinnor, svarta, hispanics, och asiater.

   Enligt min snabbuträkning (efter NYTs siffor) var 7% av Trumps samtliga väljare hispanic. Vita var 86%. Kvinnor var 46%, dvs nästan hälften. Med bara vita eller bara män hade han inte haft någon chans.

   Svara
 16. MiT

   /  11/10/2016

  Svara
  • Frida Gustavlin

    /  11/10/2016

   Nä, snöröjning handlar om att motarbeta vithetsnormen, snön är vit och ska bort för att blotta den svarta asfalten.

   Svara
   • Svenne

     /  11/11/2016

    ‘Pudra nosen’ eller ‘dra en driva’, typ:)

    Svara
    • G

      /  11/11/2016

     Hahaha. Om jag ser på ögonen tror jag Katten dragit en driva för mycket lol. Själv har jag aldrig och kommer aldrig prova sånt som vissa verkar tycka är ”intressant”.

     Svara
  • G

    /  11/11/2016

   Jämställd snöröjning räcker inte, dra det ett hack till, det heter feministiskt snöröjning 😉

   Svara
 17. MiT

   /  11/10/2016

  Svara
 18. MiT

   /  11/10/2016

  Svara
  • Jans

    /  11/11/2016

   Orwellskan fortsätter:
   ”Kommunicera” betyder i detta fall ”propagera för”

   Svara
 19. G

   /  11/10/2016

  Kan bli långt så scrolla bara förbi om så vill, men vill ta med några kommentarer ang Acne, Unicef, Ernman osv….bland kommentarerna här…..

  facebook.com/simonwestberg/posts/10153872080502015?comment_id=10153874312782015&comment_tracking={%22tn%22%3A%22R%22}

  ”Svante Thunberg
  Hej Simon! Jag skickade precis följande meddelande till Torbjörn: Jag är inblandad i projektet som du beskriver ovan. Jag är ledsen att informationen du fått inte har varit tydligare. Jag förstår självklart din upprördhet och är väldigt tacksam för att du uppmärksammat detta. Det verkar röra sig om ett stort missförstånd. Nånstans i informationsledet så verkar det ha brustit… Jag vet bara att dom söker en liten barnkör till en reklamfilm som produceras till förmån Unicef. Barnen som sjunger på inspelningen är så vitt jag vet redan klara. Det som förmodligen söks är barn som ska medverka på filmen. Varför dom vänder sig till körer vet jag inte. Vad jag däremot vet är att (den visuella) kören troligtvis ska bestå av barn med olika etnisk bakgrund. Alltid när man gör sk casting för film/reklam/tv/print/web så har utseendet en betydelse. Ska man t ex göra en film om Nelson Mandela så kommer man troligtvis söka många svarta skådespelare och statister. Ska man göra en ny pippifilm så kommer man troligtvis söka mest unga barn med nordeuropeiskt utseende. Jag tror att man här söker en kör som ska återskapa en visuell etnisk mångfald eftersom det är just FN som står som avsändare. Jag ska genast kontakta projektledaren för detta (jag jobbar i en helt annan ände av projektet…) och om du har några som helst frågor så är du väldigt välkommen att kontakta mig direkt på (telnr) Bästa hälsningar Svante Thunberg
  ———
  Simon Westberg:
  Hej Svante,
  Vad är din titel och vem jobbar du åt? Så jag vet vem jag tilltalar.
  ——
  Svante Thunberg:
  Hej! Jag är gift med Malena Ernman. Ring mig på 0707947462 om du undrar nåt! Bästa s
  ——–
  Simon Westberg:
  Hej, Svante Thunberg

  Vad har du som man åt Malena att göra med UNICEF och reklambyrån ACNEs castingbeslut att göra?
  Jag vill bara förstå vem du talar för? Är du projektledare på ACNE? Beställare på UNICEF?
  ———–
  Svante Thunberg:
  Nej. Jag har ingenting med UNICEF eller ACNE att göra men jag är insatt i projektet och kan förklara det för dig, samt sätta dig i direktkontakt med projektledaren. Så ring mig så kan jag förklara detta missförstånd-
  ——-
  Simon Westberg:
  Hej Svante,
  Jag vet inte vad de sagt till sin fru. Men det är uppenbart andra saker än de sagt till oss.

  Till oss har de sagt att de vill ha en kör som ”speglar mångfalden i Sverige” och därför vill de ha bilder på barnen för att bedöma detta.

  När detta ifrågasatts har de på intet sätt backat. Istället har projektkoordinatorn motiverar att barnen ska klassificeras utifrån pigmenten i sin hud utifrån: ”att det är så himla viktigt att verka normbrytande i samhället” och att ”vithetsnormen” ska ”motarbetas på de sätt vi kan”.

  Jag undrar varför är det så viktigt att motarbeta vithetsnormen att man istället upprättar en rassorteringsnorm?

  Varför är den enda mångfalden man bryr sig om ska speglas i kören (om man nu tycker det är så viktigt) är mångfalden i hudpigment?

  Vad kommer din hustru göra nu när hon vet att de organisationer hon samarbetar med begär bilder av barn från deras föräldrar för att de ska kunna delas upp utifrån sin hudfärg?

  Jag ska försöka slå dig en signal senare idag. Men jag tror fler än jag är intresserade vad dina svar på frågorna ovan.
  ———-
  Svante Thunberg
  Ok. Då ber jag projektledaren kontakta dig, Simon. Så kan hon reda ut alla frågetecken. Det är självklart viktigt att informationen som går återspeglar vad projektet handlar om. Ha det fint/ Svante Thunberg
  ———-
  Linda Tamm:
  Hahaha omg Malena har fingrarna överallt-tom gubben springer ärenden åt establissemanget. ATT INGEN FÖRSTÅR att när man EFTERLYSER mångfald-skapar man automatiskt segregering. Om man maniskt vill blanda upp grupper som man ”vill det ska se ut” hur man projicerar det hela DÅ skapas segregering. NI främjar indelningar i samhället genom att aktivt vilja skapa en bild av ”hur det ska se ut” Det ser ju inte ut så…varför mata oss med färdiga koncept när det torde vara ett naturligt och spontant projekt.?!
  ———-
  Torbjörn Vestberg:
  Innan jag lade ut detta på Facebook kontaktades jag av reklambyrån Acnes projektkoordinator, ansvarig för att alla barn i kören skulle skicka in en bild på sig själva. Här följer motivationen till att Acne behövde bilden; ”i all typ av media är representation så himla viktig för att verka normrytande i samhället, och för att vi ska se en förändring i medievärlden måste vi tänka på den rådande vithetsnormen och motarbeta den på det sätt som vi kan, och låta alla barn synas.” Svaret avslutas med; ”Ordern om att jag ska casta barngrupper som visar en rättvis bild av Sveriges befolkning idag kommer från producenten i samråd med byrån”. Vad har jag missförstått? Går det att tolka detta på annat sätt än att Acne, på uppdrag av UNICEF?, anser att de skall använda rasism för att motverka rasism?
  ————-
  Jonte Jurij Nyström:
  Det är väl lite konstigt att bara ha vita svenska barn om man vill ha en video som ska föreställa barn från alla världens länder. Alltså måste man rasprofilera barnen. I det här fallet vill man att olika barn med olika hudfärger ska representera sina respektive grupper i Sverige, det kan ju vara relevant beroende på syftet med videon. Full förståelse för om man inte vill att ens barn ska bedömas utifrån dess hudfärg men i vissa fall så är det faktiskt relevant.
  ——–
  Simon Westberg:
  Jonte Jurij Nyström, Som man skrivit till oss så vill man alltså inte ha en video med ”barn från alla världens hörn”. Man vill ha en kör som ”bryter vithetsnormen”. För det är tydligen viktigare att bryta vithetsnormen än att bryta rassorterings-normen.

  Och därför vill man att körföräldrar ska skicka in bilder på sina barn för att projektledaren ska kunna sortera och sedan välja ut vilka barn de vill ha byggt på deras hudfärg.

  Jag vet inte om du är förälder Jonte men jag undrar hur du anser att man ska förklara detta för sitt barn när hon frågar varför hennes körkompisar får vara med men inte hon? Ska man säga sanningen: ”För du har fel hudfärg?”

  Hur ska man samtidigt kunna lära sitt barn att se bortom en sådan sak som hudfärg och se alla som människor?
  ———
  Linda Tamm:
  Simon du är så jäkla rätt på det!!!! Respekt.

  Svara
  • Frida Gustavlin

    /  11/10/2016

   Kanske ändå klokt att berätta för barnet att det blivit bortvalt på grund av sin hudfärg, så att barnet så tidigt som möjligt begriper att det kommer växa upp i ett nyrasistiskt samhälle, barnen är vår framtid.

   Svara
  • michael.

    /  11/10/2016

   Intressant svar av Svante Thunberg.
   Om man skulle göra en film om Nelson Mandela så skulle man söka svarta skådespelare och om man gjorde en ny Pippi film så skulle barn med nordeuropeiskt ursprung sökas hävdar han,vi vet ju alla att om man gjorde en ny Pippi film så skulle barnen även rasprofilerats i den,för att spegla det nya svenska samhället och bryta mot vithetsnormen,vilket Svante självklart vet om och är anhängare av.
   Om Svante och Malena var inblandade i den nya Pippi filmen så hade Pippi varit svart Tommy ett afghanskt ensamkommande barn och möjligen Annika kunde tillåtits ha ett nordeuropeiskt utseende,efter mycket vånda och ororliga nätter med mardrömmar om Hitler för Malena och Svante inför detta beslut.

   Svara
  • Jans

    /  11/11/2016

   I ett sunt land i en sund tid hade detta naturligtvis hamnat på förstasidan i alla tidningar som tycker illa om rasism. Inte minst med tanke på att det är en känd sångerska med hög profil i rättvisefrågor som är inblandad.

   Det gäller ju att förstå rasperspektivet sett ur barnens synvinkel, att förstå, att känna empati med barnen som precis håller på att lära sig det här med rättivisa och att hudfärg inte skall betyda något.

   Istället hamnar barnen i en djävla soppa blandad av vuxna bäbisar som projicerar sina drömmar om någon slags paradisvärld genom att rasprofilera fram en gullig barnkör med den rätta färgskalan. Dessa människor ser förmodligen inte ens barnen som individer utan bara som en projektionsduk för deras postkoloniala självgoda reklambyrågig.

   Det är riktigt kräksframkallande det här. Fy fasiken vad äckligt detta är. Men äckligast av allt är den tystnad från media som kommer att omge händelsen.

   Svara
 20. G

   /  11/10/2016

  Svara
 21. G

   /  11/10/2016

  Mycket bra att han tar med skärmdump av Ametist också lol!

  facebook.com/ivar.arpi/posts/10153907313996218

  Svara
 22. Jan

   /  11/10/2016

  Det här förvånar mig en aning. Någonting har hänt. Aftonbladets Brottscentralen visar bilder och videor på brottslingar. In flagrante, ofta utan pixling och så gott som alltid utlänningar eller invandrare. Ofta åldringsrån och kreditkortsbedrägerier. Har det skett en uppmjukning av censuren i riksmedia? Det verkar nästan så.

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/brottscentralen/article23874254.ab

  Svara
  • Jans

    /  11/11/2016

   Kanske läsarunderlaget sviktar och ekonomins kalla stål börjar kännas?

   Svara
 23. MiT

   /  11/10/2016

  Svara
 24. John

   /  11/10/2016

  Men vafan… undvik ren SD propaganda. Både Ivar Arpi och Hanif Bali kan nätt o jämnt använda sociala medier längre utan att riskera att drunkna i SD:s dagis- och mordhot-nivå. Istället för att lägga tid på debatt, kvävs argumenten av svansens pubertala utfall. Oerhört trist utveckling.

  Bara en tidsfråga innan borgerliga skribenter knappt kan opinionsbilda/debattera på nätet längre. I värsta fall kommer man snart tvingas inleda varenda kommentar med att ta avstånd från alla SD-dräggen som hänger i ens tröja. Flera som börjat tröttna nu.

  Svara
  • Jans

    /  11/11/2016

   Men herregud, läs inte skiten då!

   Har du inte lärt dig hur internet fungerar än?
   Det finns drivor av skit, ÖVERALLT.
   Om man inte kan sålla och klara av att det finns stollar som tycker annorlunda och inte kan stava ja då får man väl ta och stänga av datamaskinen, låsa in sig i ett panic room, läsa Max Nalle och suga på tummen istället.

   Svansdebatten är fullständigt irrelevant och de borgerliga skribenter som bryr sig om det pseudoargumentet kan gärna sluta skriva i vilket fall som helst. Världen är inte som vi alla önskar, deal with it. Detta är som världen ser ut.

   Svara
 25. G

   /  11/10/2016

  Svara
 26. G

   /  11/11/2016

  Svara
 27. Svenne

   /  11/11/2016

  Tino Sanandaji om feministisk snöröjning… AB backar!

  Svara
  • G

    /  11/11/2016

   Oh wow, haha! Någon borde pinga historien till Hanif på twitter.

   ”…alla dessa jurister, läkare och ingenjörer”

   mmm läkarna var det ja….

   ”Sexton procent – 9 av 58 – klarade det nya medicinska kunskapsprovet för läkare med en examen utanför EU/EES.”

   Svara
 28. G

   /  11/11/2016

  Svara
 29. G

   /  11/11/2016

  Troubled woman with a history of drug use who claimed that she was assaulted by Donald Trump at a Jeffrey Epstein sex party at age 13 MADE IT ALL UP.

  On Friday, a lawsuit filed against Donald Trump by ‘Katie Johnson’ was dramatically dropped.
  Speculation that the suit was dropped because of threats or a pay-off by Trump went viral.
  But DailyMail.com has learned that the claims against Trump were fiction.
  ‘Katie Johnson’s’ shocking allegations first emerged in a lawsuit filed in California in April.
  She claimed she was lured to a sex party by pedophile Jeffrey Epstein where she was forced into rough role-play sex with presidential candidate.
  On Wednesday Johnson suddenly cancelled a press conference at which she was set to reveal herself for the first time.
  Before that, she told her story to DailyMail.com
  Clinton supporters had seized on the story as a possible knock out blow.
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-3914012/Troubled-woman-history-drug-use-claimed-assaulted-Donald-Trump-Jeffrey-Epstein-sex-party-age-13-FABRICATED-story.html

  Svara
  • Läser man hela artikeln så finns det inte något som direkt pekar ut hennes historia som falsk, mer än en väldigt vad ”källa” som hävdar att hennes historia föll ihop i sista minuten (men vad i hennes historia som föll ihop nämns inte) plus fula antydningar om att hon skulle hittat på det hela för att hon är missbrukare och går på statliga bidrag (”welfare”).

   DailyMail är en tabloid man ska ta med många liter salt, plus att Trump-maskineriet lär gå in i högvarv nu när det gäller PR.

   Svara
   • G

     /  11/11/2016

    Nej, jag vart inte direkt klokare efter att ha läst artikeln. Man jag tror inte för allt i världen att _alla_ anklagelser som riktats mot Trump är sanna historier. Någon historia kanske är sann, men alla tror jag inte på. Förhoppningsvis får alla anklagelser ett slut, man kan inte anklaga folk/presidentkandidater bara för att smutskasta och skapa skandaler och sedan komma undan med det bara för att valet är över.

    Svara
 30. G

   /  11/11/2016

  Svara
 31. G

   /  11/11/2016

  Svara
 32. G

   /  11/11/2016

  Svara
  • Pelle2

    /  11/11/2016

   Lite fint feministiskt åsiktsförtryck och identitetspolitik..

   Svara
 33. G

   /  11/11/2016

  ………………

  Svara
 34. G

   /  11/11/2016

  WTF!……

  Svara
 35. G

   /  11/11/2016

  Haha lol!…..

  CEO värdegrund…..

  Svara
 36. G

   /  11/11/2016

  …..

  Svara
 37. G

   /  11/11/2016

  Haha. Samma beteende som ”liberalerna” lol som bränner bilar, kastar sten osv ”to voice their frustration pga lack of fritidsgårdar”…..

  Svara
 38. G

   /  11/11/2016

  …..

  Svara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: